Hervormers se ‘sinode’: Dít het uitgestaan

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) was onlangs in die nuus nadat hulle ’n nuwe huweliksformulier, son­der die bewoording wat na vroue verwys as die “swakker geslag”, aanvaar is. Sekretaris Wouter van Wyk vertel meer aan CONETTE LE ROUX na af­loop van die Algemene Kerkvergade­ring (AKV) in Pretoria, waar dié be­sluit geneem is.


1. Wat het vir jou by die Algemene Kerk­vergadering uitgestaan?
Ek is baie dankbaar oor die nuwe formulier vir huweliksbevestiging en die bevestiging van predikante, want die ou formuliere was regtig al kwaai agterhaal. (Kerkbode het vroeër op www.kerkbode.co.za berig dat “die ­minagting van en die huidige afgryslike geweld teen vroue (en kinders)” aanleiding gegee het tot ’n nuwe huweliksformulier.)

Die bespreking oor die kerk as ’n veilige ruimte vir alle mense, en veral vroue, was aangrypend. Ons het enersyds ware verhale van onvanpaste gedrag gehoor (sonder dat die betrokkenes geïdentifiseer is), en andersyds die getuienis van vrouepredikante wat kon vertel dat hulle oor die jare slegs met respek en waardigheid behandel is. Hulle is ondersteun deur talle manlike sprekers, en die vergadering het die betrokke beskrywingspunte eenparig on­der­steun.

Die vergadering het ook ’n verdere tree gegee om samewerking met die NG Kerk en ander reformatoriese kerke moontlik te maak deur ’n wysi­ging van die Kerkorde te aanvaar wat dit moontlik maak vir gemeentes van die Her­vorm­de Kerk om met ander kerke op dieselfde belydenisgrondslag ’n for­mele samewerkingsooreenkoms te sluit. Dit kan veral op die platteland help waar gemeentes van die verskillende kerke al meer ’n sukkelbestaan naas mekaar voer omdat die Afrikaanse bevolking toenemend verstedelik.

2. Julle het gemeentes aangemoedig om jonger ouderlinge en vroue af te vaardig?
Ons wil gemeentes sensitief maak vir die balans wat oral in ons kerk nodig is sonder om in die slaggat van kwotas te trap. Dit bly nogtans die prerogatief van elke kerkraad om self hulle afgevaardigdes aan te wys, en ons hou ook nie rekord van die profiel van afgevaardigdes nie. Ek is jammer dat daar nog nie meer vroue op kommissies en rade verkies is nie, maar dit sal sonder twyfel organies gebeur soos wat die groot groep goeie vrouepredikante geleidelik meer senioriteit in die Kerk kry (jong predikante het tradi­sioneel baie selde leiersposisies be­klee). Die Kommissie van die AKV het bewustelik ’n hele aantal vroue by die openingserediens en oggendoor­denkings betrek, en sal dit in die komende termyn al meer doen.

3. Genadedood en opleiding was op die tafel. Watter besluite is hieroor geneem?
Daar sal nou ’n studie onderneem word na die beginsels ter sprake by bystanddood, en dit sal op kerkrade en ringsvergaderings bespreek word. Daarna sal ’n verslag aan die 73ste AKV voorgelê word om ’n standpunt oor hierdie aktuele saak in te neem. Ons is opgewonde omdat die kerk nou in gemeentes, op ringsvlak en op sinodale vlak ’n doelgerigte gesprek aan die gang gaan kry sodat die kerk ’n leidende rol in die samelewing se worsteling met hierdie aktuele saak kan speel.

Die beskrywingspunt oor ’n moontlike verkorting van teologiese opleiding is afgewys. Dit is wel positief dat die AKV ’n beskrywingspunt aanvaar het wat beperkte deeltydse ­teologiese opleiding vir ampsdraers en lidmate moontlik maak, omdat ouderlinge en lidmate in die toekoms ’n al groter rol in kleiner gemeentes sal moet speel – soos dit trouens ’n eeu gelede algemeen die geval was in die Hervormde Kerk.