Kerkbode

Dutch Reformed Church of Botswana: Ghanzi-gemeente

Aansoeke word hiermee ingewag vir: Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus 2019.


Termyn: Onbepaald, maar onderhewig aan werks- en verblyfpermitte vir nie-Botswanaburgers (die gemeente hanteer die aansoeke en koste hiervan namens die leraar).

Gemeenteprofiel:

Ghanzi is ’n unieke landelike dorp (village) in die hartjie van die Kalahari in die noordweste van Botswana met unieke uitdagings en geleenthede vir die groei van die koninkryk. Ons is ’n klein familiegrote gemeente en ’n aktiewe lid van die Dutch Reformed Church of Botswana. Hoewel die gemeente primêr die Afrikaanssprekende boeregemeenskap bedien, is hulle ’n integrale deel van die groter gemeenskap wat hoofsaaklik Engels- en Setswanasprekend is. Die gemeente is verbind aan die leer en belydenis van die Dutch Reformed Church, maar bedien ook gelowiges uit ander Christelike tradisies wat hier geen plek van geloofsgemeenskap in hulle eie tradisie het nie.

Leraarsprofiel:

Die aansoeker moet ten minste 10 jaar bedieningsondervinding hê. Basiese leraarspligte soos uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde geld. Die leraar moet ’n ywer hê vir die skep van ruimtes waar Christus sentraal staan om elkeen te lei en vorm tot emosionele en geestelike volwassenheid. Die bou van verhoudings, individuele pastoraat en toerusting van gelowiges, vorm die basis van die bediening. Die lei van egte eenvoudige eredienste met lering en liturgie wat met gebed en lof die gemeente betrek. Die leraar moet gemaklik wees met ekumeniese skakeling in ’n kruis kulturele konteks en Engels as voertaal by alle meerdere kerkvergaderings/en of eredienste. Die leraar moet fisies in staat wees om lang afstande te reis in die uitvoering van gemeente en kerklike werk. Die vermoë om kitaar of ander instrumente te bespeel en leiding te neem met sang, sal ’n aanwins wees.

Vergoeding:

Die gemeente voorsien gratis behuising in ’n ruim pastorie in ’n rustige omgewing met reke­naar, selfoon, internet en ’n gemeentevoertuig. ’n Billike vergoedingspakket word verder met die kandidaat onderhandel.

Aansoekproses: Aansoek moet gedoen word deur:

’n Basiese CV met kontakbesonderhede van drie onlangse referente.

’n Kort opsomming van maksimum drie sinne oor die volgende:

 1. Hoe verstaan jy tans jou roeping as leraar?
 2. Hoe sien jy die rol van ’n gemeente in ’n gegewe gemeenskap?
 3. Hoe verstaan jy die kern van Jesus se boodskap?
 4. Waarom doen jy aansoek vir hierdie pos?

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan die skriba by: clouiselouw@gmail.com

Telefoniese navrae kan gerig word aan Albertus Louw. Sel: +267 72103151

Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus 2019.

Diensaanvaarging:

Voor of teen 15 Desember, maar onderhewig aan die toestaan van werks- en verblyfpermitte.

Vir verdere inligting:

Sien gemeentewebtuiste by www.ghanzidrcb.com

NG gemeente Randburg-Suid

Vakature: Voltydse volwaardige leraarspos

Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel:

Randburg-Suid is geleë in Blairgowrie in Randburg (die noordelike voorstede van Johannesburg). Die gemeente bestaan uit ongeveer 500 lidmate insluitende 80 dooplidmate en 80 inwoners in die plaaslike ouetehuis. Binne die gemeentegrense is daar twee groot Afrikaanse skole (Laerskool Unika en Hoërskool Randburg) asook ’n ouetehuis en aftree-oord (Ekklesiapark) wat ’n projek van die Ring van Linden is. Die gemeente is intens betrokke by beide skole asook ander skole in die omgewing en neem die leiding by die bediening in Ekklesiapark.

Visie: Ons wil ’n geestelike tuiste (God se gesin) wees waarin elkeen (ongeag ouderdom, taal, kultuur of agtergrond) tuis sal wees, waarin ons in liefde en begrip na mekaar en die wêreld rondom ons sal omsien sodat ons ’n baken van geloof, hoop en liefde vir die wêreld sal wees.

Pos-Profiel: Hierdie is ’n volwaardige en voltydse leraarspos volgens Kerkorde Artikel 9. Binne hierdie vereistes en verpligtinge is die volgende sake spesifiek belangrik:

 • Eredienste. Skrifgetroue prediking binne ’n dinamiese liturgie. Die gemeente fokus op die integrasie en uitbou van klassieke asook meer moderne style van aanbidding en musiek. Basiese musikale kennis of, ten minste, -begrip sou ’n aanbeveling vir die pos wees.
 • Gesin- en jeugbediening. Die gemeente beskik oor ’n kontrakpos vir ’n emeritusleraar wat die bediening aan senior lidmate en die ouetehuis hanteer – juis om die hande van die voltydse leraar te versterk met die oog op Gesins- en jeugbediening, insluitende bediening by en uitreik na die skole en die gemeenskap. Daarom sou die ideale kandidaat iemand wees met kinders op skool wat die jonger ouer-gemeenskap (wat ’n sterk kern van die gemeente is) kan saambind en lei – met ’n oortuigde roeping tot en bewese ervaring van jeug- en gesinsbediening.

