Bediening: Meer paaie vir opleiding oopgekap

Goeie nuus vir dié wat nie die jarelange studies wat dominee-wees vereis, kan bekostig nie: Vir die eerste keer hoef jy nie ses jaar voltyds te studeer om jou roeping só in die bediening te vervul nie.

Dr Frederick Marais van die Algemene Kuratorium, wat ’n begeleidende rol vir teologiese opleiding speel, het tydens die eerste sessie van die tweede dag by die Wes-Kaapse Sinode ’n “verruiming” van dié studies bekendgestel.

Voortaan sal daar vyf vlakke van teologiese opleiding beskikbaar wees, het Marais gesê.

Hierdie verruiming het ses jaar se beplanning en werk gekos en die probleem wat hulle wou oplos, is die stygende koste van voltydse studie wat talle geroepenes verhinder om aan te meld vir opleiding, sê Marais.

Nog ’n rede is die feit dat talle gemeentes nie voltydse leraars volgens die tradisionele bedieningsmodel kan bekostig nie.

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die streeksinode, het hierdie verwikkeling as “grondverskuiwend” beskryf.

Die vlakke werk as volg:

  1. Die eerste vlak is “bedienaars” en is spesifiek vir ouderlinge of diakens wat bevoegdheid wil verkry in spesifieke bedieningsareas soos eredienste of pastoraat. Volgens Marais is dit ’n diplomakursus wat aanlyn by die Hugenote Kollege gedoen kan word.
  2. Die volgende vlak is “standplaasleraars” wat opleiding sal ontvang vir ’n spesifieke missionale konteks soos byvoorbeeld bediening aan Dowes.
  3. “Hulp- of diensleraars” is die derde vlak van teologiese opleiding. Dié gelegitimeerde leraars sal ’n spesifieke opdrag soos diakonaat of kerkplanting hê. Eersteloopbaan-studente sal ’n BTh-graad moet verwerf.
  4. Die vierde vlak is “leraars” wat oor ’n B-graad beskik en reeds in ’n beroep staan. ’n BTh-graad aan die Hugenote Kollege en verdere opleiding kan deeltyds verwerf word.
  5. Die vyfde vlak is steeds die voltydse opleiding van leraars soos dit tans daargestel word.