Verkiesing: 10 Skrifwoorde om jou te bemoedig

Sentraal-Suid-Afrika, baie van ons se heem in die resente oertyd, was heel anders as nou gewees. Ver in die verlede was dit NAT teen SAP. Iewers was daar PROG’e ook. Dié wat anders as jou ouers gestem het, wel, hulle was die gebrandmerktes.

Toe breek 1994 aan en die vrae maal deur ons:

 • Wat maak ekonomies sin? (Dit was die logiese vraag.)
 • Wat is geregtigheid?  (Dit was die gewetensvraag)
 • Wat gaan ‘n bloedbad afweer? (Dit was die realiteitsvraag.)

Die vyf vorige demokratiese verkiesings was vuisbal- en opweeg-gedoentes:  DA teen ANC. COPE of die ACDP? Kan ‘n koalisie met die Rooi Barette werk?

Nog later, veral die afgelope tyd: “Ek stem sommer vir dié en dié, uit kwaadgeit of vrees of wat ook al.”  Of: “Ons is onoorwinlik.” Of: “Kyk hoe groei die reus. Ons is die reus.”

Maar iets het gebeur. Was ons al ooit so deur die Gees gedring om verkiesingstyd gebedstyd te maak?  Het ons oë nie oopgegaan vir die feit dat ons ons X –sê geleenthede dekades lank as die tyd van mý stem, mý aspirasies en mý tradisies beskou het nie?

Waar die Gees van die HERE deur ‘n land van chaos en verwoesting, verwarring en ontnugtering gaan, is Hy niemand anders as Wie Hy is, was en ewig sal wees nie:

“.. die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.”

Soos die wind het Hy gekom en ‘n voorheen ongekende begeerte in God se mense van alle tale en velkleure en politieke assosiasies laat ontbrand.  Hy doop die geloofsgemeenskap met vuur, en ons diepste begeerte word dat die magtige werking van God in ons land gesien sal word, tot eer van sy naam, tot heil van verrinneweerde mense, tot getuienis na buite.

Ons begin seën-gebede vir alle Godvresende politieke leiers bid. As die God van hemel en aarde deur mense in gesagsposisies in die ANC wil werk, Here, seën daardie gesalfdes. As Hy deur leiers in die VF+ wil werk, Here, salf daardie mense. Ewige God, stuur u mense in leierskapsposisies soos skape onder wolwe in, ongeag of hulle vir leiersposisies in die EFF, DA, IFP, COPE, UDM, GOOD, die ACDP beskikbaar is. Hulle sal skape wees, en die wolwe sal vir hulle kom. Maar hulle sal uiteindelik by mekaar uitkom, hierdie Godvresende leiers, en in hulle verbondenheid met Christus en met mekaar sal die plan en wil van die HERE al hoe meer in ons gebroke land met sy landskap van bouvalle en wanhoop en armoede al hoe meer gestalte kry.

NOU DOEN DIE CHRISTENE BINNE DIE  X-SÊ KORPS IETS

Nou doen ons minder as 100 uur voor die sesde demokratiese verkiesing in Suid-Afrika wat in 1Ti 2:1-5 staan:

“ Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense,  vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser,  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.”

Ons bid vir die skape wat tussen die wolwe sal ingaan, indien dit die wil van die HERE sou wees om juis vir hulle daar in te stuur.

AAN ELKE GODVRESENDE LEIER IN ELKE POLITIEKE PARTY

Met die volgende 10 Skrifwoorde wil ons as geloofsgemeenskap dus elke Godvresende leier in elke politieke party bemoedig en van ons ernstige voorbidding verseker:

 1. ’N SKARE CHRISTENE BID VURIG, AANHOUDEND EN IN DIEPE ERNS VIR U. ONS WEET ONS BID NIE VERNIET NIE.  Die geloofsgemeenskap van Suid-Afrika bid hierdie keer soos nog nooit in die geskiedenis nie vir die salwing en sukses van elke kind van God in aan wie die HERE die roeping gegee het om die ontsettend moeilike en verantwoordelike taak van politieke leierskap op hom of haar te neem. Jak 5:17-18: Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.  Elia was ’n mens net soos ons (wat vir u bid). Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.
 2.  ONS BESKOU WAT U NOU DOEN EN DIT WAARVOOR U U BEYWER, AS ʼn GODDELIKE ROEPING, Net soos Abraham in sy roeping,  word u nie geroep tot ʼn gemaklike lewe tussen rustige, Godvresende nasies nie.  Ook U moet gaan lewe en werk en weiding bekom en veg en God se grondgebied aftree in ʼn landskap waarin “die ongeregtigheid van die Amoriete tot sy volle maat ophoop.” (Gen 15:15-16; Rig 6:10) Hierdie metafoor verwys na die immorele en antichristelike hoëvlak-sfeer waarin u sal gaan woon en werk en veg en onderhandel indien die HERE u deur stemme by die stembus daartoe salf.  God se woord aan Abraham was so totaal eenvoudig en so totaal alles-insluitend: Gen 17:1: (ANV)  Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die ere aan hom verskyn en vir hom gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!

Ons weet dit is God se woord aan u.

 1. ONS WAT VIR U BID, WIL U AAN IETS IN DIE WOORD HERINNER: WANNEER GOD ‘N BELOFTE MAAK, VERVUL HY DIT OP GROTER SKAAL AS WAT DIE MENS OOIT KAN DINK OF DROOM.

