‘Dit is fundamentele Skrif- en Skrifgesagverskille wat ter sprake is’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Arnold Griesel skryf:

Neels Jackson in sy skrywe van 11 Januarie vra: “As lidmaat wat gay-gelowiges en hulle verhoudings volledig aanvaar, wil ek duidelik stel wat ek oor elkeen van dié sake glo.”

(Verwysend na sy sienswyses oor Skrifgesag, wie God is, hoe God die mens geskape het, wat sonde is en die aard van verlossing en heiligmaking). “Ek wil hoor of dit is waarvan die doleerders verskil, en waarom hulle verskil.”

Die nuanse van die vraag (vrae) uit die identiteit waarvandaan die vrae gevra word, is dus hoe en waarmee doleerders se sienings oor selfdegeslagverhoudinge (SGV) met syne mag verskil.

Carl Trueman skryf in ’n publikasie: “As a Christian, I would say we are made in the image of God and this is my God-given identity. My book traces the transformation of human identity into a primarily psychological understanding of personal identity as a state of mind or a state of feelings. What happens if I believe my mind says one thing and my body says another? Expressive individualism would say God got it wrong. But I would ask, what if God got your body right and your mind is what is wrong?”

LEES OOK: Selfdegeslagverbintenisse: ‘Ons staan los’

As aanknopingspunt is die doleringreaksie waaroor ek geskryf het hoegenaamd nie ’n aksie teen die LGBTQI+-gemeenskap as sulks nie. Dat dit so mag gebeur, is toevallig, want enige ander direkte ontkenning van en aanslag op die Skrif verdien en lok soortgelyke reaksie uit.

Die kort en eenvoudige antwoord daarop is dat daar ’n kloof en radikale gaping ontstaan het oor Skrifgesag: “Expressive individualism would say God got it wrong” en die interpretasie daarvan: “what if God got your body right and your mind is what is wrong?”.

Ter illustrasie van die gaping oor Skrifgesag en die interpretasie daarvan tussen die MKN en die ASM verwys ek graag na ’n uiteensetting van die omvang van die verskille in die voorbeeld hieronder:

Onlangs is ’n “Gids” deur die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) uitgereik oor selfdegeslagverhoudings (SGV). Daarin word die ASM se standpunte, hulle rasionaal van hoe en waarom die gids aanbeveel word uiteengesit.

Daaropvolgend en in reaksie daarop is ’n beoordeling van hierdie “gids” wat die Algemene Sinode se moderamen (ASM) aan die kerk beskikbaar gestel het gedoen deur Jan Louw (namens Moreleta Kairos Netwerk). Die beoordeling van die gids gee duidelikheid hoe en waar die geskille lê, soos onder andere: Die Waarheid/Bybel word nie aanvaar nie maar oor gefilosofeer, sinodebesluite wat in stryd is met ons geloof in die Bybel en belydenisskrifte word geneem; ingevolge van ’n vasgeloopheid in Skrifbeskouing wat bereik is en nie deur die Skrif gefundeer kan word nie. Die Skrif word dus gebruik – op bedrieglike wyse; met bedenklike eksegese en hermeneutiek soos “Het God werklik gesê julle mag … nie?”

Die antwoord op die skrywer se vrae lê dan voor die hand liggend daarin dat die fundamentele Skrifgesagverskille en interpretasie daarvan wesenlik is. Dit is dus meer sinvol om die beginsels daarvan, soos hierbo in die beoordeling, voor die uitvloeisels daarvan ter sprake te bring.

Word 'n vriend van Kerkbode