Amptelike Nuus, 3 Augustus 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Prop Robert-John de Kock na PE Nooit­gedacht; prop André Lammertyn na Tafelberg met opdrag Christelike Seemansorganisasie; ds Surina van der Berg van Steynsburg na Montana.

Aanvaar: Ds Diek (DJ) Venter van Port Natal na Merrivale.

WES-KAAPLAND

Emeritaat

Ds WJ van Zyl van NG Kerk Barrydale het te kenne gegee het dat hy einde September emeriteer. Sy afskeidspreek vind plaas op 23 September 2018 (Ds Gawie Gouws, Ringskriba, 16.07.2018).

NOORD-KAAPLAND

RINGSVERGADERINGS

Kennis van die 59ste vergadering van die Ring van Upington te Grootdrink op 27 Augustus 2018. (Ds Theunis E Smit, Ringskriba, 17.07.2018).

Die 56ste vergadering van die Ring van Warrenton vind plaas op 3 September 2018 te NG Kerk Jan Kempdorp. (Ds Annatha Nel, Ringskriba, 23.07.2018).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Ds Francois Maritz word op Sondag, 29 Julie, beves­tig as medeleraar van NG Hayfields in ’n drie jaar vaste­termynpos (Louisa Hattingh, Gemeentebestuur­der, 17.07.2018).

Emeritaat

Dr Alwyn Landman het aan die einde van Mei 2018 sy emeritaat ontvang van die Westville-gemeente. Hy het saam met sy seun Wynand verhuis na Skotland waar dr Landman sy bediening verder gaan uitleef in die Skotse Kerk. (Marietjie Marais, Ringskriba, 17.07.2018).

Ds Desmond (DN) Ras het aan die einde van Mei 2018 sy emeritaat ontvang van die gemeente Durban Smitstraat en Berea. Ds Ras het ’n verdere driejaar kontrak met die gemeente gesluit en sal voltyds in die pos staan en die twee gemeentes bedien. (Marie­tjie Marais, ringskriba, 17.07.2018).

Ds Johann (RHJ) Venter ontvang DV sy emeritaat aan die einde van Julie 2018 van die gemeente Berea. Ds Venter gaan steeds voort as finansiële beampte van Tuinsig Tehuis vir Bejaardes. (Marietjie Marais, Ringskriba, 17.07.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds Werner Klindt van Smithfield het die beroep na Ladybrand-Noord aanvaar en word op 5 Augustus 2018 bevestig. (Danie Kleynhans, Konsulent, 19.07.2018).

Emeritaat

Dr Gerhard Botha ontvang demissie met emeritaat as leraar van NG gem Heuwelsig op 3 Augustus 2018. Dr Botha sal voortaan steeds die pos as Direkteur van die Shepherd Sentrum aan die Universiteit van die Vrystaat beklee. (Anmar Potgieter, 23.07.2018).

GOUDLAND

SAMESMELTING

Hiermee wil ons u net graag meedeel dat NG Herman Steyn en NG Unitaspark saamgesmelt het soos vanaf 1 Maart 2018 onder die naam van NG Unitaspark. Die samesmelting was die resultaat van ’n baie lang proses van samesprekings en onderhandelings deur die kerkrade olv die ringskommissie. Die kerk­rade het op hul vergadering van 18 Januarie 2018 gelyktydig besluite geneem, waarna dit vir twee opeenvolgende Sondae afgekondig is vir approbasie. Die nodige kontrakte is opgestel en aan die ringskommissie voorgelê vir goedkeuring. Ds JJ Redelinghuys is die leraar by die gemeente. (Caroline Thomas, Saakgelastigde, 12.07.2018).

OOSTELIKE SINODE

Bevestiging

Dr GJPJ (Gert) van der Merwe word op 22 Julie 2018 bevestig as medeleraar vir die gemeente Lynn­woodrif. (Sanelda Putz, Sekretaris, 23.07.2018).

REFORMED CHURCH IN AFRICA

SINODESITTING

Die 13de sinodesitting van die Reformed Church in Africa word van 1 tot 7 Oktober 2018 gehou te RCA Jeshurun, Longcroft Rylaan 147, Eenheid 8, Phoenix, KZN om 09:00. (Rev Kovilan Moodley, 13.07.2018).