Amptelike Nuus, 15 Junie

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

Beroep: Ds Willem Strauss van Alberton-Suid (emeritus) na Tweeling; prop Johan Koen van Nelspruit-Suid na Hoopstad; dr Gert van der Merwe van Boksburg-Oos na Lynnwoodrif; ds Mias van Jaarsveld (aflospredikant by Heuwelsig) na Heuwelsig; ds René Potgieter van Gamkavallei na Stellenberg; ds CF van der Linde van Petrusburg na Vryburg Wes; ds MCE Dames van Reivilo na Reivilo-Goedvertrou.

Aanvaar: Ds Ettienne Francois Engelbrecht van Drie Riviere-Oos, Vereeniging na Heuwelsig, Bloemfontein.

NG Kerk in SA

Kennisgewing

Die 48ste sinodesitting van die NG Kerk in SA word van 13 tot 17 Mei 2019 by die ATKV se Goudini Spa gehou (ds Charl Stander, skriba, 26.04.2018).

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Sarize Retief is aangestel as tentmaker by NG gem Aggeneys vanaf 1 Mei 2018. Bevestiging is deur ds PJ Retief behartig op 6 Mei 2018. Haar intreepreek het op 13 Mei 2018 plaasgevind (Teresa Gagiano, 02.05.2018).

Ds Frederick Johannes Greeff is op 6 Mei 2018 bevestig as brugpredikant deur ds Sarize Retief in die NG gem Nuwerus (Germa Bester, skriba, 08.05.2018).

Johan Janse van Rensburg, woonagtig te Maclear, en tans werksaam in Ugie, het die beroep na NG gem Nieuwoudtville aanvaar met ingang 1 Julie 2018 (Johan Myburgh, 01.06.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Bianca Renate van Graan is op 6 Mei 2018 by die NG gem Kenhardt, in ’n tentmakerspos bevestig deur konsulent, ds SL de Jager van Kanoneiland. Ds Van Graan was voorheen werksaam by die NG gem Migdol (Marianne Hüsselmann, skriba, 07.05.2018).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Prop Leendert Wijnja het die beroep as kontrak-leraar vir ’n vastetermyn aanvaar en is op Saterdag, 12 Mei 2018, om 18:00 in NG gem Paulpietersburg bevestig (Susan van Rooyen, skriba, 07.05.2018).

Ds MS Marais van NG Danskraal in Ladysmith het die beroep aanvaar na NG Drakensberg-Vallei. Sy word Sondag, 17 Junie 2018 bevestig in die gemeente (Deidré Saaijman, 29.05.2018). 

Demissie

Ds JH (Hennie) Hattingh het op 31 Maart 2018 demissie ontvang in die NG gem Paulpietersburg. Hy het reeds op 30 September 2014 in Paulpietersburg geëmeriteer en was daarna  in ’n kontrakpos by die gemeente betrokke (Susan van Rooyen, skriba, 07.05.2018).

VRYSTAAT

Emeritaat

Ds Hennie GVZ Smit van Paul Roux gem ontvang sy Akte van Demissie by emeritering met ingang 1 Junie 2018 DV op 27 Mei 2018 tydens die erediens (DS Meyer, ringskriba, 02.05.2018).

GOUDLAND

Ringsitting

Ring van Delareyville het op 7 Mei 2018 hul 24ste gewone ringsitting gehou te NG gem Delareyville-Oos (Manus Visagie, ringskriba, 02.05.2018).

Die 80ste vergadering van die Ring van Lichtenburg vind plaas op Maandag, 4 Junie 2018 om 08:30 by NG gem Sederpark (ds Ben Botha, ringskriba, 04.05.2018).

Die 51ste gewone vergadering van die Ring van Klerksdorp is DV Maandag 13 Augustus 2018 vanaf 09:00 by Orkney Moedergemeente (ds JJC (Cobus) Rossouw, skriba, 24.05.2018).

Die Ring van Vaalrivier se tweede vergadering vind DV plaas op 30 Julie 2018 te NG gem Vredefort (Willem Burger, ringskriba, 28.05.2018).

Bevestiging

Ds Nico Sennett is as hulpleraar (termyn 1 jaar) in die gemeente Wolmaransstad bevestig (ds JA Jonker, 24.05.2018).

HOëVELD

Bevestiging

Ds Rudolph van der Westhuizen het ’n beroep ontvang en aanvaar na NG gem Fairland. Hy was voorheen leraar in NG gem Boksburg-Suid. Die bevestiging geskied op 6 Mei 2018 (Neil du Plessis, ringskriba, 26.04.2018).

OOSTELIKE SINODE

Emeritaat

Hiermee gee die Ring van Middelburg kennis dat ds Wilhelm Ernst van Wyk, tans leraar te Middelburg-Suid, op 31 Mei 2018 emeriteer (ds J H Potgieter, skriba, 03.05.2018).

Ringsitting

Hiermee word kennis gegee van die 39ste gewone vergadering van die Ring van Laeveld op 18 Junie 2018 te Kruisgemeente in Hoedspruit (ds Otto van Heerden, skriba, 06.06.2018).