Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Wat word met ’n gespreksmatige benadering tot onderskeiding bedoel?


Hierdie dokument verduidelik die benadering wat die Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake (ATLAS) volg in  die uitvoering van opdragte. Dit sluit aan by die Algemene Sinode  se beleid oor Skrifverstaan, soos verwoord in die besluite van  2011, 2004, 2002, 1990 en 1986. Die dokument is ’n opsomming van werk wat deur verteenwoordigers van die samestellende  sinodes gedoen is ná indringende gesprekvoering oor ’n  Gereformeerde verstaan van onderskeiding. Kerkbode publiseer dit hier in sy geheel.


Geloof en Gesprek 

Christene streef daarna om die goeie wil van God te  gehoorsaam. Dit is egter nie altyd voor die hand liggend wat die  beste keuse is om te maak om binne God se wil te bly nie.  Daarom kan ons nie anders as om aan te hou soek na die wil van  God nie. Hiervoor het ons mekaar nodig. Dit is nie goed om net  op jou eie te onderskei nie. 

Geborg

Ons glo die Bybel lig ons in oor die wil van God vir ons hele lewe.  Die Bybel bied egter nie vir ons glashelder voorskrifte oor elke  moderne saak nie. As dit so was, was al ons vrae vinnig opgelos. Gelukkig weet ons, soos die Algemene Sinode in 2011 dit gestel  het:  

“Hoe ingewikkeld ons probleme ook al is – wanneer ons in  gesprek met mekaar daaroor bly en bid dat ons liefde sal  toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge te  onderskei waarop dit werklik aankom, sal ons in die lig van  die Skrif die rigting kan peil waarin ons die oplossing moet  soek” (sien Fil 1:9-10). 

Onderskeiding vind die beste plaas deur gesprek. Ook in die  Bybel self sien ons tekens van gesprek. Die Bybel het ontstaan in  gesprek tussen God en mense, tussen mense onderling, en  tussen mense wat in verskillende tye op verskillende plekke  geleef het. 

In die teologie hou hierdie siening van hoe die Bybel ontstaan  het verband met die sogenaamde “organiese inspirasieleer”. Die  Gees het die Bybelskrywers nie “meganies” gelei nie, maar hulle  persoonlikhede en omstandighede juis in die skryfproses  ingeskakel. Die Gees het hulle in hul menslikheid en besondere omstandighede geïnspireer om oor God te praat. Daarom het die  Woord telkens in nuwe tye vir gelowige mense nuut geword.  

Die Gees lei ons as moderne lesers vandag ook deur ons in óns  omstandighede by die gesprek wat in die Bybel plaasvind te betrek.  

Ons vind ‘n mooi raamwerk vir ‘n gelowige interpretasie van God  se Woord in die volgende formulering van die Algemene Sinode  van 2004:  

i. Die Bybel is die Woord van God en is daarom gesagvol oor ons hele lewe. Dit is betroubaar, duidelik en  

Geborg

voldoende.  

ii. Ons denkvermoë word nie uitgeskakel wanneer ons  die Bybel lees nie.  

iii. Die kerk soek onder leiding van die Heilige Gees as  geloofsgemeenskap na dit wat God deur sy Woord in  ons tot stand bring. Hierdie soeke geskied nie sonder  verantwoordelike Skrifinterpretasie nie. 

iv. Die kerk mag in elke tyd anders oordeel oor die beste  reëls en metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg.  v. Ons is daartoe verbind om in gesprek te bly met  mekaar en met ander, as deel van die kerk van alle  eeue, om die dinge te onderskei waarop dit aankom  (Fil 1:9-10)

Vyf bewegings na wysheid 

Die volgende vyf bewegings komplementeer mekaar:

i. Van debat na dialoog 

Geborg

Dialoog vind plaas wanneer gespreksgenote hulleself met ’n  ontvanklike gemoed vir mekaar oopstel en nie vinnig antwoorde  probeer gee nie, maar toelaat dat vraag en antwoord as’t ware  heen en weer tussen hulle beweeg.  

Hierteenoor wil debat dikwels ’n bepaalde onwrikbare posisie  handhaaf en word dit maklik ‘n twisgesprek, gemik op ‘n keuse  tussen vaste, teenoorstaande standpunte.  

Gespreksgenote in ‘n dialoog is daarop ingestel om na mekaar te  luister. Egte dialoog maak verhoudinge sterker, laat groei begrip  vir mekaar se menswees en verbeter insig oor ‘n saak.  

Dialoog kom volop in die Bybel voor. Wanneer God ná die  sondeval met die man en vrou praat, bring opregte vrae en  antwoorde insig oor dit wat skeefgeloop het (Gen 3). Wanneer  die profeet Natan met koning Dawid dialoog voer, vind ‘n  ontmaskering plaas (2 Sam 12). Die Psalms en die profete bied  voorbeelde van egte gesprekke met indringende vrae en soms  verrassende antwoorde tussen God en mens. In die Evangelies hoor ons hoe Jesus en sy dissipels talle gesprekke voer. Jesus is  ook deurlopend in gesprek met die godsdiensleiers wat sy  motiewe bevraagteken. Sy antwoorde en teenvrae lei tot groter  begrip. Paulus se tekste bied uitnemende voorbeelde van  indringende dialoog. Met sy gesprekstyl van vrae en antwoorde  bring hy verheldering. 

