NG Kerk (Moedergemeente) George

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

VAKATURE: ORRELIS

Sluitingsdatum: 11 Augustus 2017

Posvereiste:  Die geskikte persoon moet:

 • ’n Belydende lidmaat wees van een van die Susterskerke, waar sy/haar Christenskap uitleef
 • Beskik oor:
  • bogemiddelde orrelvaardigheid;
  • ’n  musiekkwalifikasie met orrel as een van die vakke;
  • ‘n kwalifikasie en ondervinding in kerkmusiek;
  • vaardigheid in klavier;
  • kennis van ander instrumente wat as begeleiding vir geestelike musiek en sang in die kerk geskik is; 
  • ’n grondige kerkmusiek agtergrond.
  • Beskik oor goeie beplanning- organisering en ander bestuursvaardigede.
  • Rekenaargeletterd wees in die aanwending en gebruik van programme soos Powerpoint, Excell en Word.

Aanbevelings: Dit sal as aanbeveling dien indien die persoon:

 • Beskik oor vorige toepaslike ervaring as orrelis en musiekleier,
 • ’n Passie het vir musiek en die kunste,
 • Gemotiveerd wees om beide die Klassieke en Kontemporêre styl van musiek in die eredienste te integreer.
 • Die  visie het om in oorleg met die Erediensbediening die Musiekbediening te kan uitbou en om die bediening voortdurend lewendig te hou.

Pligte: Die verantwoordelikheid vir die leiding en bestuur van alle fasette van die Musiekbediening. ‘n Volledige taakomskrywing is op aanvraag  by die kerkkantoor beskik-baar.

Vergoeding: Die  SAKOV salarisskale sal as riglyn dien.

Aansoeke: Aansoeke vergesel van ’n volledige CV van nie langer as 2 bladsye en ten minste 2 referente, moet gerig word aan: Die Gemeentebestuurder by: ngmoeder@caw.org.za

Sluitingsdatum: 11 Augustus 2017