Briefwisseling oor kontinente

Twyfelaars wat glo: ’n Nederlands-Afrikaanse tweegesprek
Deur Hans Ester en Chris van der Merwe
Uitgewer: AFRICAN SUN MeDIA, 2019


Twyfelaars wat glo is ’n versame­ling briewe tussen twee Christen-vriende en afgetrede letter­kunde-dosente, die Afrikaanse Chris van der Merwe en die Nederlandse Hans Ester. Die briefwisseling begin in Augustus 2013 en strek tot Januarie 2019. Verskeie knellende sake word aangeraak, en synde “twijfels essentieel bij de benadering van waarheid (zijn)” word geen finale standpunt oor die on­derwerpe aangebied nie. Onder­wer­pe soos (oa) gebed, erfsonde en die versoeningsoffer van Jesus, die Bybel, geloof en trauma word deeglik vanuit elkeen se perspektief onder die loep geneem. Daar is ook aktuele onderwer­pe soos die klimaat, kultuur en taalsake wat hanteer word. Die onderwerpe word ingebed in die veranderde po­litieke bestel waarbinne die twee skry­wers hulle op verskillende vastelande bevind.

Die boek is beslis ’n vonds vir taalkundige fynproewers. Dit vra egter ook ’n bepaalde taalkundige en kultu­rele leesvaardigheid wat dit nie vir Jan en Sarie Publiek ewe toeganklik gaan maak nie. Die wisseling tussen Afrikaans en Nederlands mag vir sommige lesers uitdagend wees, hoewel daar genoeg voetnotas en addisionele byvoe­gings tot verwysings ingesluit is om onsekerheid uit te wis. Alhoewel die onderwerpe op die oog af van toepas­sing is op alle gelowiges, vra dit lesers met ’n groter belangstelling in die letterkunde om waarde in hierdie brief­wisseling te vind. Ek het myself soms betrap dat my oog oor paragrawe “ge­spring” het, en my aandag het nie oral met dieselfde intensiteit behoue gebly soos ek van hierdie onderwerpe sou verwag nie. Tog is dit juis die deeglikheid van die skrywers se denkprosesse wat my waarskynlik sou kon motiveer om die boek weer op te neem.

Die waarde van die boek, so oordeel ek, gaan in die verdere nadenke en dia­loog lê wat dit by die lesers sou kon skep. Dit is ideaal vir leesgroepe wat kans sien vir ’n uitdagende lees en nóg uitdagender gesprekke.

▶ Dr Ronell Bezuidenhout is teoloog, predikant, skrywer en kunstenaar. Sy woon in Groot-Brakrivier in die Suid-Kaap.