Vergoedingspakket en byvoordele: Volgens sinodale aanbevelings en onderhandeling.

Aansoeke:

Stuur asseblief ’n volledige CV met minstens drie referente na: Die Saakgelastigde, NG gemeente Randburg-Suid: randburgsuid@hotmail.co.za

Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019.

Diensaanvaarding: So gou moontlik (onderhandelbaar).

Navrae:

Bertus de Vos (Voorsitter van die kerkraad): 082 454 6525, bertus.devos@gmail.com
Ds Henning Jacobs: 082 854 3524, henningjacobs@me.com

Die kerkraad behou hulself die reg voor om psigometriese evaluering te gebruik as deel van die evalueringsproses en moontlik nie ’n aanstelling te maak uit die aansoeke nie).

Waarheen met dié kinders?

Anet Hoof van Vereeniging skryf:

Ek is tans die supervisor by NG Welsyn in Vereeniging. Vrydagmiddag, 5 Julie 2019 het die kinderhof ons geskakel. Daar was ’n 16 jarige seun van Mosambiek sonder dokumente. Sy twee ouer broers is in die selle en word aangekla as onwettige immigrante en sal dan teruggestuur word na Mosambiek. By nadere ondersoek en traumatiese gesprekke met die twee broers in die selle, is bevind dat hulle ouers oorlede is in die ramp wat Mosambiek getref het. Hulle oom het hulle na Suid-Afrika toe gebring en toe verdwyn.

Hierdie storie het my hart geraak, want nou word daar van ons as Maatskaplike Werkers verwag om hierdie jong seun by ’n shelter of kinderhuis te plaas terwyl hy niemand het nie. Sy twee broers word teruggestuur na ’n land wat niks vir hulle inhou nie. Alles is weg – waarheen moet hulle gaan?

Gelukkig kon ons ’n vriend van die familie opspoor wat Suid-Afrikaanse burgerskap het wat bereid was om die kind te neem. Die vreugde op die kind se gesig toe hy hierdie oom sien was oorweldigend en het my in trane gehad. Ons sien dikwels die harde kant van die lewe, en ons is bewus van die ramp in Mosambiek, maar die invloed op die mense se lewens is onbeskryflik.

Die artikel oor Mosambiek na twee maande was baie interessant, maar het iemand ooit gekyk na die mense wat die land verlaat het …. wat niks het om na toe terug te keer nie? As welsynsorganisasie werk ons dikwels met kinders wat mishandel is of seksueel misbruik word, maar hierdie saak het my oë laat oopgaan vir ’n wêreld daar buite wat ons nie elke dag sien nie. Ons probeer so hard om gesinne heel te maak, maar in hierdie geval is dit nie meer moontlik nie.

Dankie aan die oom wat net in ’n shack bly en nie eers geld het om die taxi te betaal terug Evaton toe nie, wat bereid was om ’n plan te maak om hierdie kind te huisves. Dankie aan die tolk wat my so vriendelik gehelp het om met hierdie gebroke mense te kommunikeer. En so het ons Hemelse Vader gesorg dat ons ten minste vir die seun ’n huis kon kry. Leef elke dag voluit.

Brief uit Pretoria: Is ons harteloos teenoor haweloses?

’n Paar weke gelede ry ek toevallig verby die lyk van die vierde hawelose persoon wat in Tshwane vermoor is. ’n Polisieman, wat hom met een van daardie silwer komberse toegemaak het, het die paar brokkies inligting van die moordtoneel aan ’n verslaggewer vlak by my venster afgerammel: “In sy 40’s. Haweloos. Swart. In sy slaap met ’n mes doodgesteek.” Die laaste gedagte voor die verkeerslig my beveel het om te ry, was hoekom iemand nie vir hom die fancy kombersie kon gegee het toe hy nog lewendig was nie. Toe onthou ek – hawelose mense is nie werd om fancy goed voor te gee voor hulle dood nie. Hulle is ’n pes en hulle getalle deesdae (tussen 6 000 en 10 000 in Tshwane alleen!) het hulle ’n plaag gemaak. Hulle moet verwyder word. Dit wil nou voorkom asof iemand dit op homself geneem het om die stad uit te help. ’n Massa-moordenaar van hawelose mans is los in die hoofstad en almal wonder wie is volgende.

