Omvangryke publikasie aan Plaatjies-Van Huffel opgedra

By ’n klein onlangse geleentheid in die teekamer van die Fakulteit Teologie aan US, is ’n nuwe publikasie oor “Vier gereformeerde kerke in Suider-Afrika (1990-2020)” aan die dekaan van die Fakulteit Teologie by US, prof Reggie Nel asook aan ds Dawid van Huffel, eggenoot van wyle prof Mary-Anne Plaatjies-van Huffel oorhandig.

Hierdie versamelbundel van 13 verskillende artikels en 430 bladsye wat deur kerkhistorici vanuit al vier die grootste gereformeerde kerke, naamlik die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, geskryf is, het uiteindelik onder die gasredakteurskap van proff Hoffie Hofmeyr en Rikus Fick verskyn.

Aanvanklik was prof Mary-Anne Plaatjies-van Huffel ook ’n mede-gasredakteur hiervan maar sy is in Mei 2020 na komplikasies met ’n kankeroperasie oorlede. Kort na haar afsterwe is besluit om hierdie bundel aan haar op te dra in erkenning vir haar baie groot bydrae tot die vakgebied van die kerkgeskiedenis asook vir haar kerkleierskap, beide binnelands maar ook in Afrika en wêreldwyd, as een van die presidente van die Wêreldraad van Kerke. Behalwe haar aanvanklike mede-gasredakteurskap, is ook een van haar allerlaaste akademiese artikels in hierdie publikasie opgeneem.

By hierdie oorhandigingsgeleentheid is daar van twee besondere sake gewag gemaak. Prof Reggie Nel, dekaan van Teologie het in sy verwelkomingswoorde opgemerk dat dit simbolies besonder belangrik en interessant is dat daar in hierdie taal-onsekere tye op Stellenbosch, ’n omvattende stuk navorsing juis in Afrikaans verskyn het. Prof Hoffie Hofmeyr het op sy beurt opgemerk dat die hele proses van die samestelling van hierdie publikasie asook die uiteindelike publikasie daarvan in die teken van buitengewone samewerking plaasgevind het. Nie alleen het die skryf van die artikels in ’n gees van samewerking plaasgevind nie, maar ook die werkswinkels wat tydens die skryfproses gerealiseer het, het gespreek van besonderse gesindhede tussen die verteenwoordigers van die vier gereformeerde kerke. Ook die samewerking met die uitgewers asook die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns wat substansiële finansiële steun aan die projek verleen het, was besonders.

Die hoop is ook uitgespreek dat hierdie publikasie met vrug bekyk sal word en dat dit verdere studie en navorsing sal bevorder. Kopieë van hierdie publikasie wat as ’n Supplementum van die Stellenbosch Teologiese Joernaal (STJ, vol 6, nr 3) verskyn het, kan gratis elektronies by www.ojs.reformedjournals.co.za afgelaai word.