Leierskap wat nie vashou aan beheer

Missional leadership
Nelus Niemandt
Uitgewer: Oasis, 2019


Hierdie boek pak die gedagtes van Nelus Niemandt se popu­lêre boek Nuwe leiers vir nuwe werklikhede (2013) verder uit. Dit is egter primêr gerig op akademiese lesers.

Die boek vra die vrae: Wie is die kerk? Wat doen die kerk? Hoe word die kerk georganiseer? Hoe lyk leierskap in die kerk dan?

Missionale leierskap word verstaan vanuit die oortuiging dat die drie-enige God in sy aard ’n sturende God is. Die sturende God is steeds aan die werk in die ganse skepping. Geen gestuurde is dus buite die aktiewe werk van God self nie. Jy hoef nie op eie stoom te lei nie.

Die boek maak erns met die snel veranderende werklikheid waarin ons leef en roep ons op om te veran­der. Dit nooi ons tot ’n ander tipe leierskap wat nie vashou aan beheer nie. Dit is leierskap wat meer leierskap ontsluit in gemeenskap en kwesbaarheid, in die oorsteek van grense en in die wete dat die bron van ons leierskap God self is, nie ons individuele vaardighede nie.

Niemandt maak erns met die realiteit van ’n krimpende Westerse kerk en radikale groei in die kerk in Afrika. Belangrike aspekte kom op dié manier na vore, soos byvoorbeeld mentorskap wat die oordrag van ge­sag bemiddel.

Die boek gee ook praktiese raad, ten spyte van sy akademiese aard. So byvoorbeeld is daar ’n afdeling geti­teld “Habits and practices for dwelling in the world”.

’n Veranderde verstaan van ekklesiologie bring ’n nuwe verstaan van gemeentelike leierskap. “Congregations are not machines or factories, but sensitive organisms held together by intricate living networks. Leaders respect this and nurture and cultivate a missional culture in congregations.” l Gratis beskikbaar in elektroniese formaat by oasis.co.za

Ds Franziska Andrag-Meyer is predikant in NG gemeente Suidpunt.