’n Keuse en ’n gebed net voor stemdag 2019

Enigeen wat die nuus volg, sal weet dat daar chaos in, rondom, onder politieke partye en ’n soort moedelose onsekerheid by die kiesers heers. Opdragte van die president word verontagsaam. Staatsinstellings is gekaap. Minstens twee partye wil beslag lê op grond en eiendom. Bestaande koalisies kan ineenstort. ’n Hofsaak is tydens die skryf van hierdie artikel aan die gang oor die ou Suid-Afrikaanse vlag waarvan die openbare vertoon nou of uiteindelik na alle waarskynlikheid as haatspraak geklassifiseer gaan word en strafregtelik vervolgbaar gemaak gaan word.

Ons paaie, van Ellisras tot Saldanha, van Stellenbosch tot Soekmekaar, van Stilbaai tot Kimberley, lei dwarsdeur hierdie gemors, hierdie God-onterende scenario so vol leuens en bedrog, woede en haat, so grootliks vol eiebelang en duisternis, na die stembus.

Is dit hoegenaamd moontlik om die gewyde pad, God se pad, in Mei 2019 te bewandel?

Dit is God se wil dat elkeen van ons wat sy Naam bely, op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei. Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle hart en denke sal aankom. Bedoelende: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling.

Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader-gebed deur sy Gees sal insien en alles in hulleself aan Hom sal oorgee.

Dat ons van die gewyde pad, ’n wonderlike grootpad waarop twyfel verdwyn, sal begin bid soos Jesus ons geleer het:
“So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose” (Matt 6:9-13).

Waaraan dink ons as belydende Christene nou terwyl alle paaie na die stemlokaal in mý kiesafdeling en in mý gebied met sy spesifieke politieke en maatskaplike klimaat – sy welvaart of sy armoede, sy huidige goeie of korrupte leiers, sy groei of agteruitgang, sy geslote kokonne van welvaart of maatskaplike onbetrokkenheid, sy wonderlike restaurante en kitskosplekke of ’n sink- en kartonwoestyn van honger en wanhoop, sy gawe sekuriteitskomplekse of sy knopiespinnekopneste van woede en verontregting, swak dienslewering en brandende buitebande – lei?

7% van alle geregistreerde kiesers was op 30 April nog nie uitgesorteer rakende die plasing van hulle Xsê kruisies nie.

Het ons van ons amp vergeet?

Kan dit wees dat ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges tans nie genoeg nadink oor ons ampte in Christus nie?

“Julle, daarenteen, is ’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” (1Pet 2:9).

“Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen” (Op 1:5-6).

“U het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer” (Op 5:10).

Kan so ’n priester in Christus die wil van God soek en vertrou dat Hy aan hom/haar sal openbaar watter manne en vroue Hy vir hierdie nasie op sowel provinsiale as nasionale vlak in gesagsposisies wil hê?

Natuurlik kan en moet elke priester (dit is elke Christen) dit doen.

Natuurlik kan elke priester dié kennis, wysheid en insig van God vra.

En dit is waar hierdie kieser gaan begin. By die leierskap, ongeag die party.

Gedurende die dae of ure voordat die stemlokale oopmaak, gaan hierdie kieser telkens iets soos die volgende bid:

Gebed voor die verkiesing

Met U, my God, loop ek saam met miljoene ander op die gewyde pad stemlokaal toe.

Vader, vul mý hele wese, my denke en gedagtes so volledig met wat u Gees daarin plaas, dat ek saam met al u kinders in hierdie kiesafdeling volgens die insig en raad en wysheid wat U aan ons gee, rustig en in volle sekerheid van u leiding my kruisie sal trek vir leiers en partye in mý streek met sy eiesoortige omstandighede. Dat ek dit ook sal doen wanneer ek my stem vir nasionale leierskap uitbring.

