‘Reg lees’ van Woord kan transformeer

Reading writing right: Essays presented in honour of prof Elna Mouton
Redakteurs: Jeremy Punt en Marius J Nel
Uitgewer: AFRICAN SUN MEDIA – SUN PRESS 2018


Wanneer ’n uitnemende akademikus aftree, word hulle loopbaan gewoonlik gevier met ’n feesbundel, oftewel ’n Festschrift. Dit is eintlik ’n Duitse gebruik wat veral na die Tweede Wêreldoorlog internasionaal gesog geraak het. Die boek Reading writing right val in hierdie kategorie. Dit is ’n huldeblyk aan prof Aletta Elizabeth Johanna (Elna) Mouton, wat in 2017 geëmeriteer het aan die Universiteit Stellenbosch. Die feesbundel is saamgestel deur prof Marius Nel en prof Jeremy Punt en bevat bydraes van vriende, voormalige studente en kollegas van prof Mouton.

’n Festschrift word geken aan ’n gemakliker akademiese styl. Dit werp lig op die mens wat vereer word, maar is gewoonlik steeds bedoel vir ’n bepaalde akade­miese kring. Vir belangstellendes wat nie in die vakgebied ingegrawe is nie, is dit dus steeds effens ontoe­ganklik. Nuwe Testament as sulks is ’n tekstuele we­ten­skap. Die essensie is om die oorspronklike teks in konteks te ontleed. Reading writing right slaan egter die brug tussen akademie en iets waarby alle teologie-nuuskieriges kan baat vind.

Die diverse lys van bydraes weerspieël prof Mouton se teologie van “transformatiewe potensiaal”. Dit is verfrissend om so baie bydraes van vroue en jong teo­loë in ’n akademiese bundel te sien! Daar is ’n veelkantigheid in die boek wat lig werp op teologie wat erns maak met teologie, maar ook vra: Wat beteken dit vir die kerk? Die boek konfronteer jou spiritualiteit en jou eie denke oor hoe jy tekste lees en gebruik.

Die bundel is in drie dele ingedeel, naamlik “Right reading”, “Reading writings” en “Readings and writings”. Dit nooi die leser uit om bewus te raak van verskillende interpretasiemoontlikhede van die teks in die hedendaagse Suid-Afrikaanse konteks. Konteks­tuele sake soos gender en dekolonisasie kom onder die vergrootglas, sowel as spiritualiteit. Die bydraes kan van groot waarde wees as hulpmiddels vir ’n gespreks­aand of ’n Bybelstudiegroep.

Reading writing right bevat ’n verwelkomende akademie wat dominees, studente en alle teologie-nuus­kie­riges bemagtig en uitnooi om na te dink oor die transformatiewe potensiaal van die “reg lees” van die Woord van God in Suid-Afrika.

Dr Annette Potgieter is tans werksaam in die Nederduitsch Hervormde Kerk Rustenburg-Tuine.
annettepotgieter1@gmail.com