Amptelike nuus, 15 Februarie 2019

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Ds Peet van Zyl van Gobabis na Henties­baai; ds Karlien van Wyk van Welgemoed na Nuwerus; ds Hanno Ackerman van Sonstraal na Stellenberg.
AANVAAR: Ds JPD Cornelius (Düring) na Kalkrand, Namibië; prop Marco Koch na Windhoek-Eros.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Prop Louis van der Riet het die beroep na Parke-gemeente (Kraaifontein) aanvaar. Hy word tydens die aanddiens (19:00) van 17 Februarie 2019 in Par­ke-gemeente bevestig. (Annamarie Louw, 18.01.2019).
Ds Jandré Viljoen is op 13 Januarie 2019 tydens die erediens in die NGK Ceresvallei as leraar be­vestig deur die konsulent ds Pierre Marais. Ds Viljoen was voorheen by die NGK Kuilsrivier-De Eike. Ons heet ds Viljoen welkom in die Ring van Tulbagh. (31.01.2019).
Ds JH Beyers van NGK Outeniqualand het aan die einde van Sep 2018 geëmeriteer. Sy afskeidspreek was op 30 September 2018 wat ook sy laaste werksdag was. (Merinda Duvenage, Skriba, 01.02.2019).
Ds Jan Cornelius van Schoor van NGK Redeling­huys emeriteer aan die einde van Februarie 2019. Hy lewer sy afskeidsboodskap en ontvang sy Akte van Demissie op 17 Februarie 2019. (Gerda Stroebel, Skriba, 22.01.2019).

GOUDLAND

Emeritaat

Die Akte van Emeritaat is op 20 Januarie 2019 namens die Ringskommissie van Potchefstroom aan prof Johan Zaaiman oorhandig. (ds Dawfré Theron, 22.01.2019).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Ds Snowy Swart (PGJ) van die NGK Erasmia emeriteer op 28 Februarie 2019. Sy afskeidsrede word gehou op 24 Februarie 2019 om 09:00. (D Kleinhans, Skriba, 24.01.2019).

HOËVELD

EMERITAAT

Ds Zeelie is op 13 Jan 2019 tydens die oggend­erediens deur ds Bennie de Klerk as tentmakerle­raar bevestig in die NGK Nigel. ’n Akte van Demissie is in 2010 aan ds Zeelie uitgereik tydens die eenwording van die gemeentes Boksburg-Noord en Boksburg-Oos. Op 10 Januarie 2016 is hy as brug­leraar bevestig in Nigel Moedergemeente deur dr Pieter Kruger. (Carika Kruger, Saakgelastigde, 21.01.2019).
Prop Sunell Theron word as leraar in Sunwardpark gem bevestig op 24 Februarie 2019 om 09:30 deur dr JD (Jannie) Theron (Sunell se pa). (Christa Laing, 04.02.2019).
Dr Gert van der Merwe het die beroep na Bonae­ropark aanvaar en word op 3 Maart bevestig in die gemeente. (Lorraine Human, Kantoorbe­stuurder, 04.02.2019).

OOSTELIKE SINODE

Emeritaat

Ds RAP (Roelf) van Niekerk van die gemeente Piet Retief emeriteer op 28 Februarie 2019. Sy afskeidspreek is op 24 Februarie 2019 wanneer sy Akte van Demissie by Emeritaat aan hom oorhandig sal word (dr Kobus Gerber, Skriba van die Ringsdiensraad van die Ring van Wakkerstroom, 31.01.2019).