Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet UP se klas van 2023


Die Fakulteit Teologie en Religie by Universiteit Pretoria (UP) het op 9 November proponente en diensleraars vir die bediening gelegitimeer tydens ’n geleentheid aangebied by die NG Gemeente Universiteitsoord.

 

Proponente

Alida du Plessis is gebore op 22 Maart 1999 en het in 2017 gematrikuleer aan die Hoërskool Eldoraigne. Sy het daarna haar studies aan die Universiteit van Pretoria voortgesit en ’n BDiv, MDiv en BA Hons in Teologie voltooi. Sy het ’n ryk gemeente-ervaring by beide groot en klein gemeentes waar sy ervaring opgedoen het met onder andere jeug- en gesinsbediening. Sy stel belang in gesinsversorging – dus om nie skeiding of verdeeldheid in die verskillende bedienings te veroorsaak nie. Sy glo dat ’n geleefde geloof deur geleefde geloof gekweek word en dit is iets wat sy in haar bediening wil bevorder. Haar skripsietema, “The application of Louise Kretzschmar’s model for ethical decision-making to debates about same sex relationships in the Dutch Reformed Church” het gefokus op die debat en kontroversie binne die NG Kerk rondom die moraliteit van selfdegeslagverhoudings, met sommige lidmate wat ’n letterlike interpretasie van die Skrif neem terwyl ander empatie en die impak op ander beklemtoon. Dit ondersoek ook verskillende etiese raamwerke, die invloed van geskiedenis en kultuur op hierdie debat en die belangrikheid van morele verantwoordelikheid en optrede om God se liefde te weerspieël.

Kontakdetail: 071 575 1186

Geborg

alidadp185@gmail.com

Wynand Eloff is op 1 Junie 1992 gebore. Hy is getroud met Bia. Wynand het in Pretoria grootgeword en in 2010 gematrikuleer by Hoërskool Oos-Moot. Na ses jaar werksondervinding as logistieke beampte vir ’n mediese ingenieursfirma, het hy ingeskryf vir teologie en sy BDiv in 2021 met lof geslaag, waarvoor hy die Vise-kanselier- en Rektorprys ontvang het. In 2022 slaag hy sy MDiv met lof en skryf hy sy klein verhandeling onder die titel “A multidimensional approach to a comprehensive understanding of apartheid soteriology”. Hierin word die verband tussen missie en verlossing in die volkskerkmodel van toepassing gemaak op die NG Kerk in die tyd van apartheid se sendingbeleid. Hy stel belang in geskiedenis, pastoraat en familiebediening, waarvoor hy ’n groot liefde ontwikkel het tydens sy drie jaar diens by NG Pretoria-Oos as jeugintern, asook sy gemeentejaar by NG Skuilkrans.

Kontakdetail: 33ste Laan 902B, Villieria, Pretoria 0186

073 169 2099

wyloff@gmail.com

Stefan Johannes Roos, gebore op 30 Julie 1999, het matriek geslaag aan die Curro Kollege, Hazeldean in 2017. Tydens sy studies het hy deeltyds tutorwerk gedoen. Hy was tussen 2018 en 2019 informeel betrokke by die belydenisklas en lofprysing van NG Tygerpoort, het in 2020 as intern tydens die Covid-jaar by Ooskerk gewerk en het daarna in 2021-2022 gewerk as senior jeugbedieningskoördineerder by Valleisig waar hy verantwoordelik was vir die graad 7-10’s en die belydenisklas. In 2023 doen hy sy gemeentejaar by Valleisig. Behalwe vir sy blywende verantwoordelikhede by tieners, het hy in hierdie jaar ook wyer blootstelling aan gemeentebediening gekry. Hy tree ook op as die skriba van die gemeente en die ring. Buiten sy BDiv- en MDiv-grade wat hy aan UP behaal het, is hy tans besig met sy BA(Hons) Teologie en Bediening. Hy is vanaf 2019 ’n lid van die Golden Key. Stefan stel veral belang in pastorale berading en kritiese (Bybelstudie) gesprekke waar mense se godsbeeld beproef, bevestig en verbreed kan word. Alhoewel die prediking en erediens hom na aan die hart lê, is hy baie ten gunste van alternatiewe en meer intieme spasies om spiritualiteit te beoefen en oor geloof te besin. Sy skripsietema was: “Cross-cultural needs for a ‘good death’”. Sy skripsie was gefokus op die spirituele behoeftes van sterwende mense in die Christelike en Afrika tradisionele godsdienste. Die doel van die studie was om vas te stel of daar enige deurslaggewende spirituele behoeftes is wat in hierdie lewensfase gedeel word, afgesien van godsdiens en kultuur. Die gevolgtrekking was dat intieme verhoudings, nabyheid en veral ook menslike kontak ’n kosbare en noodsaaklike rol speel in die spirituele behoeftes van ’n sterwende persoon.