Ek wonder ook wie werklik te blameer is? Na die vyfde persoon vermoor is net ’n dag later en die publiek begin praat het, wou dit voorkom asof die polisie skielik begin rondkrap het om iets daadwerkliks aan die saak te doen. Die probleem is egter dat die moordenaar slegs die noodwendige gevolg van ons Suid Afrikaanse samelewing se houding teenoor hawelose mense verteenwoordig. Ons is tans midde-in ’n stoeiery tussen die verryking van dié wat in bevoordeelde- of magsposisies is en die geraap-en-skraap vir oorlewing deur dié wat nie is nie. En hawelose mense is in die pad. So lank as wat ons as ’n gemeenskap hawelose mense sien as slegs die weggooibare afsaksels van ons samelewing, sal ons die meer ekstreme vorme van ons eie stereotipering en selfsug sien in dié wat nie meer langer agter ’n valse glimlaggie of die val van ’n vinnige R1-stuk in ’n vuil hand wil wegkruip nie.

Hawelose mense verdien veel meer. Veral van volgelinge van Jesus Christus. Hawelose mense vertel my dikwels hoe kerkmense hulle behandel. “Soos vuilgoed, pastor,” vertel Temba my. Deur Temba en sy vriende het ek die anderkant van die storie gehoor.

“In die nag is ons bang. Ons kry koud. Ons word besteel. Niemand glo ons nie. Hulle kyk af na ons. Ons hustle om te oorleef. En ons gebruik dopsakkies of drugs om te hê wat julle het. Dit laat ons veilig en warm voel. Dit gee bietjie happiness. Dit laat ons vergeet van ons worries. Dis ons huis. Tot môre.” Op my vraag wat mense vir hulle kan doen, antwoord hy sonder veel hoop.

“Respekteer my. Weet dat ek is iemand se kind of broer of pa. Ken my naam. Ek begin te vergeet dat ek worthy is. Jy moet my remind.”

Jesus self herinner ons in Mat 25: 31-46 dat ons uiteindelik geoordeel sal word aan die wyse hoe ons “die geringstes van sy broers” aan hulle waardigheid herinner het deur ons optrede. Ten diepste, glo ek, is dit waaroor liefde gaan en die kerk en sy mense sal daarvolgens geoordeel word.

● Ds Smit is leraar by Pretoria gemeente.

Moreletapark: Regstelling en vernuwing vir briefskrywers

In Mei vanjaar het Kerkbode ’n lesersbrief ontvang en geplaas op www.kerkbode.co.za se briewe-afdeling (27 Mei) asook in die gedrukte uitgawe van 31 Mei.

In die brief skryf ene Johan van Aswegen oor die NG gemeente Moreletapark se oorweging om die kerkverband te verlaat. Hy beskryf homself as lidmaat van daardie gemeente. Daarna het ons op ons webwerf berig dat ’n amptelike ondersoek deur die gemeente nie die briefskrywer in die gemeenteregister kon opspoor nie. Kerkbode het self twee keer per e-pos met hom probeer kontak maak, sonder sukses. Is ons dus “gepenpoets”? Uitgevang deur iemand wat ons platform wou misbruik? Het ons te min vrae gevra oor die brief? Maak dit saak?

Kom ons begin by die laaste vraag: Ja, dit maak saak. Kerkbode is in die waarheidbesigheid. ’n Wanvoorstelling oor lidmaatskap – in ons drukkersink – moet reggestel word. Hiermee gaan ons verder en vra aan die leiers en lidmate van Moreletapark om verskoning.

Nou oor kubersekerheid en feitetoetse: Ons brieweblad is eenvoudig nie bestand teen alle vorme van doelbewuste misleiding nie. Kerkbode loop al vir dekades baie glad met ’n goeie skeut goedertrou by die sisteem ingemeng. Dit gaan en hoef nie oornag te verander nie. Ons moet wel, blyk dit, die veiligheidsmuur ’n bietjie hoër bou. Leserbydraes sal dus voorts via Kerkbode se webwerf gemaak word en nie meer per e-pos of via die posdiens nie. Enkele sekuriteitsvrae sal aan die bydraer gestel word en ’n woordteller sal die skrywer daar en dan help om die lengte van sy / haar bydrae te reguleer. Die skrywer sal dadelik kan sien of die skrywe suksesvol deurgestuur is en is daarna vry om die gedrukte koerant of die webblad dop te hou.

Kyk gerus HIER hoe die nuwe blad lyk.

Probeer ons hiermee deelname afraai of moeilik maak? Hoegenaamd nie. Die bydraes en standpunte van Kerkbode-lesers is ’n waardevolle deel van die gedrukte koerant se waardeproposisie. Mense wíl hoor hoe ander oor die (kerk)sake van die dag dink en voel. Dit is boonop een van die joernalistieke instellings van weleer wat tog die digitale ontwrigting oorleef het. Facebook het – teen alle verwagting in – toe nie briefskrywers se brekfis heeltemal opgeëet nie. Kerkbode ontvang en publiseer steeds weekliks briewe en die briewe-afdeling tel onder die drie mees gewilde afdelings op ons webwerf. Meer as 8700 mense het by www.kerkbode.co.za daarop gekliek, gemeet tussen Januarie en Junie vanjaar. Teen daardie agtergrond hoop ons dat julle die nuwe aanpassings tot die manier van bydraes lewer as verbeterings sal beleef. – Redakteur.

