BESLUIT: Jeug

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

1. Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die Taakspan Geloofsvorming: Jeug.
2. Die Sinode beveel aan:
2.1 Dat die werksaamhede van die taakspan Geloofsvormin:Jeug rondom strategie en koördinering van geloofsvorming voortgaan.
2.2 Dat die subtaakspanne gemoeid met Kategese, Skolebediening en #Imagine hul werksaamhede voortsit.
2.3 Dat nuwe fokus- en groeiareas aandag geniet:
a. Navorsing oor jongvolwassene bediening
b. Standaardisering van jeugbegeleier opleiding
c. Interouderdom en deelnemende eredienste
d. Verbeeldingryke missionale bedieningsmoontlikhede