NG Gemeente Montagu: Medeleraar/Diensleraar met ’n fokus op Familie- en Jeugbediening

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG GEMEENTE MONTAGU

Vakature: Medeleraar/Diensleraar met ’n

fokus op Familie- en Jeugbediening

(Voltydse pos)

Sluitingsdatum: 17 Junie 2022.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord vir die gemeente Montagu.

Gemeenteprofiel:

Montagu-gemeente is 168 jaar oud en is in die Ring van Swellendam. Die gemeente bedien die dorp en omliggende plase se lidmate asook die breër gemeenskap. Die KOO-vallei word bedien deur 14 buitedienste per jaar en Baden-Bad-vakansie-oord word bedien met bidure en spesiale dienste soos Kersdagdiens. Die dorp het ’n goeie laer- en hoërskool en ’n ouetehuis.

Daar is 1 078 belydende en 202 dooplidmate, met 653 besoekpunte. 45% van die lidmate is ouer as 60 jaar, maar daar is ook ’n baie groot groep jonger gesinne.

Dit is juis hierdie groep van jonger gesinne wat ons meer effektief wil bedien en bemagtig in die geloofsvorming van hulle kinders.

Ons is ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om as sy gestuurdes, in diepe afhanklikheid van Hom, ’n verskil te maak in die diversiteit van ons gemeente en die gemeenskap. Ons fokus in die erediens om die Woord in ’n vernuwende styl te bedien.

Leraarsprofiel:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

  • Gewone predikantspligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde, met spesifieke fokus op families en jeug.
  • Besondere klem op die suiwerheid van die Woord en leer soos vervat in die Woord en die kerk se belydenisskrifte.
  • Iemand wat oortuig is dat hy/sy geroep is deur God om in die bediening te wees en sy/haar verhouding met God sigbaar uitleef.
  • Die vermoë om energiek, dinamies en kreatief te kommunikeer.
  • Die leraar moet ’n persoon wees met kreatiewe en vernuwende denke (met respek vir tradisies) en ’n passie vir die diversiteit van ’n plattelandse gemeente.
  • Liefde vir medemense van alle ouderdomsgroepe en die vermoë om gesonde interaksie tussen generasies te bewerkstellig.
  • Die vermoë om in spanverband te funksioneer.
  • Vaardig in die gebruik van sosiale en multimedia.

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

Aansoeke:

Stuur ’n CV, sowel as die besonderhede van minstens drie referente aan vakature@ngkmontagu.org.

Kandidate wat die kortlys haal, sal gekontak word. Kandidate moet ook bereid wees om vir ’n onderhoud en preekbeurt na Montagu te kom.

Navrae: Pre-Advies voorsitter: Santie Joubert (082 448 8119). Leraar: Dr Rupert de Koning (073 366 3777).

Word 'n vriend van Kerkbode