Wat is motief agter ring se verklaring?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Prof JW (Hoffie) Hofmeyr (Emeritusprofessor, Teologie, UP) van Pretoria skryf:

Terwyl die meeste lidmate, predikante en teoloë van die NG Kerk hulleself waarskynlik kan vereenselwig met die standpunt van die Ring van Johannesburg dat daar diepe kommer bestaan oor die situasie in die groter wêreld, in ons land, in ons kerk en in die teologie, het ek enkele vrae in my gemoed oor hierdie verklaring. Intussen wil ek my egter hoegenaamd nie uitspreek oor die meriete en die positiewe en negatiewe van die saak van doleansie nie, dit wil sê om te doleer of om te treur oor bepaalde kerklike sake nie. My opregte vrae aan die adres van die Ring van Johannesburg en Kerkbode is dan die volgende:

  1. Wat is die diepste motief agter hierdie verklaring? Is dit gebore uit werklike diepe kommer of is dit om die doleansie-debat wat al lank al in die NG Kerk woed rondom veral Skrifgesag en Skrifinterpretasie en wat grootliks deur die kerkleiding geïgnoreer is, vir eie doeleindes en vir ’n eie agenda te skaak? Die lank-bestaande debat oor doleansie wentel veral om die relativering of aftakeling van die Bybel asook ons kerk se basiese riglyn met betrekking tot sake soos die gesag van die Skrif, die SGV-kwessie wat al holrug gery is onder andere ook deur verteenwoordigers van die Johannesburg-ring, en die gevolglike fokus op sekondêre kwessies eerder as om met die “basics” of kern van kerkwees erns te maak.
  2. Wil die Ring van Johannesburg hiermee verwarring in die kerk saai? Hierdie ring moet versigtig wees dat hy nie homself as nuwe “doleansie-dissipels” in die voet skiet nie. Terwyl hy miskien die teendeel nastreef en moontlik gegronde doleansie in die kiem wil smoor, bevorder hy dalk nou juis die saak van werklike verantwoorde doleansie. Slim kan dus maklik ook sy baas vang!
  3. Wil die Ring van Johannesburg hiermee verdere verdeeldheid in die NG Kerk saai, ’n kerk wat reeds erg verdeeld is? Ons wêreld het al reeds genoeg van polarisasie en dwarstrekkery, en soos dit is, is die NG Kerk reeds ernstig verdeeld, onder andere deur die feit dat kerkleiers nie meer werklik luister na die voetsoolstemme van lidmate, plaaslike predikante en sommige teoloë nie.
  4. Waarom word hierdie verklaring as ’n nuusberig in Kerkbode geplaas in plaas daarvan dat sulke besluite van ringe soos normaalweg by “Amptelike berigte” geplaas word? Word dieselfde prominensie aan alle verklarings van ringe en streeksinodes wat moontlik ander standpunte verteenwoordig, gegee?

Ons almal sal seker saamstem met die verklaring dat God se liefde ons moet lei in hierdie moeilike en uitdagende tye. Ons sal egter juis versigtig moet wees om andere nie van liefdeloosheid te beskuldig terwyl onsself net so of dalk meer skuldig is aan liefdeloosheid nie. Daar is maar een pad wat ons ook in hierdie Hervormingsmaand weer moet bewandel, en dit is om terug te keer na die Woord, na God Drie-enig, en na die reformasie ook van die NG Kerk.


  • Die verklaring is nie as nuusberig geplaas nie. Die teks binne die rooi kassie bo-aan die betrokke skrywe verwys: “Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie ’n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.”Red.