Verbintenisse: ‘So verstaan ons dit’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Gert Barnard van Oranjevallei in die Noord Kaap skryf: Die kerkraad spreek sy dank uit dat die AS 2019 nie verander het aan die definisie van die huwelik nie.

  1. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ʼn huwelik beskou kan word.

Die kerkraad bevestig die volgende besluit van AS 2019 en staan daarby.

  1. Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.

Die kerkraad is dankbaar dat die AS 2019 nie burgerlike verbintenisse as alternatief vir die huwelik sien nie en vertrou dat dit so sal bly.

  1. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as ʼn alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

(uit Handelinge AS 2007, pp 204-205, pte 12.2 en 12.3)

Die kerkraad sien dit as steeds die geldende besluit na 2019.

Die kerkraad sien burgerlike verbintenisse steeds slegs burgerlik en is nie ‘n alternatief vir die huwelik soos God dit in Sy woord daar stel nie. Dit is nie ‘n huwelik nie en die mense “trou” nie, hulle is slegs “burgerlik verbind”.

Die kerkraad versoek ATLAS om nie ’n formulier vir so ’n verbintenis daar te stel nie, aangesien dit nie ’n kerklike verbintenis is nie en in die burgerlike domein moet bly.

’n Formulier is immers ’n voorgeskrewe bewoording van “plegtige verklaring” wat in die kerk bedoel word by Belydenis aflegging, by die bediening van die sakramente nagmaal en doop en formulier by die huwelik en die verskillende bevestigings van die ampte.

Die opdrag aan ATLAS (Algemene sinode Taakspan Leer en Aktuele Sake) is nie om ‘n formulier op te stel nie, want dit is nie ‘n kerklike instelling wanneer daar ‘n burgerlike verbintenis plaasvind nie en daar moet ook asseblief nie sekere “versies” aangehaal word wat die verbintenis Bybels fundeer nie, want daar is nie sulke Skrif tekste nie.

Die kerkraad stel die leraar vry van ’n verpligting om so ’n verbintenis te doen, al sou dit ook lidmate wees wat dit versoek.

Kerkraadsvergadering Oranjevallei 14 Oktober 2019. 

Word 'n vriend van Kerkbode