Amptelik

Die trou en die sorg van die Here

2019 was vir meeste Suid-Afrikaners en Namibiërs ’n moeilike jaar. Werkloosheid, armoede, geweld en ’n uitmergelende droogte bring ons letterlik op ons knieë. As dagbestuur van die ASM is ons…

Amptelike nuus, 29 November 2019

NG KERK Beroep: Prop Mardi Badenhorst na Paarlberg met Internskapkontrak; ds HP (Enel) Lambrechts van Vredelust na Knysna; prop Dawie Rotteveel na Cedarville-Matatiele. Aanvaar: Ds Melani Rademeyer na Randfontein-Noord; ds…

Reaksie op vrae uit Goudland

13 November 2019 Liewe broers en susters van Goudland Sinode ANTWOORD VAN DIE ALGEMENE SINODE SE MODERAMEN (ASM). ’n Afvaardiging van die Sinode van Goudland het die ASM besoek tydens…

ASM: Nuwe lede tot dagbestuur verkies

Die volgende persone is verkies as bykomstige lede van die ASM se dagbestuur by dié se vergadering by Emseni-konferensiesentrum in Bonaeropark (11-13 November). Ds Maartje van der Westhuizen Dr James…

Amptelike nuus, 15 November 2019

NG KERK Beroep: Ds Kenneth McKenzie vanaf Rant-en-Dal Prisma, Krugersdorp na Swakopmund, Namibië; ds Andrea Werner van Loxton na Vanrhynsdorp; ds Leendert Jelle Wijnja van Paulpietersburg na Graaff-Reinet. Aanvaar: Ds…

Amptelike nuus, 25 Oktober 2019

NG KERK Beroep: Ds Michael Antonie Ferreira van Krugers­dorp-Oos na Kloofendal; ds Nadia Muller van Prieska na Simondium Familiekerk; ds Melani Rademeyer na Randfontein-Noord; ds Annalet Slazus van Wellington-Oos (Jeugleraar)…

Reaksie op Rapport-berig: Daling in dooplidmaattal in NG Kerk

Johan Eybers se artikel “NGK: 80% minder gedoop” verwys. Daar is etlike feite foute in hierdie artikel. Saamgelees oordeel ons dat hierdie artikel, bewustelik ʼn bepaalde indruk probeer skep dat…

NG Kerk in Namibië híéroor besorgd

VERKLARING: MODERATUUR NG KERK IN NAMIBIË INSAKE SELFDEGESLAG VERHOUDINGE 15 Oktober 2019 Dit is met diep besorgdheid dat die moderatuur bewus geraak het van spanning en ongelukkigheid by baie lidmate…

BESLUIT: Kerkhereniging

1. Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet aan kerkhereniging uitdrukking gee. 2. Die Algemene Sinode versoek ASM om ‘n netwerk te fasiliteer tussen eenheidsgemeentes…

BESLUIT: Rassisme en Geregtigheid

Rassisme en geregtigheid Die Algemene sinode: 1. erken die voortgaande rassisme en geskeidenheid op grond van ras in Suid Afrika, en dat die NG Kerk histories bygedra het hiertoe. 2.…

BESLUIT: Kerkverband

1. Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar. 2. Die vergadering van die Algemene Sinode bestaan uit ’n maksimum van 370 afgevaardigdes wat sover moontlik saamgestel word uit ’n gelyke…

Persverklaring: Selfdegeslag-verhoudings

LET WEL: Die besluit wat gedurende die 2019 Algemene Sinode-sitting hieroor geneem is, kan hier gelees word: Afrikaans | English. Dié besluit word by die onderstaande persverklaring ingesluit. Die NG…

BESLUIT: Jeug

1. Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die Taakspan Geloofsvorming: Jeug. 2. Die Sinode beveel aan: 2.1 Dat die werksaamhede van die taakspan Geloofsvormin:Jeug rondom…

BESLUIT: Kategese

Kategese 1. Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene Sinode beskou moet word. 2. Die Algemene Sinode wys ‘n Taakspan aan om navorsing te…

BESLUIT: Grond

Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkrade daarop dat die grondkwessie in Suid Afrika nie net oor landbougrond gaan nie, maar ook oor alle grond wat aan die kerk…

BESLUIT: Algemene Sinode begroting

Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar afbestuur word na 0,20%.…