Gebalanseerde missionaliteit is nodig

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Hancke van Blerk van die NG gem Piet Retief skryf:

Die Ring van Wakkerstroom mag nie vanjaar ’n predikant na die Algemene Sinode afvaardig nie as gevolg van ’n nóg verder verkleinde sinode om geld te bespaar. (Sien reaksie onderaan – Red). Dis ’n besluit waarteen ek en ander destyds probeer walgooi het uit vrees vir nie-verteenwoordigende be­sluite, ’n be­sluit wat reeds geboeme­rang het (die spesiale sinodesitting en hofsake het miljoene gekos).

Dít dwing my om maar via Kerkbode hierdie versoek tot die afgevaardigdes te rig. Ons is almal diep bewus van die noodsaaklikheid dat die NG Kerk ’n besondere rol het om in hierdie land te speel. Reeds by 2011 se sinode het ek gesê dat dit hoog tyd is dat ons kerk, soos Bismarck du Plessis, nou met al ons potensiaal van die reserwebank af klim en die speelveld betree. (Ons het lank genoeg skuldig gevoel en opgetree asof ons wag dat ons geelkaart verstryk). By daardie selfde sinode was daar ’n opgewondenheid dat ons moet dans in die reën!

Ek is egter bekommerd dat die missionaliteit wat nagestreef word, dikwels verskraal word tot blote barmhartigheidsbetoning. Natuurlik moet die NG Kerk intens betrokke wees by barm­hartigheids- en opbouprojekte. Daar is eg­ter méér as priesterlike betrokkenheid nodig; ook profetiese (deur die baie mis­stande in ons land uit te wys) en koninklike (deur te heers oor die sonde) betrokkenheid.

Ek mis hierdie laaste twee dimensies meermale by ons kerk se missio­nale betrokkenheid. Ons kan maar gerus luister hoe die Anglikaanse aarts­biskop van Kaapstad vir ons die voorbeeld stel.

Sedert 2011 het ons toe nié baie in die reën gedans nie: 160 000 moorde, geweld teen weerloses, grootskaalse kor­rupsie, gewelddadige en verwoestende stakings, magsmisbruik en ander vergrype demp almal se vreugde en dra dikwels by tot armoede. Dit is hoog tyd dat die NG Kerk driedimensioneel missionaal betrokke raak in ons land!

Reaksie

Kerkbode het die volgende reaksie aangevra by Francois Retief, uitvoerende amptenaar van die Oostelike Sinode:

“Dit is inderdaad so dat van ons ringe nie predikant-afgevaardigdes kan stuur nie. Daar is ander wat nie kerkraadslid-afgevaardigdes kan stuur nie. Die skrywer is korrek dat dit een van die gevolge is van ’n verkleinde Algemene Sinode.

Die rede is eenvoudig dat ons kwota leraars en kerkraadslede – soos deur die Algemene Sinode bereken – tot gevolg het dat ons minder afgevaardigdes kan stuur as wat daar ringe is. Ons werk dus van sitting tot sitting met ’n rotasiebeleid. Ons maak wel seker dat elke ring verteenwoordig is – indien nie deur ’n leraar nie, dan wel deur ’n kerkraadslid.

Oostelike Sinode het ’n baie deeglike proses waarvolgens afgevaardigdes aan­gewys word. Dit word in ons Familie­reëls beskryf.”