Só word afgevaardigdes by Algemene Sinode saamgestel

Die volgende sitting van die Algemene Sinode vind van 6 tot 11 Oktober 2019 in Benoni by die Emseni-konferensie­sentrum plaas. Die afgevaardigdes sal uit drie groe­pe – leraars, kerkraads­lede en jeugwaarnemers – bestaan.

Die grootste enkele demografiese groep is mans ouer as 60 wat uit sowat 60 kerkraads­lede en 76 leraars bestaan. Vanjaar sal 18 pre­di­­kante en 21 kerkraadslede vroue wees. Die vroulike verteenwoordiging het meer as 50% verbetering getoon as jy dit met die Algemene Sinode in 2015 vergelyk, het dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, by navraag oor die samestelling aan Kerkbode verduidelik.

In 2015 het die vroulike afgevaardig­des uit tien predikante en 14 kerk­raadslede bestaan.

“Ons moet nog baie doen om die gender- en generasiebalans reg te kry, maar ten minste maak ons vordering,” het Claassen gesê.

Die derde groep is “jeugwaarne­mers” onder die ouderdom van 35 waar­­van vyf mans en agt vroue is. Claas­­sen verduidelik: “Die jeugwaar­ne­mers gaan saam aan die tafels aan bespre­kings deelneem. Alhoewel hulle nie kan stem nie, verteenwoordig hulle ’n jonger stem in gesprekke aan tafels.”

Wie kies afgevaardigdes?

Die helfte van die 200 afgevaardigdes moet kerkraadslede wees, terwyl die ander helfte predikante is. Streeksinodes bepaal self wie hulle na die algemene sinode stuur.

“Wanneer die sinodes die kommunikasie kry van hulle aantal afge­vaardigdes (wat deur Artikel 38 in die Kerkorde bepaal word) wat hulle mag stuur, besluit hulle self wie hulle afgevaardigdes gaan wees. Daar is geen voorskrif vir hoe die afgevaardigdes aangewys moet word nie,” sê dr Dewyk Ungerer, aktuarius van die Algemene Sinode.

Ungerer sê hy vermoed die mees­te sinodes kies hulle afgevaardigdes só:

  • Gewoonlik sluit dit die leierskap van die betrokke sinode (bv die voor­­sitter/moderator, ondervoorsit­ter ens) in.
  • Dit is verteenwoordigend uit die streek, bv elke ring het ’n verteen­woor­diger.
  • Indien daar nog afgevaardig moet word, is dit gewoonlik rondom kundigheid, bv persone wat betrokke is by algemene sinodale werk.