Meer oor gene en omgewing

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Prop Camille Castelyn skryf per e-pos:

Met opregte versoek na gesprek “Oor gene en omgewing”, Marcel Vosloo.

Baie dankie vir u ingeligte brief wat ons herinner aan die “breë spektrum van wetenskaplike navorsing oor ons huidige verstaan van die oorsprong van die mens se seksuele oriëntasie”. Daar word bepleit vir ’n objektiewe en volledige terugvoer van die wetenskaplike navorsing wat ek dink ’n baie waardevolle punt is. Miskien dan juis ook belangrik om te noem dat die studie wat u gebruik ter stawing van u argument, Dr T Ngun (2015,  in sterk betwyfeling getrek is op grond daarvan dat hy data voorgelê het wat nie statisties beduidende gewig dra nie (Reardon, Nature 2015).

Indien ons die aanname maak, soos in u brief, dat die invloed van die omgewing van die kinders wat op die Kaapse Vlakte grootword dieselfde is as die invloed beskryf in die studie, loop ons risiko’s.  

Ek stem heelhartig saam dat kern gesonde gesinne met aanwesige ouers, minder substansie misbruik en minder geweld aan huise, sal lei tot gesonder heel mense in die samelewing. (Ongelukkig het ek nie die voorreg gehad om deel te wees van die gesprek tydens die Wes Kaapse Sinode nie). Ek stem ook heelhartig saam dat families se samestelling, huislike omstandighede sowel as spesifieke sieninge oor seksuele oriëntasie ‘n invloed het op die vormings jare, maar is dit nie waar van soveel ander eienskappe wat ons in ons kinders waarneem nie? Dit sluit in eienskappe soos dieet voor en afkeure, oefen gewoontes en so meer. Waarom is dit dan juis nodig om dit uit te lig tov seksuele oriëntasie?

Epigenetiese merkers word nog nie genoegsaam verstaan dat ons voorstelle kan maak oor hoe ouers, spesifiek vaders (volgens u brief), hulle kinders in die vroeë ontwikkelingsjare “beter” kan begelei om nie homoseksueel te wees nie!  Wie besluit dan watter eienskappe moet “gekweek” word en watter liefs nie? Die implikasie is ‘n samelewing wat deur sosiale waardes van eenvormige perfek uitgeknipte (ma, pa, sussie, boetie) heteroseksuele families gedryf word, wat myns insiens, arm sou wees aan Goddelike diversiteit. – Prop Camille Castelyn, PhD kandidaat (Gesondheidsetiek) met fokus op genoom modifikasie, Universiteit van Pretoria.