Kan geweld vir ’n goeie doel aangewend word?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Prof Hendrik Kruger skryf:

Geweld het oor die algemeen ’n slegte betekenis. Kan dit ooit as iets positiefs beskou word? Volgens koerantberigte is geweld aan die orde van die dag, wêreldwyd. Die ge­skie­denis is vol van gevalle waar die ge­wel­ddadige optrede van mense aan­ge­teken is. Dink maar aan die volksmoord van ses miljoen Jode. Of die doodmaak van soldate in oorloë.

Die Ou en Nuwe Testament is ook deurspek met gevalle van geweld. Die gewelddadige optrede van mense, maar veral die God van die Bybel in hierdie verband is skrikwekkend.Volgens Ge­ne­sis 6:6-7 het God besluit om die mens wat Hy geskep het, te verdelg. Hierdie gedagtegang word dwarsdeur die Bybel voortgesit. Talle gevalle van onder andere die onthoofding van mense (Matt 14:1-13; Mark 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9), word genoem. Nêrens word dit gestel dat hierdie optrede enige blywende sukses opgelewer het nie.

Jesus Christus se poging om die Jode te oortuig dat God Hom gestuur het, het op niks uitgeloop nie. Die feit van die saak is dat die Jode Hom oorgegee het om gekruisig te word.

Maar die kruisiging het alles veran­der. Nou word geweld positief beoordeel. Die kruisiging van Jesus Christus, die ergste vorm van geweld denkbaar, wat op Hom toegepas is, verteenwoordig die reddingsdaad van God. Hierdie een skrikwekkende daad van geweld is die enigste ooit wat goedgekeur kon word. Volgens 2 Korintiërs 5:21 het God Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons ge­regtigheid van God in Hom kan word.