‘Beginsel van eenheid in verskeidenheid oorheers kerklike debatte’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan Janse van Rensburg skryf:

Die huidige diskoers in die NG Kerk gaan oor baie meer as die selfdegeslagverhoudings. Daar is ’n integriteitskrisis wat die geloofwaardigheid van die kerk ernstig skend. Artikel 1 van die Kerkorde stel dit duidelik dat die kerk in die onfeilbare Woord van God en die gereformeerde belydenisskrifte gefundeer is. Die kerk word volgens haar getrouheid aan artikel 1 van die Kerkorde beoordeel. Artikel 1 is baie eksplisiet. Kragtens die belydenis funksioneer die kerk vanuit die onfeilbare Woord en die belydenisskrifte.

LEES OOK: Selfdegeslagverbintenisse: Só werk bevestiging nou

In die huidige diskoers word die onfeilbaarheid van die Skrif egter op akademiese en kerklike vlak bevraagteken en teengegaan sonder dat daar enige kerklike reperkussies is. Dosente verklaar dat hulle nie in die werklike opstanding van Jesus Christus of die maagdelike ontvangenis by Maria glo nie. Dit staan in skrille kontras tot die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus. Talle verklaar openlik dat die Bybel nie die Woord van God is nie maar mensewoorde oor God. Dit alles en vele meer kan terugherlei word na ’n bepaalde Skrifbeskouing wat in die toepassing daarvan talle Skrifgedeeltes in die gedrang bring.

LEES OOK: Selfdegeslagbesluit: Nuwe gids wil sinodes en lidmate help

Die besluit van die Algemene Sinode om die beginsel van diversiteit te aanvaar, het daartoe gelei dat teoloë wat hulle teen die Skrif en belydenisskrifte uitgespreek het, nie uit hulle strategiese poste ontruim is nie. In werklikheid was die Algemene Sinode se besluit van diversiteit dus ultra vires. Kerklike debatte word deur die beginsel van eenheid in verskeidenheid oorheers, terwyl Efesiërs 4 juis ’n veelheid van geloofsoortuigings as ’n bedreiging vir kerklike eenheid afwys. Hierdie gebrek aan integriteit plaas ’n vraagteken agter die belydenisgrondslag van artikel 1. Laat die kerk dan sy “grondwet” verander as dit nie meer geglo word nie. Tot dan dring ek en ander aan op getrouheid aan die belydenis van die kerk.

Word 'n vriend van Kerkbode