Die Gereformeerde teologie beklemtoon God se openbaring as  ’n ontmoeting deur taal heen. Die God van die Bybel is ‘n God  wat met ons praat en na ons luister.  

Die beweging van debat na dialoog berus op  

verhoudingsteologie. Dialoog vestig en versterk die verhoudings  tussen God en mens en tussen mense onderling.

Geborg

ii. Van standpunt na perspektief 

’n Mens dink gou dit wat jy vanuit jou gesigshoek sien, is die  eintlike weergawe van wat jy waarneem. Elke deelnemer aan ‘n  gesprek dink egter vanuit ’n eie perspektief. Elkeen neem waar  vanuit ’n bepaalde gesigspunt. Niemand se perspektief is volledig  nie. ‘n Perspektief mag verander.  

Wanneer ‘n gespreksgenoot sy of haar eie perspektief absoluut maak en daarmee teenoor die ander stelling inneem, breek dit  eensgesindheid en bring dit verdeling. Wanneer gespreksgenote  egter mekaar se reg om ’n ander mening oor dieselfde saak te  hê, erken, word die speelveld vir dialoog gelyk en word  konstruktiewe gesprek moontlik.  

Om met die werklikheid van verskillende perspektiewe rekening  te hou, beteken nié dat alles relatief en enigiets aanvaarbaar is  nie. Dit beteken wel dat ons konstruktief soek na ’n beter  waarnemersposisie. Ons wil die probleem of uitdaging beter  sien. Daarom verwelkom ons verskillende perspektiewe wat  mekaar aanvul en verryk. 

Die waarde van die kerkverband is onder andere juis dat dit  struktuur skep vir gemeentes om mekaar te help om blinde kolle  raak te sien en ‘n getrouer perspektief te bereik. 

Die term “sien” kom meer as 1000 keer in die Bybel voor. Die  konsepte van “kyk”, “sien” en “oog”, met soms verrassende  verwysings na perspektief, kom in feitlik elke boek in die Bybel  voor. In Eksodus 23:8 hoor ons: “Wanneer jy regspreek, mag jy  geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak dié wat sien blind en laat die saak van die onskuldige skeef loop”. Jesaja  42:18-20 lui: “Luister, dowes, kyk, blindes, dat julle kan sien. In  Lukas 6:41-42 lees ons: “Waarom sien jy die splinter raak in die  oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op  nie?”. Volgens Johannes 9:39 sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld  toe gekom met die oog op ‘n beslissing, sodat dié wat nie sien  nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word.” Paulus skryf in Ef  1:18: “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan  weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in  die heerlike erfenis wat God vir die gelowiges bestem het…”.  

iii. Van kompromie na konsensus 

Wanneer mense met mekaar gesprek voer en van dít wat hulle  met mekaar deel, bewus word, begin konsensus ontwikkel.  Goeie gesprek, waarin gepraat én geluister word, bring  gewoonlik verskillende opsies oor ‘n saak op die tafel. Waar die  groep hierdie moontlikhede in balans tot mekaar erken, kan dit  as die konsensus vir hiérdie tyd en omstandighede aanvaar word.  

Konsensus is altyd voorlopig. Dit is altyd plaaslike konsensus,  onder hierdie omstandighede, vir die huidige, met die lig  waaroor ons tans beskik. Dit is nie ‘n sekerheid wat vir altyd geld  nie. Konsensus nooi almal uit om volgens ’n bepaalde oortuiging  op te tree, tot tyd en wyl ’n later onderskeidingsgesprek dalk ’n  nuwe konsensus na vore bring. 

Konsensus is die betekenis wat ‘n groep mense gemeenskaplik  vind. Dit is nie ’n onderhandelde skikking nie. Dit kom nie neer  op “gee en neem” totdat die meerderheid gelukkig is en reken  hulle sal op ’n manier kan saamleef met die uitkoms van die  

gesprek sodat almal maar net “aanbeweeg” nie. Dit is ook nie ’n  kortstondige uitkoms om tyd te wen vir ‘n bepaalde standpunt  wat uiteindelik as die oorwinnaar uit die gesprek wil tree nie. Konsensus is moontlik waar deelnemers aan die gesprek aanvaar  daar is ’n verskeidenheid van legitieme perspektiewe.  

Paulus sê vir die Korintiërs: “Omdat ons almal een liggaam  geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou  Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk” (I Kor 12:13). Hy skryf aan die Filippense: “Aangesien  julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die  liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en  meelewing – maak dan nou my blydskap volkome deur  eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe…”  (Fil 2:1-2). Die belangrikste rede waarom gelowiges konsensus  soek, is omdat hulle een is in Christus.  

