BESLUIT: selfdegeslagverhoudings prosedure

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Die Algemene Sinode neem die volgende besluite wat die proses rondom die gesprek oor selfdegeslagverhoudings rigting gee.

  1. Die vergadering oordeel dat die gravamina ontvanklik is
  2. Die vergadering staan die versoek tot revisie toe
  3. Die vergadering oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die verslag van die Ad Hoc Taakspan Gravamina
  4. Beoordeel die gravamina wat beweer dat daar proseduriële foute gemaak is tydens die neem van die 2015 besluit, aan die hand van Reglement 3 wat die orde van vergaderings bepaal soos uiteengesit in die verslag Bylaag A op p 11-27
  5. Die vergadering neem ook tydens die bespreking die tersaaklike voorstelle, amendemente en beskrywingspunte in behandeling
  6. Die vergadering besluit of om die vorige besluite te handhaaf, of om dit te wysig, of dit ter syde te stel of om nuwe besluite te neem