Die prediking is vandag in ’n krisis

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

1 Tessalonisense 2:1-16

Die prediking is deesdae in ’n krisis vanweë verskillende redes, meen HENNIE LE ROUX. In hierdie gasrubriek noem hy ’n paar.

Omdat ons in ’n tyd lewe dat mense nie meer in ’n god glo wat buite die mens en sy werklikheid om bestaan nie. Hoe sal hulle dan ooit aanvaar dat die woord wat gepreek word die woord van God is? Dit bly maar net vir hulle ’n woord van ’n ander mens. Dit laat die prediking sy krag verloor.

Omdat mense van ons tyd geen absolute waarheid meer aanvaar nie. Elke mens moet maar vir homself besluit wat is waar en goed vir hom. Hoe sal hulle dan kan aanvaar dat God deur die prediking vir hulle aanspreek om sekere dinge te doen en ander nie; om sekere dinge te glo en ander nie? Die mens besluit mos self!

LEES OOK: Don Quijotes op die kansel

Omdat daar in die geloofsgemeenskap ook mense is wat standpunte van mense van ons tyd huldig. Daarom kan hulle onder andere nie aanvaar dat Jesus uit ’n maagd gebore is, dat Hy wonderwerke gedoen en dat Hy uit die dood opgestaan het nie. Hulle glo nie die uittog uit Egipte het plaasgevind nie en wil niks weet van profesieë in die Ou Testament nie. Hierdie mense sê dit dan ook prontuit. En die predikant wat moet preek, het mense in die gehoor wat saamstem of deur sulke mense se lering deurmekaar gemaak is.

Omdat die geloofsgemeenskap toegelaat het dat die kennis van die Bybel die voorreg en taak van geleerde mense geword het wat wil bepaal wat geglo en gepreek en wat nie geglo en gepreek kan word nie. Die geloofsgemeenskap het maar weer soos voor die Hervorming die Woord verloor aan “ingeligtes”. En talle gelowiges aanvaar dit maar gelate. Sommige voel minderwaardig. Of hulle het nie meer tyd nie of maak nie meer tyd om self die Bybel intensief te bestudeer nie. Hulle vertrou die Here nie meer om deur sy Gees ook vir hulle die waarheid van die Woord oop te breek nie. Hulle moet maar met melkkossies gevoer word. Hoe moeilik word die prediking nie in so ’n situasie nie!

Ds Hennie le Roux op die preekstoel. Foto verskaf

Omdat die gelowiges nie meer self met die Woord besig is nie en omdat hulle nie die gepredikte woord as die woord van God weeg en aanvaar nie. Dit gaan mos deesdae oor watter predikant die aanvaarbaarste preke preek. Hy of sy moet slim wees en verkieslik “goed” preek, en moet volgens menslike standaarde geskik wees. Daar moet nie iets aan hom of haar wees waarvan die mense nie hou nie. Sê hulle iets in ’n preek waarvan ek nie hou nie, vat ek my goed en loop na ’n ander kerk toe. ’n Gestry ontstaan oor allerlei sake, terwyl die behoud van die waarheid van die Woord op die agtergrond geskuif word.

Omdat sommige van die geloofsgemeenskap, noudat die prediking nie meer as woord van God ontvang word nie, hulle godsdiensbeoefening toespits op die sing en die doen; doen in die vorm van hulpverlening en liturgiese aksies. Ons raak demonstratief en dit kan maklik ontaard in konsert of vertoon in plaas van aanbidding van die lewende God. Hoe sal ons God reg aanbid as ons Hóm nie meer hoor praat nie? Dan kan ons maar net sowel besig wees met die dien van ’n stom(me) afgod.

LEES OOK: ‘My twee babas wat nie ’n tweeling is nie’

Omdat sommige bedienaars van die Woord hulle eie gedagtes en uitleg as die woord van God voorhou; omdat hulle die eer van mense soek en mense wil beïndruk; omdat hulle verkeerde motiewe het en selfs omdat God nie vir hulleself ’n lewende werklikheid is nie.

Wat nou?

Ek bid om die groeiende oortuiging dat ek self wel in die lewende God glo! Net wanneer my persoonlike verhouding met Hom reg is, sal ek wat in die geloofsgemeenskap grootgeword het, bereid wees om die prediking te aanvaar as die woorde van God wat na my toe kom. In die mens wat nog nie glo nie, werk die Heilige Gees die oortuiging om die prediking wel as die woord van God te aanvaar en in God te glo sodat sy of haar lewe steeds meer verander word na die beeld en gelykenis van die Here Jesus Christus. Waarom sou ek dink dat ék sonder die werk van die Gees God se Woord verstaan? Dat my lewe maar dieselfde kan bly? Ek vra God om my deur die werk van sy Gees meer en meer ontvanklik te maak vir sy Woord.

Ek bid vir die bedienaars van die Woord. Hulle moet in ’n lewende verhouding met die ware God staan. Hulle moet die moed kry om sy Woord deur die woord van die prediking na die gemeente toe te bring. Ek bid dat die geloofsgemeenskap hulle genoeg tyd sal gee en gun om met die Woord en die God van die Woord besig te wees.

Ek neem uit persoonlike oortuiging standpunt in teen verkeerde leringe. Ek lees en bestudeer die Bybel self en groei tot volwassenheid in my geloof. Ek gaan na dienste toe met die verwagting om God se woord te hoor in die stamelende woorde van die prediker. Ek toets daardie woorde aan die waarheid en verwelkom dan daardie woorde in my hart. Ek bid dat God my hart daartoe geneë sal maak om met lus te gaan doen wat daardie Woord van God wat ek gehoor het, vir my sê.

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Hy, die Here Jesus Christus, was bereid om in ons plek die straf op ons ongehoorsaamheid aan die Woord van God, op Hom te neem. Hy het in ons plek aan die kruis gesterf. Laat ons onsself kruisig en soos Hy aan die lewende God gehoorsaam wees tot die einde van ons lewe toe.

Die prediking is in ’n krisis vandag

Hoe graag sal ek nie saam met Paulus wil sê nie: “Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo, bewys” (1 Tess 2:13).

  • Ds Hennie le Roux is emeritusleraar en woon in Krugersdorp.
Word 'n vriend van Kerkbode