Wys vir my die soort leiers aan wat self die Ons Vader-gebed in volkome toewyding aan U bid en aan wie U die gesag, die wysheid, die insigte, die moed en die vermoë tot volharding reeds gegee het of sal gee om as leiers instrumenteel te wees in die verheerliking van u Naam en die uitbreiding van u koninkryk hier in Suid-Afrika.

Wys betyds en duidelik vir my die soort leiers aan wat u wil gaan soek en uitvoer ten opsigte van die versorging, beskerming en opheffing van radelose, honger, bedreigde en wanhopige mense.

Die Christene van Suid-Afrika begeer dat dit wat Dawid gebid het, in ons land sal gebeur, HERE. Dat dié vir wie U deur ons as u priesters op 8 Mei salf, die volgende visie en belydenis sal hê: 2 Samuel 7:24: U het u volk Israel (ons nasie) vir U gevestig as ’n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword.

Want: as ’n kwart van alle mense tussen 18 en 65 in ’n land werkloos is, as vroue en kinders nie veilig is nie, as ons die allervreeslikste gedagtes aangaande ander mense dink, as moord en geweldsmisdaad iets algemeen is, word u Naam nie geheilig nie, u koninkryk word nie gesien nie en u wil word nie in so ’n land gedoen nie.

HERE, ons bid dat die oë van elkeen van u kinders in elke afsonderlike kiesafdeling op U sal wees, dat die hart van elkeen van u kinders by elke stembus sal luister wat u Gees sê. Ons, u kinders op die gewyde pad, beroep ons op U. Ons vra dat u wil hier sal geskied. Want, waarlik, Matteus 12:18-21 word nou hier in die geloofsgemeenskap vervul.

“Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. ’n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ’n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier. En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig” (Matt 12:18).

Dít is wat ons nou doen, Jesus. Ons vestig ons hoop op U alleen.
Ons plaas ons hande is in die hand van ons Vader.
Ons loop dwarsdeur die gemors en die anargie en die chaos op die gewyde pad van gebed en persoonlike oorgawe, van die prysgawe van eiebelang, van diep en onvernietigbare omgee vir dié wat honger, kaal, dors en wanhopig is.
Help ons om te haat wat U haat en lief te hê vir wie U liefhet.
Help ons, open ons oë, om die man/vrou te kan identifiseer vir wie U in elke kiesafdeling en ook op nasionale vlak wil laat salf as leier. Laat dit vir ons oor niks anders gaan as om te sien en te hoor en te doen wat U vir ons sê nie.
Op U vestig ons ons hoop, vir die lewe ná ons aardse bestaan, en ook vir die lewe in ons land.
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In u teenwoordigheid is ons pad ’n gewyde pad.
Werk soos wat U werk en alleen kan werk, Here. Ons weet u werke is volmaak.
U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is ’n dom mens, wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir goed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here. Amen (Ps 92:5-9).

Daar bestaan geen deursnee-kieser nie

Niks is universeel wanneer mense gaan stem nie:

  • Iemand soos die “deursnee Suid-Afrikaanse kieser” bestaan nie.
  • Daar is talle gebiede in Suid-Afrika waar die ware regering dwelm- en misdaadbendes is.
  • Daar is talle kiesers wat hulle plase weens die veiligheidsituasie verkoop het.
  • Daar is miljoene wat nog nooit ʼn eie stukkie grond besit het nie.
  • Christene wat met vergifnis sukkel, ander wat vergewe het en nog ander wat daarvan oortuig is dat hulle nooit sal kan vergewe nie.
  • Daar is ontnugterde kiesers, verwondes, ʼn steeds armer wordende middelklas.
  • Daar is woedende jongmense, want ʼn kwarteeu van demokrasie is verby en die werkloosheidsyfer is hoër as ooit.
  • Daar is ek en jy en ons lewensverhale in Suid-Afrika.

Die gewyde pad

“Daar sal ’n grootpad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe; dwase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeus op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik” (Jes 35:8-9).