Nog ’n rede hoekom 2020 nie gou genoeg kan kom

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Een van die belangrikste besluite van die pas afgelope sitting van die Algemene Sinode was om 2020 as Jaar van die Bybel te vier. Dit sal saamval met die amptelike ingebruikneming van ‘n nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel – miskien ook die laaste!

Die strewe na ’n Bybel in Afrikaans het reeds in Augustus 1875 saamgeval met die ontstaan van die eerste Afrikaanse Taalbeweging. Die einddoel van die beweging was om die Bybel in Afrikaans te vertaal. A Pannevis, CP Hoogenhout en SJ du Toit het ’n leidende rol gespeel en die eerste tree gegee op die pad na ’n Bybel in Afrikaans. Dit sou egter 58 jaar neem voordat die eerste Bybel in Afrikaans op 27 Augustus 1933 amptelik deur die drie Afrikaanse kerke in ontvangs geneem is. Die 1933- vertaling is gevolg deur die hersiene Bybelvertaling in 1953 en ’n verdere hersiene vertaling in 1983. Na 37 jaar is die Afrikaanssprekende lidmate van die NGK weer by ’n nuwe baken met die ingebruikneming van ’n nuwe vertaling in 2020.

Die vraag moet onwillekeurig gevra word waarom hierdie saak so belangrik is? Baie ure en baie geld is oor 37 jaar gebruik om ’n nuwe vertaling daar te stel. As Gereformeerde kerk wat bely dat die Bybel die woord van God is, mag en kan dit nie anders nie. Gereformeerd wees en die Bybel loop hand aan hand. Dit is waarom Martin Luther die kerk van sy tyd uitgedaag het met sola scriptura wat een van die pilare van gereformeerd-wees geword het. Dit is ook die rede waarom hy daad by die woord gevoeg het deur die Bybel in Duits te vertaal. Die NGK het deur die geskiedenis erns gemaak het met hierdie beginsel.  Daarom lui Artikel 1 van die Kerkorde van die NGK met rede dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk gegrond staan op die Bybel as die heilige en onfeilbare woord van God. Dit is die hoeksteen van die NGK se grondwet!

In ’n tyd waarin Afrikaans al meer onder druk is en waarin die gesag van die Bybel opnuut in so mate in die spervuur is dat daar selfs in sinodebesluite van ’n vasgelooptheid gepraat word, kan 2020 nie gou genoeg aanbreek nie. Lidmate en gemeentes het  as gereformeerde Afrikaners in die tyd waarin ons leef meer as ooit nodig om die koms van ’n nuwe vertaling van die Bybel met oorgawe te vier!

  • Prof Johan van der Merwe doseer kerk­geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.
Word 'n vriend van Kerkbode