‘Dit gaan nie om ’n sáák nie’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf:

In die interpretasie van die soge­naamde “gay-tekste” moet die gedeeltes direk in verband gebring word met die kern van die Goeie Nuus, naamlik om ons te vertel van en te laat glo in God se genadige ingryping in die geskiedenis deur Jesus Christus se verlossingswerk.

Persone met ’n homoseksuele oriëntasie (meer durend en iets anders as gedrag) wat deur hulle doop en geloof so aan Jesus verbind is, kan volledige lidmate van die kerk wees.

As ’n mens hulle tog nou soos twee­derangse lidmate wil behandel en hulle wil verbied om soos ander lidmate vaste verhoudings van liefde te hê, sal ’n mens baie duideliker moet uitspel hoekom jy hierdie vereiste byvoeg by geloof; hoe sulke vaste verhoudings van liefde in die teenwoordigheid van God liefdeloosheid bevorder, hoekom dit nie onregverdig is om aan hulle ’n eis te stel (om selibaat te bly) wat jy nie aan jouself stel nie, en hoekom gay-lid­mate se eie insigte en ervarings rond­om God en sy Woord, nie altyd figureer nie.

’n Mens sal ook moet opklaar hoe die feit dat ménse vir Jesus belangriker is as reëls, soos wat dit was vir die Fariseërs, toegepas word as mense se volle menswees misken word. Hoe rym dit in elk geval met die wet waarin dit nie om reëls gaan nie, maar om ’n liefdesverhouding tussen God en mense en mense onder mekaar (soos Jesus ons kom leer het)?

Alle reëls, wette en beginsels is baie gestaltes van die liefdesverhouding tussen God en mens en mens en mens. Jesus, en Paulus, was wel rigied oor die wet as dit nie ’n uitdrukking van onvoorwaardelike en onverdiende liefde was nie. In die kerk se gesprek oor homoseksualiteit gaan dit nie om ’n saak nie, maar om ’n medegelowige met ’n gesig wie se volheid van lewe vir God kosbaar is.

Dit gaan ook nie help om ander etiese sake voor te hou wat net so ’n hete­roseksuele probleem as ’n homoseksuele probleem is nie. Ek is dankbaar om deel te kan wees van ’n kerk wat met die Woord as fondament en Jesus Christus as hoof ’n lig kan wees in die donker, soekende wêreld.

Word 'n vriend van Kerkbode