Reaksie op vrae uit Goudland

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

13 November 2019

Liewe broers en susters van Goudland Sinode

ANTWOORD VAN DIE ALGEMENE SINODE SE MODERAMEN (ASM).

’n Afvaardiging van die Sinode van Goudland het die ASM besoek tydens sy vergadering op 12 November 2019. Die besoek het gespruit uit die Sinode van Goudland se besluit om met die ASM in gesprek te tree oor die betekenis en implikasies van die Algemene Sinode 2019 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse.

Ons spreek hiermee ons waardering uit vir die wysheid van die Sinode van Goudland om die Christelike weg van gesprek te volg, asook vir die waardigheid en openhartigheid waarmee die gesprek plaasgevind het.

Ons reageer ter inleiding graag soos volg:

i. Ons aanvaar dat persone van die verskillende oortuigings en standpunte oor selfdegeslagverbintenisse erns maak met die Bybel as Woord van God.

ii. Ons is oortuig dat persone van verskillende standpunte op grond van die evangelie ernstig is oor die menswaardigheid van alle mense.

iii. Ons is oortuig dat ons juis almal saam op weg moet bly in ons voortgaande onderskeidingsproses oor God se wil vir menslike seksualiteit.

Ten aansien van die vrae wat deur die afvaardiging aan ons gestel is, reageer ons soos volg:

 1. Die 2019-besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverbintenisse neem geen voorkeurstandpunt vir of teen selfdegeslagverbintenisse in nie.
 2. Die 2019-besluit het die status van ’n beleidsraamwerk. Dit is nie voorskriftelik nie. Geen standpunt word dus op gemeentes afgedwing nie. Die inhoud van die beleid is juis dat ’n diversiteit van standpunte oor hierdie aangeleentheid moontlik is.
 3. Kerkregtelik is dit moontlik vir gemeentes en sinodes om selfstandig beleidstandpunt in te neem oor aangeleenthede soos hierdie.
 4. Die ASM wys ook op die besluit van die Algemene Sinode 2019 dat die huwelik as ‘n verbintenis tussen een man en een vrou gehandhaaf word.
 5. Die Algemene Sinode is daartoe verbind om nie die reg van leraars en kerkrade om nié selfdegeslagverbintenisse te voltrek nie, te kompromiteer deur die Algemene Sinode se aansoek hieroor by Binnelandse Sake nie (Besluit 24 van 2019).
 6. Kerkrade het die reg om arbeidsregtelik met hulle leraars ooreen te kom oor die vraag of selfdegeslagverbintenisse plaaslik voltrek kan word.
 7. Al die toepaslike notules wat verband hou met die beskrywingspunt oor selfdegeslagverbintenisse wat by die Algemene Sinode gedien het, is ter insae beskikbaar. Die Algemene Taakspan Regte het die korrektheid van die prosedures ondersoek en geoordeel dat dit kerkregtelik in orde is.

Die ASM vertrou dat bostaande toeligting getuig van die respek en begrip wat die Algemene Sinode vir die plaaslike kerk het. Ons glo dat die Here ons roep om as kerkverband saam in Suider-Afrika die Koningskap van Christus te verkondig. Ons het Goudland Sinode en al ons ander sinodes nodig om as navolgers van Christus hierdie roeping te beliggaam en uit te leef.

Met waardering

Ds Nelis J van Rensburg
Namens die ASM

11 thoughts on “Reaksie op vrae uit Goudland

 1. Dries (AP) Coetzee says:

  Ek het regtig verwag en begeer dat die gesprek tussen die ASM en Goudland iets tot stand sou bring wat meer konstruktief kon neewerk tot ‘n ontknoping van die huidige spanning tussen die ASM en sommige streeksinodes. Daardie verwagting is die nek ingeslaan met die eerste reaksie van die ASM. Dit gaan vêr bo my verstaansvermoë uit hoe dit moontlik is dat die ASM hardnekkig die dubbelslagtigheid van die besluit oor die huwelik en die besluit oor bv die skepping van ‘n formulier vir die kerklike inseëning van svg burgerlike verbintenisse kan handhaaf en dan daarby sê dat die sinode ‘n neutrale besluit wat nie vir of teen svg verbintenisse verstaan kan (moet?) word nie. Regtig lede van die ASM, ek is jammer om te moet sê dat dit vir my begin lyk asof julle dink julle kan die lidmate van die NGK aan hulle neuse rondlei soos wat die liberaliste hulle deur die LGBTQi+ bewegings aan die neus laat lei.
  Ek is diep teleurgestel deur hierdie persverklaring. Beleidsraamwerk of nie – ons lidmate op die grond verstaan, vir by verre die grootste deel van ons, die besluit as ‘n dwaling wat aan die wese van ons godsdiens raak en dus ons kerkwees bedreig.

