Peiling: Data verras oor angsvlakke en behoeftes

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

’n Peiling wat onlangs op Kerkbode.co.za  gedoen is, toon dat lidmate van die NG Kerk te midde van die Covid-19-krisis kalmte ervaar, maar dat hulle diens wil lewer en met hulle geliefdes wil konnekteer.

Die Taakspan Navorsing van die Algemene Sinode het die aanlynmeningspeiling in samewerking met die Kerkbode-span aan die einde van die eerste week van inperking gedoen.

Met hierdie peiling wou die taakspan uitvind watter emosies lidmate beleef aan die begin van die nasionale inperking en ook watter behoeftes daaruit spruit. 219 persone het deelgeneem en die resultate was verrassend en insiggewend.

In teenstelling met wat verwag is, het emosies wat te doen het met ontwrigting, angs, onsekerheid, magteloosheid en isolasie laag getoets. Die ervaring wat die meeste aangedui is, was: “Ek voel kalm omdat God alles ten goede laat meewerk.” Die tweede hoogste belewenis was bekommernis oor die kwesbare mense in Suid-Afrika en derde was dankbaarheid dat die regering op die regte manier optree.

Dit blyk dat geloof rustigheid bring, maar nie afsydigheid nie. Dit bring eerder empatie met mense wat die hardste getref word deur die inperking.

Die uitkoms ten opsigte van emosionele belewenis word ondersteun in die response op die vraag oor lidmate se behoeftes in hierdie tyd. Die grootste behoefte wat uitgespreek is, was aan geleenthede om iets vir ander mense te doen. Dit is gevolg deur die behoefte om met geliefdes te konnekteer.

Hierdie resultate korreleer met vorige navorsing. Vóór die Algemene Sinodesitting in Oktober 2019 is soortgelyke aanlyn-meningspeilings asook opnames in gemeentes gedoen. Op ’n vraag oor die toekomstige roeping van die kerk het die peiling uitgewys dat dit vir lidmate eerstens gaan oor die verkondiging van die evangelie en dan verder om meer betrokke te wees in die gemeenskap. Daar is ook oorweldigende instemming dat die kerk met ander kerke en instansies in die gemeenskap moet handevat om hierdie roeping te vervul.

Dit het bepaalde implikasies vir die manier waarop die kerk sy bediening in die tyd van Covid-19 inrig. Talle gemeentes was vinnig en effektief om eredienste aanlyn te stream en lidmate só te bedien. Die belang hiervan moenie onderskat word nie. Dit bied vir lidmate die geleentheid om die Woord te hoor en in kontak met hulle gemeente te bly. Duisende lidmate maak hiervan gebruik.

Die peilings toon egter dat dit nie noodwendig al die behoeftes van lidmate aanspreek nie. Lidmate wil nie net bedien word nie, hulle wil ook in die tyd van krisis ’n verskil maak. Dit sal vra dat predikante hulle eie rol anders sal moet sien: nie net as predikers en pastors nie, maar ook as fasiliteerders en skeppers van geleenthede tot dienslewering.

Vanuit ’n opname wat die taakspan onder ’n diverse groep leraars van die kerk gedoen het, is die gevoel hieroor soos volg geformuleer: “Almal het reeds begin saamdink oor die verreikende gevolge wat hierdie ramp vir die wêreld inhou. Dieselfde kreatiwiteit en innovasie waarmee ons eredienste en liturgie kon herbedink in ’n week, moet nou ingespan word om te dink en te beplan hoe ons diensbaar kan wees in ons gemeenskappe.”

Die NG Kerk is in ’n unieke posisie dat daar reeds ’n effektiewe en uitgebreide netwerk van dienslewering in die gemeenskap bestaan. Die kerklike maatskaplike strukture is dwarsoor die land in plaaslike gemeenskappe aan die werk. Naas gesondheidswerkers is die maatskaplike werkers van die land ook in die voorste linie van die stryd teen Covid-19, in hulle geval, in die stryd teen armoede.

Dit is ook nodig dat gemeentes sal handevat met ander plaaslike organisasies en kerke. Organisasies wat in die gemeenskap werk, mag weer vind dat die plaaslike kerke ’n uiters belangrike bron vir hulle kan oopsluit – gewillige mense. Terwyl die oproep om tuis te bly oraloor weerklink, is gemeentes vol mense wat geleenthede soek om diens te lewer. Kerke is die bes georganiseerde burgerlike organisasies in die wêreld en kan, soos geen ander nie, gewillige mense en diensgeleenthede bymekaar bring.

  • Dr Lourens Bosman is lid van die taakspan vir navorsing van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode