Teenoor die grys en grou staan ons geanker in die hoop van Christus

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ek skryf hierdie artikel ’n dag voor die Algemene Verkiesing op 8 Mei 2019. Nou weet ek dat wanneer die artikel in Kerkbode gepubliseer word, die uitslag van die verkiesing reeds bekend is. Hopelik het die storm­agtige vaarwaters voor die verkie­sing bedaar en dat die sagte son van God se vrede heerlik skyn oor Suid-Afrika …

Dr Gustav Claassen se nuusbrief aan die NG Kerk oor die Algemene Ver­kiesing enkele dae gelede, reflekteer diep emosies van ’n groot groep lidmate van die NG Kerk:
“Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat in die huidige verswakkende ekonomiese bedeling nog verder vergroot. ’n Onvergenoegdheid met onder andere die huidige politieke leierskap op alle vlakke van rege­ring, swak dienslewering, werkloosheid en armoede het ongekende frustrasie, aggressie en woede by veral diegene wat grootliks afhanklik is van die staat, tot gevolg. Verdoemende getuienis oor die omvang van staatskaping het ongekende teleurstelling in die integriteit van die huidige politieke bestel tot gevolg. ’n Emosionele saak soos grond en die onsekerheid oor hoe grondhervorming gaan uitspeel asook die elektrisiteitskrisis veroorsaak verdere onsekerheid. Tekenend van die onvergenoegdheid en volskaalse ontevredenheid is die toename in stakings en protesaksies gedu­rende die afgelope jare”.

Die situasie wat hierbo beskryf word, laat die oproep van pres Nelson Mandela 25 jaar gelede om ’n reënboognasie te wees, ernstig in die steek. Dit voel of die reënboog verkrummel het en daar net grys en grou oorgebly het.

Vanuit die sielkunde leer ons dat die mens se natuurlike reaksie op traumatise gebeurtenisse, veg of vlug is.  Sekere mense uit regse politieke agtergronde het dit al oorweeg om na die wapen te gryp en te veg. Hulle hou die wapen altyd naby, al is dit uit selfverdediging.  ’n Ander manier van veg is deur ’n ander wapen … die tong! Waar mense kom, kla hulle oor alles wat verkeerd is in die land: Vuil water, beurtkrag, swak diens­lewering, “potholes”, die lys is onbeperk en lank.  Dit word om braaivleisvure, in coffee shops, by familiebyeenkoms, oral as die hoofdis van gesprekke aangebied. Die eindresultaat is indiwiduele en groeps­negatiwiteit. Dit suig uiteindelik mense in, in nog meer grys en grou!

Die alternatief om nie te veg nie, is om te vlug …  miskien ’n heerlike bosveldplasie met volledige sekuri­teit. Mense vlug na die veiligheid van die Karoo, of die Weskus of ’n veilige strand­dorpie. Ander mense vlug oorsee …

Die mense wat agterbly, vlug dikwels agter dik tralies en hoë mure in.  Maak hul huis veiliger as Fort Knox. Hulle sorg dat hulle lank voor donker terug is by hul huis en dat alles goed gesluit is!

Suid-Afrika is tans ’n liberale de­mo­krasie. Vryheid, Gelykheid en Mens­waardigheid is die dryfvere van die Grondwet. Dit plaas “die mens” sentraal. As die mens dan nie saamstem met wat hy/sy meen tot die indiwidu se voor­deel is nie, dan is dit sy/haar reg om deur radikale protesoptrede almal daar­van te laat kennis neem.

Calvyn het reeds geleer dat God sentraal staan en oor alles heers. Die NGB art 36 bevestig dit. Prof Johan Heyns plaas alles onder die perspektief van die koninkryk van God.

Die skrille kontras: Die mens sentraal in die liberale demokrasie teenoor God sentraal in die Calvinisme …!

Gesag word dan aan burgelike owerhede gegee. Romeine 13 bevestig dit. Die mens ontvang mag van God, maar is net ’n rentmeester. Ons is rentmees­ters oor geld, oor die natuur en oor die kerk. Die Here sal van ons rekenskap vra. Ook politieke leiers, daar sal van elke politieke leier rekenskap gevra word, hoe het hulle hul rentmeesterskap uitgeoefen. Die geld op nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak. Elke vorm van korrupsie, elke besluit, die han­tering van arm mense, daaroor sal God rekenskap van eis.

Die kerk is geanker in Jesus Christus. In Christus is ons Hoop! Hy hou vir ons ’n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis gereed na hierdie lewe (1 Pet 1:4). Tog is daardie Hoop reeds gerealiseer in die hier en nou. As ligdraer in ’n donker wêreld, is ek ’n rentmeester. Ek is gevul met die Heilige Gees om hoop te bring in die grys en grou …

Dr Barry Tolmay is moderator van die Sinode KwaZulu-Natal.