NG Gemeente Sederpark (Lichtenburg)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG Gemeente Sederpark (Lichtenburg)

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR

Aansoeke word ingewag vir ’n leraarspos by bogenoemde gemeente.

Al die aansoeke word biddend in afhanklikheid van God ingewag.

Gemeenteprofiel:

Sederpark is ’n tipiese plattelandse gemeente tussen Klerksdorp en Mahikeng. Die gemeente het 464 belydende lidmate en 111 dooplidmate.

Leraarsprofiel:

Enige gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen, word uitgenooi om biddend aansoek te doen:

  •   ’n Leraar wat ’n lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig het en dit ook uitleef.
  •   Die persoon moet ’n dinamiese, energieke, passievolle en toegewyde prediker wees wat die Woord Skrifgetrou verkondig met ’n impak op hoorders en om lidmate toe te rus om die Woord van God in die breër samelewing uit te leef.
  •   ’n Bedienaar van die Woord met sterk leierseienskappe wat die gemeente kan laat groei.
  •   ’n Spanwerker met gesonde menseverhoudings (met oud en jonk), wat in samewerking met die kerkraad, die gemeente as ’n eenheid kan saambind en lei.
  •   Bediening van die totale gemeente wat gesinsbediening en kinderbediening insluit, met ’n spesifieke fokus op laerskool- en tienerbediening.
  •   Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

Aansoeke:

Stuur aansoeke vergesel van ’n volledige CV asook kontakbesonderhede van drie referente voor of op 6 Februarie 2022 per e-pos aan: Die Kerkraad, ngseder@webmail.co.za 

Kandidate moet asseblief beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en ’n onderhoud.

Navrae:

André Nel (voorsitter) 083 235 9858. Kerkkantoor 018 632 3669.

Die kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode