BESLUIT: Grond

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

  1. Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkrade daarop dat die grondkwessie in Suid Afrika nie net oor landbougrond gaan nie, maar ook oor alle grond wat aan die kerk behoort.
  2. Die Algemene Sinode daag sinodes, ringe en kerkrade uit om as rentmeesters opnuut te kyk na hoe hierdie eiendom in geregtigheid benut word.