Selfdegeslagbesluit: Nuwe gids wil sinodes en lidmate help

Enige twyfel dat die NG Kerk al dekades worstel met die kwessie van homoseksualiteit word uit die weg geruim in ’n nuwe gidsboekie wat ontwikkel is om die jongste besluit oor die saak toe te lig.

Die gids is ontwikkel om die kerk se tien streeksinodes te help om met gemeentes en lidmate gesprek te voer oor die 2019-sinodebesluit oor selfdegeslagverbintenisse. 

Die span van ses wat die gids ontwikkel het, sal dit self na streeksinodes neem en wel op uitnodiging deur hierdie liggame, volgens dr Pieter van der Walt, een van die samestellers.

’n Konsepweergawe van gids is op 4 Maart in Benoni deur lede van die moderamen bespreek. Kerkbode publiseer die konsepweergawe soos by die ASM-vergadering versprei, hieronder. 

Ds Heerden van Niekerk, die sameroeper van die span wat in opdrag van die Algemene Sinode opgetree het vat die doel met die gids saam: “Ons opdrag is om te verduidelik hoe die Algemene Sinode tot die 2019-besluit gekom het. Ons is bereid om te luister, om vrae te beantwoord en toeligting en agtergrond te verskaf.”

Die gids gaan haal die storie by 1986 toe homoseksualiteit vir die eerste keer op die agenda van die kerk se Algemene Sinode verskyn het, maar poog om ’n balans te vind tussen te veel en te min konteks en detail oor die agtergrond van hierdie besluit wat tot verdeling in die kerk gelei het. 

Die 36-bladsy A5-dokument kyk na dinge soos:

 • Die pad van die NG Kerk met selfdegeslagverhoudings sedert 1986.
 • Skrifhantering en ’n geskiedenis van teologiese verskille in die kerk.
 • Hoe die kerk dink oor “kern-” en “randsake” en reageer op onderliggende verskille.
 • Bybelse tekste oor “onderlinge eenheid”.
 • ’n “Christelike styl” van gesprek.

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, het daarop gewys dat die dokument nie bedoel is om lesers van ’n bepaalde standpunt te oortuig nie, maar om ruimte te skep vir gelowiges om volgens hul oortuigings op te tree.

Afgevaardigdes by die ASM-vergadering in Benoni bespreek vandeesweek (3-5 Maart) sake uit die 94-blad agenda.

In ’n terugvoersessie oor die dokument het dr Fanie Cronjé, predikant van die NG gemeente Riviera-Jakaranda in Pretoria, die gids verwelkom as hulpmiddel “vir lidmate wat nie allergies vir lees is nie”. Dr Frederick Marais het gesê die gids werp lig op die belangrikheid van die “hermeneutiese vermoë” van leraars. 

Die samestellers het die mandaat om die enkele voorstelle wat op 4 Maart van die vloer by die ASM-vergadering gehoor is, by te werk en die dokument te voltooi en te versprei. 

Gids: Die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudings (KONSEPDOKUMENT0 by Kerkbode on Scribd

Word 'n vriend van Kerkbode

2 thoughts on “Selfdegeslagbesluit: Nuwe gids wil sinodes en lidmate help

 1. Pieter de Jager says:

  “Die voorbeeld van Hand. 15 kan ons as kerk gerusstel dat ons 2019 besluit ‘n Bybelse manier van besluit is.”

  Hierdie woorde uit die ASK se nuwe gidsboek stel ons allermins gerus. Hulle besluite, vergeleke met dié van die Apostels en ouderlinge in Hand. 15, toon besliste hermeneutiese gebreke.

  Die uitspraak van die bybelse sinode betreffende die dispuut rondom die besnydenis van Joodse gelowiges, het juis klaarheid en sekerheid gebring. Dit hang nie, soos die 2019 besluit, in die lug waar elkeen kan kies volgens eie voorkeur nie.

  Die één besluit wat die gemeentes in Galasiërs bereik het moes gehoorsaam word, nie lukraak hanteer word nie. Alleen deur een Gees van gehoorsaamheid is die kerk versterk in die geloof en het daagliks in getalle toegeneem. (Hand. 16:4,5)

  Geen ruimte vir “andersdenkendes” is toegelaat nie. Dit het om één waarheid gegaan, om één gesindheid binne één gemeentestruktuur.

  Dit wil voorkom of die toonaard van die hele gidsboekie voorbrand maak vir lidmate om selfdegeslagverbintenisse te aanvaar.

  1Kor.13 word ingespan as slotwoord: “Mag dit ons aanspoor om mekaar in liefde en respek te hanteer” Maar geen woord word gerep oor die besluit onder andere om onsedelikheid te vermy nie!

  Hoe deursigtig tog poog die ASK om lidmate na hulle hand te draai.

  Pieter de Jager VDM emeritus
  Reddersburg.
  Tel. 0783403802

 2. Joe says:

  Pieter de Jager stel dit sagkens. Ek se -you must be joking NGK.Met baie groot omhaal van woorde word die Bybelse verbod (OT & NT)verwerp vir die politiese korrekte wereldse aanvaarding van homoseksualitiet.Die NGK en Sinode en baie woorde kan nie iets wat n sonde is verklaar as nie n sonde nie. Die NGK is vasgevang in die wereldse ideologie dat daar nie n absolute reg of verkeerd. Nou is die mens god .Die mens besluit. Niks is meer pervers nie.Lees die Sinode dan nie Romeine nie. Net soos die apartheids kwessie.PS-Ek is lankal nie meer n NGK lid nie maar kan nie glo die kerk het die spoor so byster geraak nie.

Comments are closed.