BESLUIT: Taakspan Gravamina

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werksaamhede van die Taakspan Gravamina.

2 Die Algemene Sinode oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die volgende verslae van die Taakspan Gravamina:
2.1 Die verslag rakende prosedurele en kerkordelike aangeleenthede;
2.2 Die verslag rakende die leer en die belydenis van die NG Kerk.

3 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina met betrekking tot die prosedurele en kerkordelike aangeleenthede eerste in behandeling geneem word.

4 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina rakende leerstellige aangeleenthede met betrekking tot selfdegeslagverhoudings, eers in behandeling geneem word nadat die gravamina oor prosedurele en kerkordelike aangeleenthede afgehandel is.

5 Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamina wat kennis van revisie gegee het met betrekking tot die besluite wat die Algemene Sinode in 2015 oor selfdegeslagverhoudings geneem het (Reglement 19.2.2.2, Kerkorde 2015).

5.1 Die Algemene Sinode neem kennis dat die gravamen (Theron, J) wat vra dat die besluit oor die belydenisgrondslag in revisie geneem word, na die Algemene Taakspan Regte verwys is.

5.2 Die Algemene Sinode handel met die aansoeke om revisie volgens KO Reglement 3 (8.2.5) naamlik: Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word.