On the future of religion

Background and method of analysis

There are many ways to look at the future of religion. In almost every religion you will find prophetic references to the future. The theological term used for this is “eschatology”. These prophesies are communicated through oral tradition and/or the written holy scriptures of the particular religion. In a world of uncertainty, many people have tried to unravel the so-called “signs of the times” in order to assess whether these predictions were correct and, more importantly, what we can expect in the days to come. In this short overview of what we can expect, we will not try and answer the question from a theological perspective.

There are other perspectives through which we can view the future and, in particular, the future of religion. There is a numerical perspective, but also a sociological perspective. In 1965 Harvey Cox published his book, The Secular City, in which he basically worked with the theory that we are facing the end of religion in a secular world. However, in 1995 he re-write his thesis and in Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the 21st Century (1995) he declared that the charismatic movement was now the fastest growing “religion” on the planet. This is just a simple example to illustrate how complex the question has become.

What do the statistics tell us?

Source: The future of World Religions: Population Growth Projections (2010-2050).

People love to play with statistics, especially when they sense that it can strengthen their own ideology or belief. In the field of religion we see how this plays out when people try to determine who will be the next “numerical winner” between Christianity and Islam or believers and non-believers. Analysts agree that there are many wild cards that could determine the outcome. Although there are many trends that could help us, it remains difficult to predict the actual growth or decline of faith itself. In the following paragraphs we will look at some research of the Pew Research Centre. They are well respected, but even they use basic demographical information and, although we have seen that certain faiths have dominated certain regions for centuries, it is difficult and dangerous to predict that this trend will continue ad infinitum for those specific regions.

Let us look at some of the findings of this 245 page report (The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050). If current trends continue, according to Pew, we will see the following by 2050 and beyond:

 • The world is going to become more religious, with the number of people who identify as non-religious shrinking as a percentage of the world’s population.
 • Christianity is still the most dominant religion on the planet, but Muslim numbers could equal and even pass those of Christians by 2070. This is partly due to an estimated 73% growth in the population of traditional Muslim communities worldwide.
 • The global Buddhist population will be about the same size it was in 2010, but Hindu and Jewish populations could be bigger than they are today.
 • In Europe Muslims will make up 10% of the general population. Our own assessment is that, looking at current events and trends, this will indeed be the case.
 • India (apart from their Hindu population) will have the largest Muslim population on the planet, surpassing Indonesia.
 • In the US Christians will drop from 75% of the population to 66.67% of the population.
 • Four out of every ten Christians will live in sub-Saharan Africa.
 • The Independent newspaper and Statista developed an interesting map that gives us an overview of the regional dominance of the different religions. Again it must be stated that we do see another trend developing which is the surprising growth of “new” religions in regions that were traditionally dominated by a specific. (E.g. Islam in Europe and Christianity in China and South Korea).

Christianity :             The Americas, Southern Sahara, Europe,  Eastern Europe and Russia

Islam :                        Northern Africa, the Middle East, Indonesia and surrounding countries

Hinduism:                 India

Buddhism:                China

Judaism:                   Israel

Further Trends

If we take a closer look at some global and regional trends we see the following:

 •  A steady growth of Islam in Europe. Massive migration due to regional conflicts is the dominant factor, but we are now starting to see second and third generation Muslims in Western Europe.
 • On the other hand we have seen massive growth in Christianity in countries like South Korea and China.  According to the Public Radio International media company (PRI) the biggest mega-church in the world is in Yeouido Island Seoul, where the South Korean National Assembly building is situated. It has an estimated congregational membership of 800 000 and an average attendance of 200 000 on a Sunday.
 • China is experiencing an explosion of faith. Although the Chinese government attempts to regulate religion and churches strongly, the decades of anti-religious campaigns that followed the 1949 Communist takeover are giving way to exponential growth in churches, especially the “unregistered” churches. Once called “house” or “underground” churches because they were small and met in secret, these groups have become surprisingly well-organised, meeting openly and are often no longer able to meet in a house because of their numbers. When the Communists took power, the number of Protestants soared from about 1 million to the roughly 60 million they are today. Of these believers, about two thirds are unaffiliated or in unregistered churches. In other words, Protestants in non-government churches outnumber worshippers in government churches two to one.
 • According to the Pew research the following countries will no longer have a Christian majority by 2050: Australia, United Kingdom, Benin, France, Republic of Macedonia, New Zeeland, Bosna-Herzegovina and Netherlands.
 • We see a rise in fundamentalism all over the world. American right-wing fundamentalism and ISIS are simple examples.
 • Despite the number of Christians remaining stable and even growing, we see a growing number of what we call “churchless” Christians, especially in the Western world. In 2014 David Kinnaman from the Barna Institute published the following statistics in his book, Churchless (2014): In the 1990’s churchless people in the USA totalled 30%. By the 2000’s it had increased to 33% and by 2014 it had increased to 43%.
 • Kinnaman also defined the following sociological and psychological global trends that will surely impact on the Christian religion, but also other religions, especially in the Western world (see The hyperlinked life: Live with wisdom in an age of information overload [2014]).
 • We are more connected than ever before (smartphones), but more lonely than ever before.
 1. We have more support systems than ever before, but are more uncertain and feel more insecure than ever before.
 2. People are longing for meaning.
 3. We struggle with a massive information overload.
 4. We are addicted to the media (in all its forms).
 5. We have seen massive changes in the moral fabric of society and especially sexual morality.
 6. The true outcome and impact of the digital era is still to be understood.
 7. Popular culture is beginning to challenge religion. In answer to the question “Who will you trust to give a Biblical or Christian view of things?”,  Americans listed the following amongst their top ten: Morgan Freeman, Mel Gibson, Oprah Winfrey, Russel Crowe, Tyler Perry, Joel Osteen, Rick Warren and TD Jakes.

