BESLUIT: Kategese

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Kategese

1. Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene Sinode beskou moet word.
2. Die Algemene Sinode wys ‘n Taakspan aan om navorsing te doen, na te dink oor eietydse, relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raam van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.
3. Die Taakspan Kategese hoort gemeentes te ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming, sodat geloof geleef word.
4. Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Kategese om na te dink oor nuwe vorme van publikasies in die digitale era.
5. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om, wanneer hulle kategesemateriaal kies, die raamwerk van die Taakspan Kategese as riglyn te gebruik.
6. Die Algemene Sinode betuig groot dank aan BybelMedia vir die samewerkingsooreenkoms en groot ondersteuning wat hulle bied aan die Taakspan Kategese.
7. Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die werksaamhede van die Taakspan Geloofsvorming Jeug voortgebou kan word.
8. Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die Taakspan Kategese se kapasiteit vermeerder kan word, sodat die Taakspan Kategese gemeentes kan ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming.