‘Hanteer ander soos wat jy wil hê hulle moet jou hanteer’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Erik Brits van Sabie skryf:

Daar kom vanoggend weer ’n skrywe aan die NGK om terug te keer tot die waarheid by my verby. Meestal is hierdie pleidooie steeds oor die standpunt van die kerk oor selfdegeslagverhou­dings. Wat is dié kernwaarheid waarheen die NGK moet terugkeer? ’n Saak wat ek voel nie oorkom nie is: Sou dit vir diegene wat die aksies teen die NGK loods moontlik wees om te verstaan dat ek ook worstel met gedagtes dat hulle en diegene wat soos hulle redeneer, die kernwaarheid van die Woord versaak, nl. die versoeningswerk van Jesus en dat Hy sy Gees ook aan hulle gee wat buite ons oordeel val. En nog meer dat Hy die gewer van geloof is. Aan daardie gay lidmaat wat met worsteling oor hulle geloofsidentiteit voor die kerk kom staan het en gesê het: “Ek is anders, maar ek glo in Jesus. Is daar plek vir my binne die geloofsgemeenskap?” Waarom die aanval en nie eerder ’n Galasiërs 6:1 en 2 weg waarvolgens ons persoonlik teenoor gelowige gay lidmate gaan sit en teenoor mekaar en ’n pad van sagmoedigheid met mekaar loop nie? Dit gaan nie in die NGK oor promiskuïteit nie, maar oor liefde en trou. Daar is genoeg losbandige lewenstyle onder hete­roseksuele en homoseksuele mense waar ons ’n boodskap het om te bring. Hoekom word daar so vas gekyk teen ’n woord waar daar soveel diverse interpretasies en omstredenheid is ter­wyl daar bv soveel duidelike tekste is oor hoe gelowiges in Jesus met mekaar moet saamlewe? Sal die Gees van waarheid ons langs die voorgeskrewe weg in die steek laat? Het die NGK op ’n onverskillige manier tot sy besluite gekom of was daar erns gemaak met hulle afhanklikheid van God, Jesus se versoe­ningswerk en die leiding van die Heilige Gees? Word dit summier net aanvaar dat as lidmate die kerk hof toe vat dit is vanweë hulle liberale, promiskue ge­dagte­gang of is dit moontlik dat geloof in Jesus Christus ’n dryfveer kan wees? Hier­mee wil ek nie die dryfveer van diegene wat nou die NGK tot bekering wil roep in twyfel trek nie, maar pas die goue reël toe: Doen en hanteer ander soos wat jy wil hê hulle moet jou hanteer. Ons sing in Lied 396:4: “Hom kan ek nou met vreugde dien in ruimte deur sy kruis voorsien.” Hiervoor kan ons, ons voortdurend bekeer en ons inspan (Fil 3).