Summary and final predictions

Religion has been part of the culture of mankind since the beginning of time. Over the centuries there were many attempts to discredit religion. We think of Karl Marx, David Hume, Dan Brown and many others. But religion is still very much with us. We have seen major transformations and changes in the face of religion. Churches have come and gone. Denominations grew and declined. The patterns of religious practices have changed dramatically. One thing, however, remained with us constantly: The reality of religion in the everyday lives of (by far) the majority of the world’s population. It was Voltaire who said that if God does not exist, mankind will invent God.

If we look at the future from a purely sociological and demographic perspective, it is safe to say that religion will be with us for many more years to come.

 • This article was written in July 2017 by dr Braam Hanekom and is published here with the author’s permission.
 • Hoekom Engels? Kerkbode publiseer, ter wille van inklusiwiteit, ook af en toe inhoud in Engels.

NG Kerk Malelane

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019.


Die kerkraad van Malelane wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:

Malelane is ’n dinamiese plattelandse dorp in Mpumalanga se Laeveld, die middelpunt van ’n streek wat omring word deur die Krugerwildtuin, Mosambiek en Swaziland. Die geografiese grense strek tot ’n afstand van 50 km, maar 90% van die gemeente woon binne 20 km van Malelane. Boerdery en -verwante bedrywe en nywerhede domineer die gebied en word aangevul deur toerisme en ander dienstebedrywe.

Malelane besit ’n goed funksionerende laerskool met Nelspruit Hoërskool of Komatipoort Akademie as opsie vir hoërskoolkinders. Goeie gesondheidsdienste is beskikbaar op die dorp, maar privaat hospitaalfasiliteite word slegs in Nelspruit aangetref.

Die gemeente het ’n gesonde ouderdomsverspreiding met 304 belydende en 87 dooplidmate. Dit is ’n omgeegemeente wat liefde uitleef na almal, lidmate wat diep gelowig is met hoë spiritualiteit. Lidmate speel ook die ankerrol in gemeenskapsinisiatiewe wat saamwerk met ander kerke, skole en instansies.

Leraarprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Malelane die volgende eienskappe sal openbaar:

 1. ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
 2. Mooi verhoudinge kan bou, alle mense met respek en liefde hanteer en die evangelie as boodskap en met dade uitdra.
 3. Goeie interpersoonlike vaardighede toon en gemaklik in spanverband funksioneer.
 4. ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap.
 5. ’n Evangeliese hart en missionêre gerigtheid.
 6. ’n Teologie wat klem plaas op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se
  belydenisskrifte.
Pligte:
 • Geestelike leiding van die gemeente om die Here met oorgawe te aanbid.
 • Dinamiese en aktuele prediking met ’n klem op lof en aanbidding.
 • Betrokkenheid by jeug- en gesinsbediening.
 • Pastorale ondersteuning aan die gemeente en gemeenskap.
 • Betrokkenheid by die gemeenskap, veral by skole.
Vergoeding en voordele:

Traktement, reistoelae, medies, pensioen en groeplewensversekering volgens sinodale aanbeveling asook ’n toelae vir amptelike kommunikasie. ’n Ruim pastorie is beskikbaar of ’n behuisingstoelae vir ’n woning in Malelane.

Aansoek:

Ons nooi leraars van die NG Kerk wat ons op hierdie pad wil begelei om hulle CV’s in te stuur na ngmalela@mweb.co.za met die oog op ’n beroep hierheen.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019.

Diensaanvaarding: Nie later as 1 Desember 2019.

Navrae:
 • Kerkkantoor: 013 790 0240.
 • Rénald Radley (Leierouderling): 082 388 3643.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Só dink rykste lidmaat oor NG Kerk

Selfs toe die miljardêr Christo Wiese al een van Suid-Afrika se rykstes was, het hy steeds tyd gemaak om as diaken by die NG gemeente Drieankerbaai te dien.

Dié inligting is onlangs in sy nie-amptelike 2019-biografie Risiko & Rykdom (Tafelberg) met lesers gedeel. Hieroor het Wiese in 1981 aan Sunday Times gesê: “Ja, ek het wel my bedenkinge oor dinge soos die kerk se standpunt oor apartheid, maar ek het gevoel ek moet dit maar links skuif en dien waar ek kan.”

