Ring voel onseker oor kerkverband

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Die Ringskommissie van die Noordelike Ring in Namibië distansieer onsself van die besluit en die aksie van die kantoor van die Algemene Sinode van die NG Kerk wat by die staat aansoek gedoen het om as godsdienstige organisasie aangewys te word wat selfdegeslagverhoudinge kan voltrek. Hierdie optrede bring oneer aan God se naam, belemmer ons getuienis as kerk ook in Namibië en laat ons onseker voel oor ons lojaliteit aan die NG Kerkverband.

 • Leon Fourie, in hoedanigheid as ringskriba van die Noordelike Ring in Namibië.
Word 'n vriend van Kerkbode

6 thoughts on “Ring voel onseker oor kerkverband

 1. Francoi Deyzel says:

  Baie dankie aan die ring wat eintlik namens derduisende erg gefrustreerde lidmate praat.

 2. Henrietta Klaasing says:

  Broer Leon, wees verseker dat daar talle lidmate, gemeentes en ringe is wat soos u (en ek) voel. Moreletapark Spesiale Beraad se Paneel het ook ‘n verklaring uitgestuur. Mag vele eendersdenkendes ook nou reageer.

 3. Nic Botha says:

  Dit het tyd geword dat alle lidmate, kerkrade en Ringe wat dieselfde voel, dieselfde sê.
  Ons, as N G Gemeente Clearview Maclear het reeds by vorige geleenthede ons misnoeë uitgespreek met die besluite van die Algemene Sinode 2019, as direk in stryd met God se Woord en Sy wil vir die N G Kerk. Die jongste besluit, om sonder die uitdruklike goedkeuring van al die N G Gemeentes in Suid-Afrika en Namibië, by die staat aansoek te doen vir leraars om selfdegeslagverbintenisse te bevestig, welwetende dat die meerderheid leraars gewetens- en geloofsbesware daarteen het, is net nog ‘n bewys van waartoe die AS sal oortuig om die wêreld sy sin te gee. Derhalwe bevestig ons, die N G Gemeente Clearview Maclear dat ons dit nooit sal aanvaar nie, dat ons kerkgebou nooit daarvoor gegee sal word nie, en dat ons hiermee kennis gee dat ons onseker of ons deel van so ‘n kerkverband kan wees wat nie God eer, Sy Woord eerbiedig en Sy wil doen nie.
  Nic Botha
  Namens en met volle toestemming van al die lidmate van die N G Gemeente Clearview Maclear

 4. Kirstein Combrink says:

  Ons is 100% eenstemmig met julle hieroor en daarom het Tafelberg Gemeente reeds doleer met weerhouding van alle sinodale bydraes.

  Diè besluit kan slegs verander wanneer en indien die NG Kerkverband bekeer deur terug te keer na die waarheid soos geopenbaar in God se onfeilbare, ewige Woord.

  Sola Scriptura!

 5. Dr Chris Saayman, Tafelberg Gemeente (Dolerend) says:

  Broer Leon, prys die Here vir julle Ring se helder stem. Wees verseker dat julle nie alleen is nie. Staan op vir die waarheid van Gods Woord en moenie regs of links kyk nie!

 6. Kerkbode says:

  Geagte leser, by die skakel hieronder kan jy Kerkbode se gespreksriglyne lees. Ek plak dit ook hier:

  Die onderstaande riglyne kom hierop neer: As jou bydraes na die mening van die gespreksmoderator doelbewus die temperatuur in die gespreksruimte opjaag, is hierdie gespreksblad nie vir jou nie.

  Ons verwyder kommentaar en gespreksgenote volgens die volgende riglyne:

  * Kommentaar wat ander se geloof en Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie.
  * Kommentaar wat ander beledig, ook wanneer dit beskryf word as ’n vorm van godsdienstige vermaning.
  * Kru taal of bloot onsmaaklike opmerkings.
  * Lasterlike opmerkings, insluitende kommentaar wat daarop gemik is om individue of kerkgemeenskappe skade te berokken.
  * Enige vorm van haatspraak, insluitende rassisme, seksisme en homofobie.
  * Gespreksgenote wat die bladsy oorneem om ’n eie agenda af te dwing. Dit sluit onder meer in om herhaaldelik aan te dring daarop dat sekere onderwerpe bespreek word, byvoorbeeld om voortdurend gesprekke te begin oor Kerkbode se riglyne vir gesprekvoering en hoe dit toegepas word.
  * Kommentaar wat na die oordeel van die gespreksmoderator nie bydra tot respekvolle dialoog nie.
  * Dit is nie vir ons moontlik om individuele kommentaar dag en nag te modereer nie. Individue wat dus nie by hierdie gespreksriglyne hou nie sal van die bladsy verban word om dit moontlik te maak vir ander om binne die grense van hierdie riglyne voort te gaan met gesprek.

  Hierdie riglyne vir gesprekvoering sal op ’n gereelde basis opgedateer word soos ons dit nodig ag. – Red.
  Lees hier meer: https://kerkbode.christians.co.za/kommentaarbeleid/

Comments are closed.