Covid-19: ‘Waar is profetiese stem?’

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die werklikheid van die Covid-19-virus is by die dag besig om ’n groter skok vir die mensdom te word. Hierdie vernietigende virus gaan ons wêreld direk of indirek ongetwyfeld vir ’n lang tyd affekteer.

Covid-19 het ongelooflik baie gevolge op ekonomiese, politieke, sosiale en kerklike terreine en dit vra daarom ook die dringende aksie van al hierdie instansies. Haas alle belangrike besigheids- en finansiële instellings, politieke partye, vakbonde en burgerlike samelewingsaksies in Suid-Afrika het reeds sterk na vore getree by wyse van nie net duidelike standpunte nie, maar ook deur bepaalde ingrypende ondersteunende aksies te neem om ons samelewing op baie verskillende maniere by te staan.

Ons as lidmate van verskeie Afrikaanse kerke voel egter in ons persoonlike hoedanigheid dat ons op nasionale vlak nog te min gehoor het van die kerkleiding se openbare en profetiese getuienis oor hierdie ingrypende saak. Ons is wel baie positief en dankbaar oor dit wat reeds op plaaslike kerklike vlak gebeur waar kerke en predikante geweldig vinnig aangepas het om kerkdienste en verskillende aktiwiteite virtueel en digitaal aan te pak. Die kerk met sy boodskap van bemoediging en hoop is dus nie hier afwesig nie.

Die uitgesproke priesterlik bewoë en profeties kragtige stem van die kerk in die breë waarin ’n duidelike visie en bemoedigingsboodskap nasionaal uitgedra word, is in hierdie tye egter te vaag. Dit is ’n ideale geleentheid om aan die sekulêre wêreld te sê dat hierdie krisis nie die kerk verbygaan nie. Intussen behoort die kerke ook die regering aan te spreek oor die noodsaaklikheid van essensiële geestelike werk, en die arbitrêre en soms irrasionele toepassing van inperkingsmaatreëls. Veral die bontpratery van sommige onbevoegde ministers skep meer verwarring as wat dit kalmte bring om hierdie virusoorlog te beveg en te wen.

Die kerk het volgens ons as lidmate van verskillende Afrikaanse kerke in ’n tyd soos hierdie ’n geweldige bydrae te lewer en om ook prakties en konkreet op te tree. Dit bestaan onder andere uit die volgende: Om mense in die algemeen maar ook lidmate te bemoedig met ’n boodskap van hoop in ’n tyd van geweldige onsekerheid en ontwrigting onder andere met werksverlies, verlies aan inkomste, skuldverpligtinge; om waarlik weer kerk te wees en ons fokus op primêre in plaas van sekondêre dinge terug te kry; om ook aan gemeentes leiding te gee oor die kerk wat vir die afsienbare toekoms totaal anders gaan funksioneer met betrekking tot die kwessies van toekomstige kerkbywoning, moontlike “wegraak” van lidmate van die kerk soos ook die kerk in Nederland reeds begin beleef; om die probleem aan te pak van besliste verlies aan bydraes om kerklike aktiwiteite in stand te hou; om as lidmate aktief betrokke te raak by siekes, eensames, bejaardes, hulpbehoewendes en by mense met traumatiese stres; en die uitroep van ’n Gesamentlike en Nasionale Digitale Dag van alle Kerke in Suid-Afrika vir Verootmoediging en Voorbidding vir ons land en wêreld in nood.

Ons moet nie net stemme van onderskraging en hoop wees nie, maar ook verdere aksies van ondersteuning help mobiliseer en uitdra. Dit alles sodat die kerk se betrokkenheid baie duideliker, sterker en baie meer sigbaar en hoorbaar die nood van hierdie krisistyd aanspreek.

Ondertekenaars van Afrikaanse Kerke (in persoonlike hoedanigheid)

Prof Hoffie en mev Jean Hofmeyr (Pretoria) (NG Kerk)

Mnr Johann en dr Karin Verreynne (Centurion) (GKSA)

Prof Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel (Stellenbosch) (VGKSA)

Dr Barry Tolmay (Durban) (NG Kerk)

Dr Pieter en mev Isa Aucamp (Pretoria) (NG Kerk)

Dr Isak Burger (Pretoria) (AGS)

Adv Gustaf en mev Pienaar (Vleesbaai) (NG Kerk)

Prof Jan du Rand (Pretoria) (NG Kerk)

Prof David Whitelaw (Kaapstad) (Kerk van die Nasarener)

Dr Hein en mev Marlene Schoeman (Centurion) (NG Kerk)