So het Wiese ook vir ’n tydperk die skool se beheerliggaam gedien waar sy kinders skoolgegaan het, volgens Risiko & Rykdom, geskryf deur die sakejoernalis TJ Strydom.

“Hy glo in ’n Hoër Gesag. Dit help hom deur stormagtige tye en die Hand lei hom deur die lewe,” word vertel in hierdie nie-amptelike biografie.

Lees hier ’n resensie van die boek.

Gebede eerder as pleidooie

AMS Breytenbach van NG gemeente Heidelberg (Wes-Kaap) skryf per e-pos:

Ek was uit die veld geslaan met ds Christo Nel se pleidooi (Kerkbode, 14 Junie 2019) , maar by nadenke is daar iets positief waarby almal van ons kan leer. Ek glo dis waarom die brief/pleidooi gepubliseer is.

Die pleidooi sal niks oplewer nie, want ons moenie op mense staatmaak nie. Psalm 146:3 lees: “Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ’n mens nie; hy kan jou nie red nie.”

Verder in vers 5 lees ons: “Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God van Jakob ontvang, die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God.”

Dit sal beter wees as ons vir die President bid dat hy soos Salomo met insig en wysheid toegerus sal word om die land as sulks te lei/regeer. Só leer die psalms ons in bv Psalm 72: “Leer tog die koning , o God, om te regeer volgens u wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil …”

Versaak ons nie ons Christelike plig as pleidooie in plaas van gebede gerig word nie? Spring ons dalk te gou op die publieke meningswa, beïnvloed deur sosiale media en ander politieke meningsvormers? Predikante is versigtig om “politiek” te preek.

Die NLV vertaal Psalm 116:15 as “Die dood van sy getroue dienaars is kosbaar vir die Here” dit is dus

“… geen geringe saak nie” (1983-vertaling). Ons moet die ou mens afsterf en nuut word, want dan beteken ons iets vir die koninkryk van God wat ons hier op aarde moet laat kom.

Maar in die neerskryf van dié pleidooi vind ek ’n katarsis van ’n diep getraumatiseerde persoon; iemand wat deur die stappe van traumaverwerking wroeg.

Neerskryf van jou gevoelens is ’n goeie stap, maar daar’s nog ’n lang proses voor van verdere opstand, hartseer, onderhandeling, ens.

Bystand in die proses(se) sal ds Christo Nel, sy gemeente en die geliefdes van die slagoffers ook in die Psalms vind.

God se ware natuur

Hennie Crous skryf per e-pos:

Homoseksualiteit was eens op ’n tyd volgens alle standaarde, selfs die wêreld s’n, totaal en al onaanvaarbaar. Maar vandag is daar selfs politici – openbare figure wat veronderstel is om gerespekteer te word – wat hierdie leefwyse openlik voorstaan. Hierdie onlangse verskynsel het baie mense se opinies daaroor verander, want hulle vergelyk hulle met ander en sê: “As dié persoon dit doen, of as dié persoon nie ’n probleem daarmee het nie, kan dit nie so verkeerd wees nie.” Die probleem is net daardie politikus was nog nooit jou vergelykingsnorm nie. Dit is ’n ernstige fout om iets wat God veroordeel, openlik voor te staan net omdat iemand anders dit voorstaan – maak nie saak hóé ryk of invloedryk hulle is, of watter posisie hulle beklee nie.

Bybel-interpretasie in doodloopstraat?

Dr Bernhard Ficker van Somerset-Wes skryf:

In “Hoop in ’n doodloopstraat” skryf dr Tinus van Zyl (Kerkbode, 31 Mei 2019) “wat maak ons as ek die Bybel lees en jy die Bybel lees, maar ons kom by verskillende gevolgtrekkings uit? Wat maak ons as ek deur die Gees gelei word en jy deur die Gees gelei word, maar ons word in verskillende rigtings gelei?”

Laasgenoemde is vir my maklik verklaarbaar: Ons word nie noodwendig deur dieselfde Gees gelei nie. Eersgenoemde het my ook dronkgeslaan, totdat dit aan my verduidelik is dat ’n nuwe geslag liberale teoloë nie die Bybel letterlik lees of noodwendig aanvaar wat daarin staan nie, maar lees dit nou met ’n post-moderne bril waar jy alles kan weg-redeneer, weg-filosofeer of weg-metaforiseer op grond van nuwe insigte en moderne sielkunde.

Dan verwys hy na geskille in Paulus se tyd, soos “Geld die wet van God nog? Moet alle gelowiges die Sabbat heilig hou? Moet alle mans besny word? Kan gelowiges onrein kos eet?”. Die geskille het egter glad nie oor fundamentele Bybelse kwessies gegaan nie. Jesus het immers gesê nie een jota of tittel van die wet sal ooit vergaan nie en die geldigheid van die Tien Gebooie was nooit bevraagteken nie. Daar was ook geen vraagteken oor die geldigheid van die Sabbatdag nie en Christus en die apostels het die Sabbat gereeld geheilig “soos hulle gewoonte was”. Debatskwessies het gegaan oor hoe die Sabbat gehou moet word, maar hier het Christus self die voorbeeld gestel. Besnydenis was ’n hoogs debateerbare kwessie. Hier was die morele wet nie die kwessie nie, maar die seremoniële wet wat met Christus se dood tot ’n einde gekom het en duidelik bevestig is deurdat die tempelgordyn van bo na onder geskeur het. Kos wat aan afgode geoffer is was ’n debatspunt maar nie onrein kos nie want dit was ’n gesondheidsbeginsel.

