Gesoek: kerkgeboue!

Wêreldwyd wys die Koronavirus-trajek dat Suid-Afrika nog vir ’n geruime tyd die stryd teen Covid-19 gaan stry. Kerke en gemeentes het reeds op plaaslike vlak ingetree om God se genade in aksie uit te leef, maar watter rol kan die geboue van die NG Kerk se sowat 1 000 gemeentes in die land se reaksie tot die pandemie speel?

Teen Woensdag 22 April, was daar reeds 3 635 bevestigde gevalle van Covid-19 in Suid-Afrika, ’n sprong van 170 gevalle sedert die Nasionale Departement van Gesondheid die vorige dag statistiek bekend gemaak het. Die sterftesyfer het geklim na 65.

“Ons is nie besig om onsself voor te berei vir ’n 100 meter-naelloop nie. Hierdie is ’n maraton,” sê ds Nioma Venter, predikant in sinodale diens: Diaconia.

Op nasionale vlak het dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, gemeentes hierdie week in ’n direkte skrywe aangemoedig om twee sake vir die Covid-19 stryd te oorweeg. Eerstens deur by ’n ekumeniese reaksienetwerk in die gemeente se spesifieke omgewing in te skakel en, tweedens, om geboue beskikbaar te stel vir die regeringsdepartemente wat dit in die toekoms mag nodig kry. (Lees Claassen se volledige brief onderaan hierdie berig. – Red). 

“Fasiliteite word benodig vir moontlike toetsing vir die virus, veilige ruimtes vir slagoffers van gesinsgeweld, persone wat nie siek genoeg is om by hospitale opgeneem te word nie of in isolasie moet gaan, asook skuilings vir hawelose mense,” sê Claassen.

Gemeentes sou self kon besluit wat hulle kan aanbied en waarvoor. Besonderhede moet aan die kantoor van die Algemene Sinode deurgegee word (sien kontakbesonderhede hieronder), wat dié databasis met die twee betrokke nasionale regeringsdepartemente sal deel. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of die Departement van Gesondheid sal dan direk in verbinding tree indien nodig. Voorwaardes wat reeds onderhandel is, is dat enige skade aangespreek sal word en dat die geboue onmiddellik beskikbaar gestel sal word vir kerklike aktiwiteite as die grendeltyd verby is.

Kerke word ook gerus gestel dat hulle net die fasiliteit bied, die betrokke departement sal voorsiening maak vir personeel, voedsel, beddens, sekuriteit ens.

Verder word gemeentes aangemoedig om, indien hulle nog nie het nie, by enige ekumeniese hulpaksies in hulle omgewing in te skakel. As daar nog nie ’n struktuur in plek is nie, word die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se LEAN (Lean Ecumenical Action Network) as ’n konsepmodel voorgestel. Meer inligting HIER beskikbaar.

’n Voorbeeld van só ’n netwerk wat reeds sterk op dreef is, is die werk van ds Jacques Greylingh saam met die ander geloofsleiers van die Clanwilliam-omgewing.

Op 14 April het nege verskillende kerke in die Clanwilliam-omgewing vergader en besluit om ’n geïntegreerde verspreidingspunt vir die verlening van hulp te skep. Die plaaslike Badisa-kantoor is as die fidusiêre vennoot gekies waar alle geldelike donasies geadministreer word. Teen 4 Mei sal die netwerk, waarvan die munisipaliteit deel uitmaak, ten volle operasioneel wees om voedselhulp te verskaf.

“Die samewerking tussen die verskillende kerke en partye kom al sedert 2016, van die begin van die droogte aan,” sê Greylingh. “Jy moet hande vat, jy het nie ’n ander keuse nie,” sê hy.

“Gemeentes reageer tans vanuit hulle bestaande verhoudings,” bevestig Venter. “Op hierdie stadium was dit nog glad nie vir ons nodig om vir enige gemeente eintlik te sê wat om te doen nie.”

Venter is al sedert die Suid-Kaap se brande in 2017 betrokke by die ekumeniese rampbestuur en reaksie-organisasie RESPOND. Sy voorsien wel dat, soos die impak van Covid-19 Suid-Afrika deur die verskillende fases van ’n ramp dra, ’n meer gekoördineerde nasionale benadering vanaf kerke nodig gaan wees en sy moedig gemeentes aan om hulle stories van betrokkenheid met die groter kerk te deel.

“Dit is wanneer ons ons stories deel dat jy jou verbeelding kan losmaak en nuwe idees vorendag kan kom,” sê sy.


Kontakbesonderhede

Gemeentes kan die volgende inligting aan Ester Steyn by esters@ngkerk.org.za deurgee om te help om ’n gekoördineerde databasis te bou met betrekking tot die hulpaksies waaraan hulle deelneem of watter fasiliteite hulle kan beskikbaar stel:

Onder die opskrif FASILITEITE: Kontakbesonderhede van verantwoordelike persoon, adres en landdrosdistrik van fasiliteit, aard van die fasiliteit, byvoorbeeld saal, kategeselokale ens.

