Algemene Sinode

BESLUIT: Kerkhereniging

1. Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet

▸▸▸

BESLUIT: Rassisme en Geregtigheid

Rassisme en geregtigheid Die Algemene sinode: 1. erken die voortgaande rassisme en geskeidenheid

▸▸▸

BESLUIT: Kerkverband

1. Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar. 2. Die vergadering van die

▸▸▸

BESLUIT: Jeug

1. Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die

▸▸▸

BESLUIT: Kategese

Kategese 1. Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van

▸▸▸

BESLUIT: Grond

Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkrade daarop dat die grondkwessie in

▸▸▸

BESLUIT: Algemene Sinode begroting

Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar

▸▸▸

BESLUIT: Standplaaswisseling

Die Algemene Sinode: 1. Neem Bylaag 3 in bespreking en neem die nodige

▸▸▸

BESLUIT: Veranderende predikanteprofiel

Die Algemene Sinode besluit dat: Dat die kleiner wordende predikantekorps verreken moet word

▸▸▸

BESLUIT: Opdrag oor aborsie

Die sinode versoek ATLAS om binne die volgende raamwerk navorsing te doen oor

▸▸▸

DECISION: Same sex unions

TAKE NOTE: Also read the press release that has been issued during the

▸▸▸

BESLUIT: Selfdegeslag-verhoudings

LET WEL: Lees ook die persverklaring wat gedurende die Algemene Sinode-sitting hieroor uitgereik

▸▸▸

BESLUIT: 2015 Algemene Sinode prosedure foute

Die Algemene Sinode 2019 bevestig dat daar tydens die 2015 Algemene Sinode prosedure

▸▸▸

BESLUIT: Taakspan Gravamina

1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werksaamhede van die Taakspan Gravamina.

▸▸▸

BESLUIT: selfdegeslagverhoudings prosedure

Die Algemene Sinode neem die volgende besluite wat die proses rondom die gesprek

▸▸▸

BESLUIT: boere, grondhervorming en die rol van AgriSA

Mosie van dank vir die ongelooflike bydrae wat ons boere maak t.o.v. die

▸▸▸