FEBA Radio SA

Geleentheid vir deeltydse verteenwoordigers

FEBA Radio Suid-Afrika is ’n wêreldwye, mediabediening wat daarop fokus om die Evangelie van Jesus Christus aan die mins-bereikte mense van die wêreld te bring.

Indien u deel wil wees van hierdie groot opdrag, bied ons vir u die geleentheid om as deeltydse verteenwoordiger by FEBA Radio SA betrokke te raak. Daar is ’n paar basiese voorvereistes:

 • Finansieel selfversorgend.
 • Vertroud met Power Point-aanbiedinge.
 • Gemaklik daarmee om voor mense te praat.
 • Eie betroubare vervoer.
 • Eie skootrekenaar.
 • E-pos en internet toegang hê.
 • Beskikbaar wees oor naweke (nie elke naweek nie).
 • Afrikaans en Engels magtig wees.
 • Opgelei te word as deeltydse verteenwoordiger.

Daar is geen vaste maandelikse salaris nie, maar wel kommissie betaalbaar, wat met u aansoek aan u verduidelik sal word.

Indien u belangstel, is u welkom om ons by info@febaradio.co.za of 012 335 5708, te kontak vir verdere navrae.

Schalk Viljoen

19 September 1947 – 19 Desember 2016


Ds Schalk Willem Viljoen (BA, BTh) is op 19 September 1947 gebore te Hanover in die Groot-Karoo. Later verhuis sy ouers na Garies, ’n gemeenskap by die poort van Namakwaland. Hy matrikuleer in 1965 aan die Hoërskool Garies en voel geroepe om predikant te word. Hierna loop sy pad in 1968 na die Universiteit Stellenbosch waar hy die BA-graad verwerf. In 1971 word hy student aan die Fakulteit Teologie, verwerf die BTh-graad en Lisensiaat in die Teologie, en word in 1974 as proponent gelegitimeer. Hy spesialiseer in Diakoniologie oor die pastoraat aan die ouers van verstandelik gestremde kinders. Schalk trou op 11 Desember 1971 met Esther le Grange en uit die huwelik is twee seuns en een dogter gebore.

Prop Schalk Viljoen word beroep en begin van die jaar 1975 bevestig in die NG Gemeente Bellville-Vallei as medeleraar onder die Dowe-lidmate in die NG Kerk in die Wes-Kaap. Onder sy leiding en waagmoed word die eerste NG Kerk vir Dowes, die NG Gemeente De la Bat gestig, waar hy op 6 Junie 1976 die herderstaf opneem. Hy beplan en voltooi ook die eerste kerkgebou vir Dowes in Suid-Afrika in 1979 te Bellville. Onder sy wakende oog en gawes word ’n gemeente vir Dowes in 1987 te Worcester gestig, met spesiale aksent op bediening van die Dowe jeug en meervoudig gestremde Dowe persone. Hy doen die beplanning vir die bou van sy tweede kerk vir Dowes.

In 1983 onderneem hy ’n studietoer na Denemarke, Duitsland, België en Italië in sy studieveld oor Dowes. Hy woon ook die negende Wêreldkongres vir Dowes by Palermo te Sicilië by. Hy skryf in 1996 ’n reeks handboeke en werk­boeke vir Dowe kategete en kat­ki­sante. Ds Schalk lewer ook lesings oor Godsdiens aan meervoudig gestrem­de Dowes en oor die versorging deur per­soneel, in Linz te Oostenryk. Ds Schalk was ook aktief betrokke by die SA Nasionale Raad vir Dowes en RGS Gebaretaal Navorsingsraad en die Dowe-Forum in die Wes-Kaap.

Ds Schalk Viljoen sterf op 19 Desember 2016 en ’n spesiale gedenk­diens word op Stilbaai op 23 Desember 2016 deur ds Mia Lintvelt, wat haar li­sensiaatjaar by ds Schalk gedoen het en ook as kollega saam met hom ge­­werk het, waargeneem. ’n Spesiale ge­­denkdiens op Worcester word vir ds SW Viljoen op Sondagoggend 15 Ja­nuarie 2017 in die NG Gemeente Wor­­cester De la Bat gehou. Ds Andri Eloff het gepreek en ds Jan Oberholzer het in Gebaretaal die tolkwerk gedoen. Die verrigtinge is afgesluit by die ge­denk­muur met ’n plek vir die kissie, met spesiale stene wat destyds deur ds Schalk self ontwerp is. Die mooi ge­­leentheid het aan Dowe lidmate die ge­leentheid gegee om van ds Schalk Vil­­joen afskeid te neem en hulle simpa­tie en meegevoel met sy vrou Ester en hulle twee kinders te betoon. – Dr Gerdrie van der Merwe, VDM.


