Mary-Anne: ‘Voorwaar ’n pionier’

Die moderatuur van die Streeksinode Kaapland van die Ver­enigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) is verpletter deur die afsterwe van Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel.

Sedert sy in die hospitaal opgeneem is om op 21 April vanjaar ’n operasie te ondergaan, het ons ’n uitstorting van ondersteuning en gebed vir haar, haar man en die res van die gesin gesien. Vroeër hierdie maand, tydens ’n Zoom-vergadering van die moderamen met die voorsitters van ringe, het sy met ons vanuit haar hospitaalbed gepraat. Ons was almal baie bly om haar te sien en baie dankbaar om haar stem te hoor. Op 19 Mei is sy oorlede.

Sy was ’n merkwaardige vrou – in vele opsigte ’n baanbreker, onder meer die eerste vrou wat in die destydse NG Sendingkerk as predikant georden is. Sy was die eerste vrou wat verkies is as moderator van die VGKSA en die eerste vrou wat as aktuarius van die Kaapse Streeksinode gedien het. Sy was ’n uitstekende, hardwerkende en gerespekteerde akademikus wat twee doktorsgrade aan onderskeidelik die Uni­­­versiteit van Suid-Afrika (Unisa) en die Universiteit van Pretoria (UP) ver­werf het. Sy was die eerste swart vrou wat bevorder is tot volle professor in die Fakulteit Teo­logie aan die Universiteit Stellenbosch, en sou later vanjaar haar professorale intreerede lewer. Prof Mary-Anne was een van die min kundiges in die kerkreg in die land en wêreldwyd, en sy was passievol oor haar vakgebied. Sy was voorwaar ’n pionier wat die ruimtes wat sy bewoon, verander het, maar nie almal was altyd bewus van die geweldige stryd wat sy moes voer binne ’n hoogs patriargale samelewing en kerklike omgewing nie.

Ook nasionaal en wêreldwyd is sy erken as ’n leier in ekumeniese kringe en sy was sedert 2013 die Wêreldraad van Kerke (WRK) se vise-president vir Afrika.

Sy was passievol oor die eenheid van die kerk en werk onvermoeid vir die een­heid tussen die VGKSA en die NG Kerk. Sy het baie studente en predikante begelei en gekoester. Sy het aan kollegas geleenthede gebied om verder teologies en akademies te ontwikkel deur uitnodigings na seminare en die skryf van artikels, hoofstukke en boeke. Prof Plaatjies-Van Huffel was ook medele­raar van die VGK Scottsdene in Kraaifontein en lid van die moderatuur van die Streeksinode Kaapland. Sy is getroud met ds Dawid Johannes van Huffel – predikant van die VGKSA Scottsdene. Ons vra u om aan te hou bid vir ds Dawid en die res van die gesin. Ons eer die buitengewone en besonderse nala­tenskap van so ’n fenomenale vrou en leier, en vier haar lewe.

Dr Llewellyn MacMaster is die mode­rator van die VGKSA Streeksinode Kaapland.

Word 'n vriend van Kerkbode