Emeritus wil praat oor gay-huwelike

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dirk Myburgh (emeritus) van Pretoria skryf:

In Genesis 2:24 het God met die skepping van die mens bepaal dat man en vrou een vlees sal wees. Jesus gebruik dieselfde woorde in Matteus 19:6, dus ’n aanhaling uit Genesis 2. Sommige teoloë beskou Genesis 1 – 11 as ’n mite. Jesus, wat self die Waarheid is, sal tog nie uit ’n vals geskrif ’n waarheid bevestig nie. Terloops, Hy haal nie minder nie as agt keer uit die sogenaamde “mite” aan. Die hele Skrif is ingegee deur die Heilige Gees en is dus die waarheid.

My probleem is dat persone in gay-huwelike nooit een vlees kan word nie vanweë hulle geslagsoriëntasie. Drie sulke groepe word in Matteus 19:12 genoem. Wat die eerste groep betref, is hulle is van moederskoot af so gebore (vanweë liggaamlike afwyking, HN Ridderbos). Ek kan ook hedendaagse embrioloë in dié verband hier aanhaal. Die landswet bepaal dat hulle mag trou.

Dan is daar die derde groep. Ek ken talle wedergebore gay-Chistene, beelddraers van God in die sin van heiligheid, geregtigheid en kennis. Om gay gebore te wees, kan dus tog nooit ’n sonde wees nie. Wat egter die uitlewing daarvan betref, sê Ridderbos: “Die bedoeling daarvan sal nie wees dat hulle hulleself sal vermink nie, maar dat hulle hulleself sal weerhou van huweliksgemeenskap ter wille van die koninkryk van God” (vry vertaal). En verder: “Omdat zij anders t.a.v het koninkrijk zouden schade lijden”.

’n Liggaamsgebrek is totaal iets anders as seksualiteit.

Gays wil ook trou omdat hulle tot mekaar seksueel aangetrokke voel, maar hulle kan nooit een vlees word nie.

Die kerk sit met die probleem dat om vleis te eet wat ’n ander kan laat struikel (1 Kor 8:13) nie vergelyk kan word met gays se liefde vir mekaar nie. Anders sou ’n mens kon sê dat om ’n gay-predikant te wees, mense kan laat struikel, hy nie sal aspireer vir die kansel nie. As afgodsoffers se vleiseet mense kan laat struikel, hoeveel te meer die onnatuurlike, alhoewel deur God so geskape, gay-predikant.

Om dus die offers te bring van selibaatskap en die kansel ter wille van die koninkryk van God, blyk dus op Bybelse grond die enigste ware uitweg te wees.