Onder die opskrif LEAN/NETWERK/PLATFORMS: Naam van verantwoordelike persone, kontakbesonderhede, adres van en landdrosdistrik van perseel, aan wie hulp verleen word byvoorbeeld haweloses, bejaardes. Indien jy ook in nie meer as 200 woorde kan skryf waarmee julle besig is, sal dit welkom wees, aldus Steyn.


Predikantebrief

Hieronder volg die volledige “predikantebrief” uitgestuur deur dr Gustav Claasen, algemene sekretaris van die NG Kerk, op 23 April 2020. Kerkbode publiseer dit ter aanvulling van die nuusberig hierbo. – Red.

Beste kollega

Twee sake vir moontlike betrokkenheid wat ek graag onder jou aandag wil bring:

  1. Die inskakeling by ‘n ekumeniese netwerk in jou gemeenskap

Dit sal wonderlik wees as jy, indien nog nie, by die ekumeniese geloofsgemeenskap in jou omgewing kan inskakel. Dit kan baie vir jou gemeenskap beteken. Miskien is daar nog nie een of ander struktuur in jou omgewing nie. Die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) help  in die geval met ’n konsep. Die struktuur word ’n LEAN (Local Ecumenical Action Network) genoem … Die VBO-forum het ’n gratis aanlyn kursus ontwikkel, van hoe ’n LEAN werk en georganiseer word. Die kursus word deur prof Erwin Schwella van Hugenote Kollege aangebied. Vir meer inligting sien:  

Of rig navrae  aan bleibbrandt@sun.ac.za

Die belangrike van ’n LEAN is dat dit as ’n geloofwaardige platform deur NRO’s en die regering, erken word waardeur hulp kan verleen word hetsy deur voedsel pakkies of koopbewyse. Dit moet egter deur die SARK aangebied word as ’n geloofwaardige, bv. platform vir hulp. Indien jou gemeente met ander kerke in jou omgewing wil skakel en jy het nie die kontakbesonderhede nie kan jy gerus met my skakel … Dit is ’n kragtige netwerk met groot kundigheid wat deur LEAN’s of jou netwerk benut kan word, bv. as fidusiêre punt vir die ontvang van donasies waarvoor daar selfs art.18 sertifikate uitgereik kan word; of om assessering te doen en brandpunte van nood te help uitwys. Indien jy onseker is oor die KMDR netwerkpunt in jou omgewing skakel met die uitvoerende beampte van die organisasie.

Dit is belangrik dat ’n lys van selfoon nommers beskikbaar gehou sal word van die persone aan wie hulp verleen word deur jou gemeente/netwerk. Dit sal vertroulik hanteer word maar is krities belangrik vir die moontlike verleen van hulp bv deur die elektroniese aanstuur van ’n koopbewys. Ek onderneem om die inligting van jou LEAN/NETWERK/PLATFORM aan die SARK deur te gee. Om behulpsaam te kan wees stuur asb die volgende inligting aan Ester Steyn by esters@ngkerk.org.za met betrekking tot die hulpaksie waarby jy betrokke is: Naam van verantwoordelike persone, kontakbesonderhede, adres van en landdros distrik van perseel, aan wie hulp verleen word bv. hawelose, bejaardes. Indien jy ook vir ons in nie meer as 200 woorde kan skryf waarmee julle besig is sal dit welkom wees. Plaas hierdie terugvoer onder die opskrif LEAN/NETWERK/PLATFORM

  1. Beskikbaarstelling van fasiliteite

Daar bestaan alreeds ’n groot behoefte aan fasiliteite vir verskillende doeleindes. Sommige gemeentes het alreeds gereageer en fasiliteite aangebied, dankie daarvoor. Ander het reeds hulle fasiliteite beskikbaar gestel. Fasiliteite word benodig vir die volgende: Klinieke vir die toetsing van die virus, veilige ruimtes vir slagoffers van gesinsgeweld, persone wat nie siek genoeg is om by hospitale opgeneem te word nie of in isolasie moet gaan, skuilings vir hawelose mense.

’n Gemeente kan self besluit waarvoor hy sy fasiliteite wil aanbied. Jou besonderhede sal deurgegee word aan die Departement van Gesondheid wat met jou sal skakel. Hulle sal voorsiening maak vir die personeel, voedsel, beddens, sekuriteit ens. Die gemeente bied slegs die fasiliteit aan. Voorwaardes wat onderhandel is, is dat enige skade aangespreek sal word en dat die fasiliteite onmiddellik beskikbaar gestel sal word vir kerklike aktiwiteite as die grendeltyd verby is. Indien jou gemeente beskikbaar is stuur asb die volgende besonderhede aan Ester Steyn: Kontakbesonderhede van verantwoordelike persoon, adres en landdros distrik van fasiliteit, aard van die fasiliteit bv. saal, kategese lokale ens. Plaas die terugvoer onder die opskrif Fasiliteite.

Dankie vir samewerking en spoedige terugvoer van inligting. Vra indien nog inligting benodig word.

Saam in Sy diens.

Gustav 

One thought on “Gesoek: kerkgeboue!

  1. Walter Sutton says:

    Skitterende inisiatief om die “Heilige, Algemene Christelike Kerk” soos wat alle gelowiges van verskillende Christelike denominasies bely, hande te laat vat om ‘n verskil te maak.

Comments are closed.