VIDEO: Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling se ontstaanstorie

1933.

1953.

1983.

en nou…2020.

Die Bybel het al vier amptelike Afrikaanse vertalings ondergaan, waarvan die jongste op 29 November 2020 in Bloemfontein sal verskyn. In die nuwe vertaling sal die bronteks so getrou moontlik weergegee word, maar dit sal nie ’n woord-vir-woord vertaling soos die 1933/53-vertaling wees nie. “In die nuwe vertaling sal daar groter klem gelê word op die weergee van die bronteks in vloeiende Afrikaans as wat by woord-vir-woord vertalings die geval is,” luidens inligtingstukke wat deur die Bybelgenootskap oor hierdie reuseprojek bekendgestel is op www.bybeldirektevertaling.co.za

Afgevaardigdes by die onlangse Algemene Sinode-sitting in Benoni het ’n kykie gekry in presies hoe omvangryk hierdie vertaalprojek was. Daar was 170 mense betrokke by die proses, waarvan sowat 14 reeds oorlede is, het prof Bernard Combrink vertel. “Anders as by vorige Afrikaanse vertalings speel professionele Afrikaanse vertalers, letterkundiges en taalkundiges ’n wesenlike rol naas eksegete en brontaalkenners. ’n Groot aantal vroulike medewerkers is ook deel van die vertaalspanne,” volgens die Bybelgenootskap.

Combrink is in 2004 aangewys as die projekleier en was sigbaar emosioneel toe hy voor die ganse sinode vir sy arbeid oor dekades heen deur die voorsitter van die sinode en voormalige studente van hom, ds Nelis Janse van Rensburg bedank is. Dié vertaling wil alle Afrikaanssprekendes insluit en daarom sal daar ook ’n hoofletter uitgawe wees vir sekere woorde soos d(D)ienaar in die Ou Testament, aldus Combrink. Daar is ’n hele paar nuutjies. Vir die eerste keer word alle kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik, by die vertaalproses betrek. Daarom sal die beplande vertaling, naas die gewone uitgawe, ook ’n uitgawe insluit wat die Deuterokanonieke Boeke bevat, aangesien die Rooms-Katolieke en Anglikaanse Kerke wat ook hulle ondersteuning aan die projek toegesê het, hierdie boeke gebruik. 

Maar wie is die man wat as touleier moes optree? Prof Combrink behaal in die jaar 1969 sy doktorsgraad aan die Vrije Universiteit in Amsterdam. Hy doseer vanaf 1970 tot en met 2001 aan verskeie universiteite. Hy ontvang die Pieter van Drimmelenmedalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 2004 vir sy werk as Bybelvertaler. In die videogreep by hierdie storie vertel hy self – breedvoerig – die konteks en uitdagings van hierdie projek waarvan daar waarskynlik nie voor 2050 ’n opvolg sal wees nie. 

Word 'n vriend van Kerkbode