 2. Pine Pienaar says:

  Die GROOT vraag is nog nie gevra of beantwoord nie, nl Is selfde geslag seks sonde of nie? Sou dit nie sonde wees nie, is daar geen probleem om ‘n keuse uit te oefen nie en kan seks mos maar buite die huwelik ook deurgans toelaatbaar word.
  Indien dit egter wel as sonde gereken word, dan kan gemeentes mos nie ‘n keuse uitoefen nie want een van die keuses is om seks buite die huwelik deurgaans aanvaarbaar te maak. My kloutjie kom nie by my oor uit nie.

 3. Muller Oosthuizen says:

  Sal graag wil sien dat Moreletapark dieselfde roete na die Oostelike Sinode toe neem. Die AS19 se SGV-besluit wat ter sake is, het immers die Woord en die oortuiging aan gemeentes oorgelaat! Dit was tog ook nie ‘n minderheidsbesluit wat op die meerderheid afgedwing is nie.
  Dis bitter om deur die leierskap van Moreletapark as liberalis en humanis vervloek te word wat nie erns maak met die Woord en die kerklike roeping tot ‘n missionale Evangeliebediening nie.

 4. Annatjie. says:

  Liewe Broeders en susters, as liggaam van Christus bid ons saam met julle, dat daar helderheid en insig en onderskeidings vermoë mag kom. Van Hom wat Sy skape by die naam ken.

  Ons kies nie ons broers en susters nie, hulle is deel van een huisgesin, waarvan Christus die hoof is. Ons leef in ‘n tyd waar mense hulle fokus kwyt raak oor waaroor dit werklik gaan.

  Ons volg Christus na. Sy liefde onbegryplik, Sy genade sonder enige verdienste van ons. Hy het fekom om te dien, nie om gedien te word. Hy het Homself verloën terwille van ons.

  Hierdie Christus volg ons na, deur liefdevol te dien en bedien, deur selfverloëning.
  Wanneer ons kyk ba God se skeppingswerk, was dit goed. Man en vrou het Hy hulle gemaak. Hulle sL een vlees wees en vermeerder. God het nie siekte of gebrek of teennatuurlike verhoudinge geskep nie.
  Inteendeel, Hy is heilig daarom moet die huwelik heilig wees.

  Dink dat ware liefde selfverloëning vra. Ons mag nie God se skeppingswerk verwring nie.
  Dis ons bede dat u almal sal herbesin. Liefdevol omgaan met hulle wat met die probleem worstel, hulle biddend begelei om,om te draai van ‘n weg wat verwoestend werk vir ‘n samelewing en hele volk. Dit gaan om ‘n nuwe lewe in Christus en Sy liefde wat deur Sy Gees in ons gewerk word.
  Die ware liefde is liefde van Christus. Hy gee krag in ons stryd teen die bose wat ons net soos by Adam wil verlei tot ongehoorsaamheid aan Hom wat Sy lewe vir ons gegee het. Seënwense en ons gebede vergesel u. Annatjie Wijnbeek – Krüger.

 5. Johan says:

  Broers en susters, ons loop die gevaar dat Christus dieselfde vir ons sal sê as vir die gemeente van Tiatira in die boek van Openbaring:” Dit het Ek teen julle, dat julle dit toegelaat het”

 6. Dirk Vercuil says:

  In Piet Naudé se kommentaar in SOEKlig Episode 1 YouTube video sê hy die dag wat ons God kan vang het ons Hom verloor.

  In Episode 3.3 maak Erwin Schwella, wie nie ‘n teoloog is nie, gewag van deernis.

  Ek ervaar meer t.o.v. die NG Kerk Sonder deernis as Met deernis.

  Ek hoop dat ontideologisering (Piet Naudé se term) t.o.v. dié onderwerp nie ‘n blote “spes” sal wees en bly nie.

  Voormalige kontensieuse onderwerpmateriaal, relevant in die konteks van ‘n seisoen van menswaardigheid waarna Nadia Marais verwys, behoort as lesse en voorbeelde uit die verlede aangegryp te word om dit dit uit die verlede wat goed is te neem om die NG Kerk se toekoms op te bou.

  Nessun Dorma.

  Ek slaap dikwels lig. Soms glad nie.

  Dit wat ek lees, sien en beleef oor tyd in die NG Kerk, strook nie met my belewenis en persepsie hoe my pa my groot probeer maak het as UP teologie student sedert 1962 nie.

  Ongelukkig ervaar ek regressie as pastorieseun vanaf 1967 tot 1990 en emeritus se seun daarna tot en met sy dood in 2014.

  Ek wens die NG Kerk F580 toe, Soek Rigting: Mag ons diensbaar leef waar ons is!

  In die gees van Ubuntu, met dien verstande dat dit onvoorwaardelik geslags’gelykheid’ insluit.

  Eenheid in diversiteit is nie onmoontlik nie, of is dit?

  (Dekolonisasie, ‘n aktuele onderwerp, “vide” mees onlangse Rapport voorbladberig en Weekliks artikel, Jan Jan Joubert se Netwerk24 artikel van 7 November, saamgeluister met sosiale kommentaar voortspruitende uit die onlangse “Ausländer” van Rammstein (geluister in konteks van ‘n YouTube video t.a.v. die vervaardiging daarvan) wakker by en in my ‘n onversadigbare strewe na ‘n voortdurende bydrae tot ‘n herstel cum terugkeer na menswaardigheid.)

 7. Wicus Luwes says:

  Eerstes baie dankie vir die mooi manier waarop almal hierdie moeilike tydperk hanteer. Ek, as lidmaat, leer baie uit die manier hoe elke betrokke lidmaat die ander hanteer.
  Help my, as leek, om die volgende op te klaar / te verstaan:
  1. Punt 4 van die ASM se verklaring staan moontlik in konflik met punt 1 indien ‘huwelik’ en ‘verbintenis’ in praktyk dieselfde is. Is dit moontlik ‘n soort ‘Doublespeak’ uit George Orwell-faam? (“Doublespeak is language manipulation that substitutes another word or phrase to lessen/increase the original meaning.”)
  2. Duidelike definisies en verklarings behoort gegee te word ten opsigte van die verskil of ooreenkoms tussen ‘huwelike’ en ‘verbintemisse’. (Gee asb die punt op die notule wat daardie definisies bepaal.)
  3. Vraag: wat sou die regstegniese verskil tussen ‘verbintenisse’ en ‘huwelike’ wees?
  4. Vraag: Sou die vorm wat nodig sou wees om ‘n Binnelandse Sake ‘verbintenis’ en ‘huwelik’ te registreer moontlik dieselfde vorm wees?

 8. Kerkbode says:

  Geagte lesers,
  By Kerkbode verwelkom ons relevante bydraes en ons moedig oop gesprek aan. As kerkkoerant is ons kommentaarafdeling nie ’n bokskryt nie. Ons sal die publikasie van haatspraak, rassisme, seksisme, homofobie en ander beledigende opmerkings of kru taal gewoon vermy.
  Die uitnodiging is eenvoudig: 1. Meer lig as hitte. 2. Speel die bal, nie die man / vrou nie.

 9. Jean Oosthuizen says:

  Geagte Kerkbode,

  Julle moedig oop gesprek aan en dit word verwelkom. Wil julle nie asseblief namens hierdie kanaal die besluitnemers in die kerk versoek om eerlik en reguit op die volgende vrae te antwoord nie want die land is in die duister.