Vir Abraham as God se geroepene wat moes gaan lewe en werk en weiding bekom en veg en God se grondgebied aftree in ʼn landskap waarin “die ongeregtigheid van die Amoriete tot sy volle maat ophoop,”  het die Almagtige God ʼn vyfvoudige seën beloof:

Gen 12:1-3  Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 1)  Ek sal jou ’n groot nasie maak, 2) Ek sal jou seën en 3) jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën wees. 4) Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. 5) In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

U en ons wat vir u bid, is die geestelike nageslag van hierdie Abraham.  Net aan hom is die belofte gegee dat die Messias, Jesus Christus, uit sy nageslag gebore sou word.  Hoe groot is die geestelike nasie van hierdie Abraham nie! Hoe baie kinders van Abraham is daar nie in hierdie land en in die buiteland nie!

JOB 42:2: (ANV)  “Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit.”

Job 42:2: (AOV)  “Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.”

 1. ONS BID DAT DIE TWEE ANDER BELOFTES AAN ABRAHAM, DIE GRONDVLAK-BELOFTES AAN HOM, VOLLEDIG AAN U VERVUL SAL WORD:   1) Ek sal jou seën en 2) jou ’n man van groot betekenis maak.
 2. ONS BID DAT U IN ABSOLUTE OORGAWE AAN DIE GODDELIKE OPDRAG TOT SEËN IN ONS LAND SAL WEES: “…En jy moet tot ’n seën wees.” (Gen 12:3)
 3. ONS BID DAT U OPGEWONDE EN BLY EN VOL LIG IN AANLOOP TOT STEMDAG SAL WEES. Hoe sinvol is u lewe en roeping nie! U werk nou en staan op stemdag daar waar u gaan staan as ʼn nietige mens wat in eie krag tot niks in staat is nie, MAAR: U staan daar as draer van God se Wil, sy Naam, sy eer, sy onvernietigbare Koninkryk:

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Luk 17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Dit is hoe ons u sien, dit is wie u vir ons is.  En ons, wat ander rolle as draers van die magtige boodskap van Jesus Christus het, ons wat eintlik ook steier onder die geweldigheid van hierdie woorde van Jesus, bid dat die HERE u na liggaam, verstand, siel en gees sal versterk en bemoedig en van krag tot krag sal laat gaan in u roeping.

 1. ONS DANK DIE HERE VIR U WAT DIE VROU ISEBEL (OP 2:20) NIE LANGER LAAT BEGAAN EN WIL LAAT BEGAAN NIE. U stryd teen die vernietigende mag van die Bose is reg en volgens die wil van God. U stryd en veg teen die bespotting, verwerping en verbanning van die Woord en Wet en Wil  van God in elke dimensie van die lewe in Suid-Afrika, van staatsinstellings tot sielsgesindhede jeens mekaar as mense van hierdie land, van munisipale bestuur tot die haat van God se ou volk Israel, van die kurrikulum tot kaalgesteelde hospitale, van totale disrespek vir lewe tot afgodsdiens en morele verval…  alles wat die vrou van Agab in 918 vC so onophoudelik bedryf het dat sy die metafoor van boosheid en goddeloosheid vir alle tye geword het. (Op 2:20) .

Ons bid vir u in u stryd en veg die stryd saam met u.

 1. ONS BELY DIE KRAG EN MAG VAN DIE GEES VAN GOD SAAM MET U…  Wat u moet hanteer, eis bomenslike energie, wysheid en volharding van u.  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies (Hand 1:8).
 2. ONS WAT VOOR DIE HERE VIR U INTREE, DEEL GRAAG EEN VAN DIE LIEFLIKSTE SKRIFGEDEELTES VIR LEIER MET U:

2Sa 23:2-6:   Die Gees van die Here het deur my gepraat, ja, sy woord was op my (ons wat vir u bid se) lippe. Die God van Israel het gepraat, die Rots van Israel het vir my (ons wat vir u bid) gesê: ‘Hy wat regverdig oor mense heers, wat regeer in eerbied teenoor God,  is soos die môrelig as die son opkom op ’n oggend sonder wolke; dit skitter na die reën; die gras skiet op uit die grond.’ God het my koningskap goed gevestig, Hy het aan my ’n verbond vir altyd gegee, behoorlik opgestel en goed bewaar. Al my hulp, al my vreugde, dit kom van Hom af.  Maar die goddelose is soos doringtakke wat alles weggegooi word; niemand vat met die hand daaraan nie.

 1. ONS WAT VIR U BID, BID-SING PSALM 21 SAAM MET U.  DIT IS DIE LOFLIED VAN Dié WAT IN CHRISTUS IS, EN WAT SY HEERSKAPPY SAAM MET U BEGEER:

Ps 21:1-8  ’n Psalm van Dawid.  Here, dit is oor die openbaring van u mag dat die koning so bly is, dit is oor die oorwinning wat U hom gegee het, dat hy so jubel en juig.  Die wens van sy hart het U vervul. Wat hy gevra het, U hom nie geweier nie. Sela U skenk hom voorspoed en geluk, U plaas ’n goue kroon op sy kop. Lewe het hy van U gevra; U het hom dit gegee – ’n lang, lang lewe.  Omdat U uitkoms gegee het, is hy hoog in aansien, met roem en eer het U hom oorlaai. U maak hom altyd voorspoedig, U skenk hom oorvloedige blydskap deur u nabyheid. Die koning vertrou op die Here en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie.

Ps 21:9-14  U hand sal al u vyande vind, u regterhand sal u haters tref. Wanneer U verskyn, Here, sal U hulle verteer soos in ’n oond. In u toorn sal U hulle vernietig, en die vuur sal hulle verteer.  U sal hulle kinders van die aarde af verdelg en die mensheid verlos van hulle nageslag. As hulle kwaad teen U beraam, bose planne uitdink, sal hulle niks uitrig nie. Wanneer U met die boog na hulle mik, slaan hulle op die vlug.  Laat u mag seëvier, Here, dan sal ons u krag besing en daaroor roem.