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2018 verskyn.

NG Gemeente Ottosdal-Suid

Vakature: Voltydse vastetermynpos vir drie jaar met die opsie om dit te verleng
Sluitingsdatum: 23 Augustus 2019.

Gemeenteprofiel:

Ottosdal-Suid is ’n plattelandse gemeente binne die Goudland Sinode en die Ring van Delareyville. Ottosdal-Suid bestaan uit 233 belydende en 31 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit 11 wyke waarvan ses plaaswyke is. Daar is 109 besoekpunte. Die gemeente is ook die hart van die jaarlikse Draf en Trap Fees wat elke laaste Saterdag van Januarie plaasvind.

Leraarsprofiel:

Moet goed in spanverband kan saamwerk. Bedieningsgeleentheid volgens Artikel 9 van die Kerkorde. Duidelike roeping om hier, in die platteland diensbaar te kan wees, gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewensstadiums. Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap. Goeie verhouding kan handhaaf met Ringskollegas. Doelgerigte skakeling met instansies in die gemeenskap.

Vergoeding:
 • Vasgestelde pakket volgens sinodale skaal.
 • Huisvesting (pastorie) word ingesluit as deel van pakket.
Aansoeke:

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV met hul persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente, te stuur aan: otngsuid@lantic.net

Sluitingsdatum vir aansoekers: 23 Augustus 2019.

Kontakpersone:

Eumarie Zietsman: 018 5710157 of Deon Nel: 082 824 2495.

Die kerkraad hou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.

NG Kloofendal

Vakature: Voltydse Leraar (Onbepaalde termynkontrak)
Sluitingsdatum: voor 31 Julie 2019


In biddende afhanklikheid van die Here stel ons die pos aan belangstellende proponente en leraars bekend.

Gemeenteprofiel:

Die NGK Gemeente Kloofendal is ’n stedelike gemeente in Roodepoort aan die Wesrand van Johannesburg en deel van die Ring van Florida en die Goudland Sinode. Die Gemeente se visie en missie is om “’n Geesvervulde Gemeente te wees wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak”. Ons glo dat God self hierdie visie en missie vir ons gegee het en ons hier op die Wesrand bymekaar gebring het om ons te rig, toe te rus, te vorm om Sy dissipels te wees en ons uitstuur om dissipels te maak.

Ons erken en aanvaar die Heilige Gees se leiding en ons onderwerp onsself as gemeente aan die beheer van die Heilige Gees en aanvaar die uitdagings van die dag in daardie lig.

Ons glo in die Bybel as die onfeilbare Woord van God en verwerp alles wat daarmee in stryd is. Ons onderskryf dus die Gereformeerde leer soos vervat in die amptelike Belydenisskrifte van die NG Kerk.

Die Gemeente bestaan tans uit 450 belydende- en 136 dooplidmate. As ’n geesvervulde gemeente verheerlik ons God, volg ons Jesus Christus na, is lief vir mekaar en reik met dieselfde liefde uit na die gemeenskap en die wêreld.

Leraarsprofiel:

Die Kerkraad sal besondere waarde heg aan ’n person wat onder andere:

 1. Hom of haar met bogenoemde visie en missie kan vereenselwig.
 2. In spanverband kan funksioneer.
 3. Gefokus is op die pastorale-versorging van die Gemeente.
 4. ’n Sterk missionêre- en Koninkryksfokus het.
 5. ’n Inspirerende, aktuele en Skrifgetroue prediker is.
 6. Uitvoering kan gee aan die pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
 7. Bereid is om die uitdagings van ’n tipiese stedelike gemeente te aanvaar en veral groter betrokkenheid by gemeentelede te bewerkstellig.
 8. Konfliksituasies goed kan hanteer.

Vergoeding:

’n “Totale koste van indiensneming”-vergoedingspakket, met sinodale skale as riglyn, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Die pakket kan gestruktureer word om voorsiening te maak vir byvoorbeeld ’n motor-of reis-, ’n mediese- en ’n telefoontoelaag, terwyl ’n bydrae tot die kerk se pensioenfonds en groepversekering ’n verpligting is. Die opsie van ’n ruim pastorie of ’n behuisingstoelaag, wat deel vorm van die vergoedingspakket, is beskikbaar.

Aansoeke:

Indien u sou belangstel in die pos, stuur asseblief u CV met ten minste twee referente voor 31 Julie 2019 per e-pos aan johan@ngkloofendal.co.za. Daar sal verwag word dat die kandidate op die kortlys beskikbaar sal wees vir onderhoude, psigometriese toetse en om ’n preekbeurt waar te neem by ons gemeentesentrum te Opallaan 19, Kloofendal, Roodepoort.

Vir verdere inligting kontak gerus vir:

 • Johan van Schoor, Gemeentebestuurder, Tel: 083 275 1308 of
 • Ds Fanie le Roux, huidige leraar, Tel: 082 770 8843
 • Webtuiste: www.ngkloofendal.co.za

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.