Kontakdetail: Oakfields 16, Portebellorylaan, Centurion Gholflandgoed

Geborg

072 797 6711

stefan54549@gmail.com

Johannes Willem (Rivandu) Swanepoel is op 11 Mei 1990 gebore, slaag matriek in 2008 aan die Hoërskool Wonderboom en is getroud met Maryke. Hulle het ’n tweejarige seuntjie. Rivandu het as fotograaf gewerk voor hy met sy teologiese studies begin het. In sy eerste en tweede jaar werk hy as jeugwerker by NG Montana en sedert 2020 werk hy as deel van ’n span interns by Pretoria-Oos-gemeente en lei hierdie span tydens sy gemeentejaar. Hy stel belang in gesins- en familiebediening, jeug en in die besonder prediking. “Visuele kultuur as verrykende medium vir relasie met God: ’n Sistematies-teologiese perspektief”, Rivandu se skripsietema, verduidelik hy as volg: “My bydrae tot die diskoers oor visuele kultuur as geloofsverrykende medium, het beoog om die verhouding tussen God en mens, sistematies-teologies te begrond in die Imago Dei begrip. ’n Kognitief-affektiewe bespreking van estetika, sowel as die rol van verbeelding in die proses van singewing deur visuele kultuur, was my uitgangspunt om relasionele verryking te bepaal. Laastens was dit noodsaaklik om aan te dui hoe visuele kultuur, as relasieverrykende medium, kan uitvloei tot versoening en transformasie in die kerk en samelewing”.

Kontakdetail: 21ste Laan 318, Villieria, Pretoria

079 176 5698

rivandu@gmail.com

Stephanie Maureen Vermaak, gebore Chambers op 15 Julie 1999, is getroud met Jan en sy is swanger met hulle eersteling. In 2017 matrikuleer sy aan die Hoërskool Wagpos. Sy het haar BDiv sowel as MDiv aan UP voltooi en is nou besig met BA Hons (UP) en die Advanced course in Pastoral Care and Counseling by Tuks Enterprise. Sy was vier jaar deel van Universiteitsoordgemeente se wyk, Amicus, waar sy verskeie posisies beklee het – dien op die komitee, voorsitter, bedieningsraad en kerkraad. Sy is die afgelope jaar en ’n half deel van NG Ellisras-Wes, waar sy gedien het as gemeentejaarstudent, deel is van die kerkraad en senior kategese aangebied het. Sy stel baie belang in prediking en Bybelstudie. Haar skripsietema, Jongvolwassenebediening: ’n Missionale analise van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ellisras-Wes om die geestelike behoeftes van die jong volwassenes aan te spreek”, het gehandel oor hierdie gemeente en of hulle die geestelike behoeftes van die jong volwassenes aanspreek. Die gevolgtrekking waartoe sy gekom het is dat hulle dit wel aanspreek, maar meer struktuur daarvoor kan skep.

Geborg

Kontakdetail: Lephalale, Limpopo (Ellisras)

076 718 8348 

stephanievermaak23@gmail.com

Anine Fischer is getroud met ds Van Wyk Fischer en hulle het twee seuns. Sy is gebore op 3 Mei 1983 en het matriek geslaag in 2001 aan die Hoërskool Riebeeckrand, Randfontein. Anine het die volgende kwalifikasie behaal: BA Th (UP 2002-2004); BA Th Hons (UP 2006); Sertifikaat Kinderbediening (Unisa /Paidion Kinderbediening 2005); Sertifikaat Gevorderde Jeugbediening (Sentrum vir Kontekstuele Bediening 2006); MA Th (UP 2009); PhD Praktiese Teologie (UP 2018); Grk II (UP 2023). Sy het voorheen as jeugwerker, pastorale berader en algemene bestuurder vir NPO’s in die gestremdheidsektor gewerk. Anine is lid van die Golden Key en het akademiese erekleure verwerf. Sy is by Silvertonkruingemeente betrokke sedert 2005. Sy stel belang in prediking, pastoraat, kinders/jeug, seniors en gestremde persone. Haar skripsietema: “An ‘inclusive congregational ministry’ perspective on youth and children with a disability in South Africa” het gehandel oor die inklusiwiteit van jeug/kinders met ’n gestremdheid in Suid-Afrikaanse kerke.

