BESLUIT: Kerkhereniging

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

1. Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet aan kerkhereniging uitdrukking gee.
2. Die Algemene Sinode versoek ASM om ‘n netwerk te fasiliteer tussen eenheidsgemeentes en strukture.
3. Die Algemene Sinode vra dat daar deurlopend terugvoer aan die ASM gegee word oor die vordering wat gemaak word in terme van kerkhereniging, sodat hierdie saak permanent op ons agenda bly.