Vrystaat voeg dag by sinodesitting

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Verklaring deur die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat: 

Die Moderamen van die Vrystaat Sinode het op 11 Maart 2020 vergader om die hou van ’n Buitengewone Sinodesitting te bespreek.  Nadat die saak deeglik bespreek is en daar na alle kante van die saak geluister is, het die Moderamen besluit om nie in 2020 ’n Buitengewone Sinodesitting te hou nie, maar om ’n ekstra dag by die gewone Vrystaat Sinodesitting in 2021 te voeg, om die saak daar te bespreek en te hanteer”.