Kontakdetail: Kirkiastraat 69, Val de Grace, Pretoria

012 329 3627 / 071 350 2304

aninefischer@gmail.com

Geborg

Diensleraars

Delanie Bezuidenhout is getroud met Marius en hulle het twee dogters, waarvan een nog studeer en die ander getroud is met ’n babaseuntjie van 2 maande. Delanie is gebore op 30 Julie 1975 en het in 1993 aan die Hoërskool DF Malan in Bellville matriek geslaag. Sy verwerf ’n BA Sielkunde-graad aan US in 1996, en BTh Honneurs (cum laude) aan die South African Theological Seminary in 2022. Sy was vanaf 1997 tot 2005 in die Suid-Afrikaanse Vloot en van 2005 tot 2023 werk sy by verskeie nie-regeringsorganisasies. Delanie stel belang in pastorale sorg en seniorbediening. Haar skripsietema was “The grieving process associated with Covid-19 deaths amongst Protestant Christians in Pretoria East” waar sy gepoog het om uit te beeld hoe persone wat aan Covid-19 gesterf het, se geliefdes dit ondervind het.

Kontakdetail: Elarduspark

079 520 2559

delaniebezuidenhout@gmail.com

Marie-Jean Ellen Brink is getroud met Gustav. Hulle het drie kinders en ’n kleinkind. Sy is gebore op 12 Desember 1966 en het in 1984 aan die Hoërskool Menlopark gematrikuleer. Haar kwalifikasies sluit in BPrim Ed (Pre-pr), Pretoria 1988; Paidion Sertifikaat in Kinderbediening, met lof geslaag aan Unisa (CB Powell Bybelsentrum) 2003; MDiv (cum laude), South African Theological Seminary 2023. Marie-Jean het ervaring as kleuteronderwyseres en kinderevangelis, met betrokkenheid aan gemeente Rietfontein-Noord in Pretoria as volg: 2003 tot huidig koördineerder: Kinder- en Gesinsbediening, 2007 tot huidig kerkraadslid: Kinders en Jeug en 2018-2019 kerkraadsvoorsitter. Haar belangstelling lê veral by kinderbediening in ’n intergenerasionele konteks, bemagtiging van ouers om gesonde geloofsgewoontes binne die gesin te vestig en volhoubare kerklike betrokkenheid by kinders in gemarginaliseerde gemeenskappe. Haar skripsie het gehandel oor modelle vir volhoubare betrokkenheid by kinders in gemarginaliseerde gemeenskappe in die middestad van Pretoria en die tema daarvan was “The church and its ethical responsibility towards marginalised children in South Africa: A case study of Tshwane Leadership Foundation in the Burgerspark-Berea and Salvokop precincts”.

Kontakdetail: 21ste Laan 915, Rietfontein, Pretoria

083 382 2232

mariejean.brink@gmail.com

Johannette de Bruin is getroud met Johan en hulle is die ouers van ’n babaseuntjie. Sy is gebore op 28 Julie 1998 in Pretoria. Met beide haar ouers ingenieurs, moes hulle as gesin baie rondtrek en het sy en haar broer tuisonderrig ontvang. Sy het in 2015 haar AS Levels (Cambridge) geskryf. Johannette het eers BSc Fisiologie, Genetika en Sielkunde studeer voordat sy haar roeping aanvaar het. In 2019 begin sy met BDiv aan UP. Haar skripsie-onderwerp is “Hoe kan die kerk kinders in pleegsorg help met die konsep van Imago Dei”. Sy het ’n groot passie vir kinders en familiebediening en wil graag God se liefde aan kinders oordra. Sy wil baie graag betrokke wees by families en kinders in pleegsorg.

Kontakdetail: 072 280 9590

johannettedebruin@gmail.com

Coenraad Adolf Groenewald het matriek geslaag aan die Hoërskool Overberg in 2016. Hy het studeer aan die South African Theological Seminary in 2020. Hy is tans betrokke by Laerskool Concordia asook by NG Kerk Differentia vanaf Januarie 2021 as ’n jeugmentor. Adolf is ook skriba by Tutela, Boksburg. Hy was primarius in 2020 by Pneumatix in Somerset-Wes, waar hy ook vir drie jaar op die studenteraad gedien het. Hy het in 2013 naby Pemba in Mosambiek sy eerste ervaring met sendingwerk gehad toe hy daar op ’n uitreik was. Hy is tans besig met sy BTh Hons in Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan UP en wil volgende jaar sy meestersgraad doen. Hy stel belang in die ontwikkeling van die jeug en jong volwassenes. Sy skripsietema handel oor die relevansie van die Heidelbergse Kategismus vir die kerk vandag, en of daar ’n behoefte is vir die herinterpretasie daarvan.

Kontakdetail: Beyerspark, Boksburg

072 932 6736

adolfgroen@gmail.com

Willem Gerthardus Prinsloo (Hardus) is getroud met Annalie en hulle het ’n dogtertjie, Mikayla. Hy is gebore op 28 Mei 1969 en het gematrikuleer aan die Hoërskool Ogies in 1987. Hy het sy BTh-graad aan Unisa ontvang in 2012. Hy het in Volkskas Bank gewerk en was vir nege jaar in die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Willem was ook vir ’n klompie jare in besigheid en werk die afgelope 23 jaar as ’n boekhouer, waarvan die laaste 18 jaar by ’n prokureursfirma in Pretoria. Hardus is die afgelope 35 jaar by verskeie gemeentes betrokke en het gedien op verskeie kerkrade. Hy was die voorsitter van die jeug by NG Wonderboompoort, voorsitter van erediens by NG Waverley en NG Daspoort. Hy stel veral belang in die erediens en pastorale sorg. In sy finale jaar van sy BTh-graad, het hy Openbaring vir kleingroepe gedoen en het veral gefokus op die regte verstaan van Openbaring en al die simboliek daarin. Ook dat dit nie ’n boek van vrees is nie, maar van hoop.

Kontakdetail: 32ste Laan 495, Villieria, Pretoria 0186

073 601 9320 of 012 460 6359 (werk)

finance@riette.co.za (werk) / hardus420@hotmail.com (privaat)

Willem Hendrik Smit is ’n wewenaar met drie kinders wat almal al mondig is. Hy is gebore op 30 Augustus 1965 en het in 1983 matrikuleer aan Hoërskool Witbank. Hy verwerf die volgende kwalifikasies: BDiac aan Hugenote Kollege in 1990; BA Prop aan die PU vir CHO in 1995; BA Hons Filosofie aan die PU vir CHO, 2001. Voor sy studies is hy lid van die staandemag – leër, vloot en lugmag. Hy was vir vier jaar deel van Kanon Sanggroep, vir drie jaar deel van Alabama Studentegeselskap en betrokke by studentwerkerskampe te Hluhluwe en Witsand asook vrywilliger by Ark Christian Ministries wat werk met straatmense. Hendrik werk die afgelope 25 jaar as huisverbeteringskonsultant regoor Suid-Afrika sowel as Mosambiek. Hy is as ’n aktiewe lidmaat werksaam en inwonend te Dendron, Limpopo. Sy spesiale belangstelling is om as pastor, herder en prediker sy roeping uit te leef binne die ruimte deur God daargestel.

Kontakdetail: Presidentstraat 129, Dendron

082 453 6522

smit.hendrik8@gmail.com

Johan van Staden, gebore op 18 September 1997, slaag matriek aan Bergsig Akademie in Rustenburg in 2015. Hy het tydens sy belydenisjaar in die bediening begin belangstel. Johan het sy BDiv-graad behaal aan UP, waar sy skripsietema was “Die verband tussen geloofservarings en psigotiese episodes”. In kort het dit gehandel oor die verband tussen geloofservarings en psigotiese episodes waar hy baie met die term delusies en geestesversteurings gewerk het. Johan het tydens sy studies in die besonder belanggestel in Sistematiese Teologie en Filosofie. Sy tuisgemeente is Rustenburg-Proteapark, maar omdat hy in Pretoria studeer het, was hy betrokke by verskeie kerke en het dit besonder geniet om ’n kategeseleier te wees. Kerkkampe was ook altyd ’n hoogtepunt vir hom. Hy voel hy het sy preekvermoë goed ontwikkel en is gemaklik daarmee en stel veral belang in pastoraat en jeugbediening. Hy sien uit om die bediening te betree.

Kontakdetail: 073 576 0277

johan.vanstaden16@gmail.com

Na Colloquium Doctum

Auke Compaan is op 7 November 1968 in Upington gebore, waar hy ook in 1986 matrikuleer. Hy studeer Filosofie en Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en Heidelberg, Duitsland. Hy is getroud met Linda en hulle het twee dogters, Mila en Clara. Hy gee deeltyds klas in Sistematiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, asook Pretoria, waar hy tans ’n navorsingsgenoot is. Hy fokus op die verhouding tussen Depth Psychology, Neuroscience and Spirituality. Auke is verbonde aan Riviera-Jakaranda-gemeente waar hy verantwoordelik is vir prediking, lering en toerusting.

Kontakdetail: 083 381 7002 

aukecompaan@icloud.com


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.