Konsensus oor komplekse sake is nie vir die gemeente van  Christus wensdenkery nie. Dit is eie aan die kerk – en dit is  moontlik.

iv. Van finale sekerheid na helderheid 

’n Saak word vir ons helder na mate daar meer lig daarop val en  verskillende kante daarvan duideliker waargeneem word.  Helderheid is die gevolg van langdurige en volgehoue ondersoek  en gesprek. 

’n Soeke na helderheid voorkom dat ‘n saak vinnig verteken en  polarisasie versterk word. Die lense vir waarneming word liewer  skoner gemaak om skerper te kan sien wat werklik tersake is.  

Helderheid is nie om ‘n finale siening oor ’n saak te bereik nie.  Dit is eerder die besef dat hoewel alles nie klaar gedink, gesê en  gehoor is nie, dinge vir die huidige wel in ’n duideliker lig gestel  kan word.  

Groter helderheid is van ouds af wesentlik deel van die wandel  met God. Psalm 19:9 lui: “Die gebod van die Here is helder: dit  gee insig”, en Spreuke 4:18: “Die pad van die regverdiges is soos  helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag  is”. Petrus beklemtoon die belang van duideliker insig wanneer  hy sê hy wou sy lesers “weer helder laat dink deur julle te  herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete  verkondig is…” (2 Pet 3:1). Die lewe in die geloof is vir Paulus ’n groei na volwassenheid en ’n vordering op die uitnemende weg  van die liefde. Deur die liefde word die gelowige se oë  gaandeweg geopen om die raaiselagtigheid van die lewe al hoe  helderder in God se lig te onderskei. Groter helderheid is die  gevolg van die werk van die Heilige Gees in die gemeenskap van  gelowiges. Paulus skryf in Romeine 12:2: “…laat God julle  verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan  onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en  aanneemlik en volmaak is”.

v. Van eiewysheid na wysheid  

Wysheid groei waar die Gees ons denke en gedrag verander. Om  wysheid te bekom, is om in jou waarneming, gesindheid, denke  en dade al hoe meer aan die beeld van Christus gelykvormig te  word.

Volgens Spreuke 1:7 is die beginsel van wysheid die “vrees van  die Here”. Om die Here te “vrees” is om deur Hom gefassineer  en in verwondering te wees. Om met wysheid te leef is om  daarop ingestel te wees om soos Jesus Christus te dink en op te  tree.  

Dieselfde gesindheid moet in ons wees wat ook in Christus Jesus  was (Fil 2:5). Die woord vir gesindheid hou hier verband met die  woord “phronesis” of wysheid. Jesus se gesindheid is een van selfontlediging en radikale diensbaarheid. “…Hy het Homself  verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan  mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy  homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja,  die dood aan die kruis” (Fil 2:7-8).  

Wysheid in die Bybel is nie dieselfde as praktiese vindingrykheid  of “common sense” nie. Dit is nie eiewyse vernuftigheid wat  mense met slim woorde wil oortuig en uitkomste wil manipuleer  nie. Dit is nie om met argumente en bewyse die posisies wat  reeds vooraf ingeneem is te regverdig nie. Dit is ook nie om  liewer die vrede te bewaar en te swyg wanneer moeilike vrae  gevra moet word nie. Om wys op te tree is iets anders as om die  gewilde pad te soek.  

Die profeet Miga verwoord die aard van wysheid prakties. Die  volk het vrae oor wat Jahweh se wil nou eintlik is. Miga sê vir  hulle: “Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy  vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal  bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou  God. Om die Here te dien, dit is wysheid” (Miga 6:8). 

Jakobus sê: “Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers  sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik,  bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg.  Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy  moet dit gebruik om vrede te maak” (Jak 3:17-18). 

Veral in Ou-Testamentiese tekste sien ons hoe die teenpool van  wysheid beskryf word. Dwaasheid is nie verstandelike beperking  nie, maar ’n leefwyse van selfgerigtheid en liefdelose gedrag.  

Wysheid hang saam met die inwoning van die Heilige Gees. Die  Gees oortuig ons van die liefde van die Vader en die genade van  die Seun. Die Gees bewerk dit so dat die vrug van liefde,  vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,  getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal 5:22), nie ‘n  teoretiese ideaal bly nie, maar die praktyk word van mense wat  in verhouding met mekaar lewe.  

Ten slotte 

Lewenskeuses is nie altyd eenvoudig nie en Christene stem nie oor alle keuses saam nie. In ʼn tyd van onder andere kunsmatige  intelligensie en digitale versnelling, wat keusemoontlikhede al  hoe komplekser maak, sal dit toenemend die geval wees.  

Gelukkig is ons eenheid nie gewortel in ons eenstemmigheid oor  alles nie, maar in ons gedeelde geloof in Jesus Christus ons Here.  

Juis omdat ons een in Christus is, hou ons aan praat met mekaar  en luister ons na die Woord, na mekaar en na ander stemme. Die  belydenis dat Jesus Christus die Here is, verbind ons in ʼn  volgehoue, eensgesinde, gesamentlike soeke na God se wil. 

  • Bron: Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake (ATLAS) Algemene Sinode, Oktober 2023 

1 thought on “Wat word met ’n gespreksmatige benadering tot onderskeiding bedoel?”

Comments are closed.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand