Geregverdigde verset?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Johannes Mouton van Tableview skryf:

In die lig van die 2016-besluit oor selfdegeslagverhoudings en die daaropvolgende hofsaak en debat, het ek gewonder: Is dit reg vir gemeentes om hulle van sinodebesluite te distansieer? Is dit kerklik om ’n hofsaak daaroor aanhangig te maak? Veral in die lig van die Kerkorde-artikel 23.

Ek dink Martin Luther King jr se aangrypende “Letter from a Birmingham jail”(1963) help ons hiermee. Hierin beantwoord King die vraag: Hoe kan jy dit aanhits om ongehoorsaam aan een stel wette en terselfdertyd gehoorsaam aan ander te wees? Sy antwoord is dat ons moet onderskei tussen regverdige en onregverdige wette.

Volgens hom het ons ’n morele verantwoordelikheid om ongehoorsaam te wees aan onregverdige wette (dink Apartheid) net soos ons ’n morele verantwoordelikheid het om regverdige wette te gehoorsaam.

’n Regverdige wet, skryf hy, is een wat menswaardigheid verhoog, terwyl ’n onregverdige wet die teen­oorgestelde doen. As voorbeeld, sê hy, ’n wet is on­reg­ver­dig wanneer ’n meerderheidsgroep ’n min­­der­heids
groep dwing om gehoorsaam te wees aan reëls wat nie op hulleself van toepassing is nie.

Op dieselfde wyse is ’n regverdige wet dan reëls wat die meerderheid maak vir die minderheid om te volg en wat hulleself ook bereid is om te volg.

Toegepas op die 2016-besluit beteken dit dat die besluite oor selfdegeslagverhoudings onregverdig is, want dit verwag van die minderheid (gay mense) om aan voorwaardes en reëls (bv selibaatskap) te voldoen waaraan die meerderheid (heteroseksueles) nie hoef te voldoen nie. Die minderheidsgroep se menslikheid word dus gedevalueer.

Dr Nadia Marais (Jesus diskrimineer nie, Kerkbode, 7 September 2018) noem dit ’n regverdiging van diskriminasie, terwyl enige vorm van diskriminasie in die kerk afgewys behoort te word. Genade beteken immers géén diskriminasie, skryf sy.

In die lig hiervan (hoe hartseer ook al) is dit dus geregverdig vir gemeentes en lidmate om hulle te distansieer van die besluit en ook vir lidmate om ’n hofsaak daarteen aanhangig te maak. Veral as die kerklike weë van artikel 23 jou in die steek gelaat het.