  1. As burgerlike verbintenisse nie ʼn alternatief vir die huwelik is nie, wat is die situasie van ʼn getroude gay egpaar ten opsigte van seks? Mag so getroude gay paar met die kerk se seën ʼn normale seksuele verhouding hê soos getroude heteroseksueles?
  2. Indien wel, hoe rym dit met die NG Kerk se standpunt dat die huwelik deur God ingestel is as ʼn heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap (dade) buite so ʼn vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen as burgerlike verbintenisse nie ʼn alternatief is vir die huwelik nie.
  3. Indien gay egpare wel seksuele gemeenskap mag hê wat is die kerklike voorwaardes daarvoor aangesien 2019 se besluit bevestig dat burgerlike verbintenisse nie ʼn alternatief is vir die huwelik nie.
  4. Die moderator praat van 2019 se besluit as “beleidsraamwerk”. Wat is die verskil tussen ʼn beleidsraamwerk en ʼn beleid? Het die NG Kerk dus geen beleid oor homoseksualiteit nie maar slegs ʼn vae raamwerk wat gemeentes toelaat om te maak soos hulle wil.

  Ek vertrou die redaksie vind die vrae die slag vry van haatspraak, rassisme, seksisme, homofobie en ander beledigende opmerkings of kru taal en dat dit die bal speel en nie die man of vrou nie.

 10. Ds Ferreira says:

  Hiermee vereenslewig ek my net al hoe hoe meer met gemeentes wat doleer. My indruk is dat die huidige hierargie in die NGK ‘n middelvinger gooi aan elkeen wat verskil met die modernistiese sieing – ons moet mekaar liefhe en verdra ongeag hoe die Here hieroor verski. Ek’s nie skaam oor my taalgebruik nie. Ek leef en werk in die wereld waar die meeste van u kantoor heiliges niks van weet nie. DS. E Ferreira Scottnurgh emeritus en as dit u n nie behaag nie, kom ontneeem my van my status. Dit sal ‘n eer wees indien u die moed het om my skrywe met u motivering te plaas. – Verkort, Red.

 11. Gerrit Boonstra says:

  Die saak is eenvoudig as mens kerklike dogma en teologie vermy. God se wese is liefde. Sy opdrag is dat ons Hom (d,w,s,) liefde met ons hele wese (humaniteit) moet liefhê. Gelyk (van dieselfde waarde) is die opdrag aan elke gelowige om sy medemens lief te hê soos sig Self. Dit beteken ‘n mens moet selfkennis verkry om te weet hoe om God en sy medemens lief te hê . Daarom is die Goue Reël om te doen aan ander soos jy aan jou Self gedoen wil hê. Alle mense (d.w.s wesens met ‘n gees) is geskape na Sy beeld.Dit beteken dat homoseksuele mense -( omtrent 4-5% van die menslike bevolking) daarby ingesluit is. Gays het dieselfde spirituele regte as enigiemand anders. Dit sluit in om ‘n verhouding van liefde met ‘n ander mens aan te gaan, dat hulle so ‘n verhouding van liefde wetlik wil bevestig, en dat hulle dit voor God ook bely as ‘n uitdrukking dat hulle liefde vir mekaar ‘n afskaduing is van God se liefde vir die mens. Die menslik drang tot kinders is hulle nie beskore nie, en dikwels tort hulle daardie gemis uit in aksies van meelewendheid teenoor minderbevoorregte kinders. Daardeur doen hulle wat Paulus sê: “geloof is liefde wat in dade oorgaan”. Hulle is weens die verwerping en vooroordele in die gemeente baie bewus van opdrag van vergifnis. Soos dit in die Onse Vader verwoord is: “Here vergeef my my skulde , soos ek my skuldenaars vergewe”. Wat beteken God sal jou sonder net vergewe in die mate wat jy die ander persoon se sondes vergewe. Die ander manier wat Jesus dit stel is: dat mens moet gee om te ontvang. En dat deur Sy genade die ontvangs oorvloedig en onvoorwaardelik is. As mens aan hierdie kernwaarhede vashou, verdwyn die strydvrae oor gays se plek in die kerk soos mis voor die oggendson. As naskrif skryf ek iets oor seks en voortplanting: dis die mees natuurlike daad in van alle spesies op aarde. Die menslike etiek het dit verbind met waardes soos standhoudendheid, sorg en onderhoud, getrouheid. Alle mense is aan sulke waardes gebonde, ook gays. En soos die bevolkingsaanwas tans is, is dit n goeie ding dat daar paartjies is wat nie kinders wil of kan hê nie.

Comments are closed.