NG Gemeente De Rust

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

VAKTURE: VOLTYDSE LERAAR

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017 | Aanvangsdatum: 1/2/2018

 1. Gemeente Profiel:
  • Die Gemeente is geleë in die De Rust, Oudtshoorn gebied. Dit bestaan uit dorp sowel as plaaswyke. Dit is ’n dinamiese diverse plattelandse gemeenskap. Daar is belydende en dooplidmate.
 2. Leraarsprofiel:
  • Kandidaat moet volwaardige en Evangeliese Predikant wees wat die gesag van die Skrif aanvaar.
  • Moet bewese ervaring hê en in plattelandse gemeenskap kan aanpas.
  • Moet getroud wees en eggenote moet verkieslik Gemeente aksies/projekte georienteerd wees.
  • Moet goeie interpersoonlike verhouding handhaaf, ’n spanwerker wees en deelne- mende bestuurstyl handhaaf.
  • Moet innoverende denker met visie en aanvoeling vir die tradisioneel sowel as die moderne vernuwende insprake en uitgangspunte hê.
  • Rekenaarkundigheid en Tegnologiese vaardighede sal goed te pas kom.
 3. Werksprofiel:
  • Ampspligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Huis –en hospitaal besoeke asook samewerking met ander Kerkgenootskappe, besoek aan en be-arbeiding van nuwe intrekkers en ander denkendes noodsaaklik.
  • Aktiewe betrokkenheid en belangstelling in gemeentelike aksies.
  • Passievolle en energieke betrokkenheid by insamelings aksies en werksaamhede van die Kerkkantoor.
 4. Vergoedingspakket:
  • Traktement en ander voordele onderhandelbaar
  • Sinodale aanbevelings sal as riglyn dien
  • Gemeente beskik oor ’n gerieflike pastorie.
 5. Aansoeke, met kort weergawe oor hoe u, u rol as leraar sien.
  • Moet voor 31 Augustus 2017 aan die NG Kerkkantoor De Rust, Posbus 17,De Rust, 6650 gerig word. E-pos: ngderust@scwireless.co.za
  • Vir Aandag: A Schoeman (Voorsitter DVK ) 082 843 8824 | P Schoeman (Hoofouderling)  082 377 0547 | Z vd Westhuizen (Skriba) 082 808 3277 / 044 241 2114

Die Kerkraad behou die reg om geeneen van die aansoekers te beroep nie.